درباره نشریه
ISSN:
2008-7373
eISSN:
2423-7787
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده جغرافیا)
مدیر مسئول:
دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی
سردبیر:
دکتر محمدرضا رضوانی
مدیرداخلی:
دکتر محمدامین خراسانی
کارشناس:
بهنازسادات بشیری
کارشناس:
بهنازسادات بشیری
تلفن:
021-66416173
دورنگار:
021-66416173
سایت اختصاصی:
jrur.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، وصال شیرازی ، نبش کوچه آذین، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، دفتر نشریه پژوهش های روستایی ، کدپستی: 1417853933
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/24
مدیر مسئول
سیدحسن مطیعی لنگرودی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا- زندگی روستایی و جوامع ناحیه ای
Seyed Hasan Motiee Langeroodi
Professor, University of Tehran
Specialist: Geography - Rural Life and Regional Communities
کارشناس
بهنازسادات بشیری
دانشگاه تهران
Behnazsadat Bashiri
University of Tehran
بهنازسادات بشیری
دانشگاه تهران
Behnazsadat Bashiri
University of Tehran
سردبیر
محمدرضا رضوانی
استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Mohammad Reza Rezvani
Professor, Faculty of Geography, University of Tehran
Specialist: Geography and Tourism Planning
هیات تحریریه
محمدرضا رضوانی
استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Mohammad Reza Rezvani
Professor, Faculty of Geography, University of Tehran
Specialist: Geography and Tourism Planning
مهدی طالب
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی توسعه روستایی
Mehdi Taleb
Professor, Faculty of Social Sciences, Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology of Rural Development
مجتبی قدیری معصوم
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی
Mojtaba Ghadiri Masoom
Professor, University of Tehran
Specialist: Geography & Rural Planning
سیدحسن مطیعی لنگرودی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا- زندگی روستایی و جوامع ناحیه ای
Seyed Hasan Motiee Langeroodi
Professor, University of Tehran
Specialist: Geography - Rural Life and Regional Communities
مسعود مهدوی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Masoud Mahdavi
Professor, University of Tehran
Specialist: جغرافيا و برنامه ريزي شهري
عبدالرضا رکن الدین افتخاری
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Abdolreza Roknodin Eftekari
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Geography and Tourism Planning
محمود جمعه پور
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Mahmood Jomehpoor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Geography and Rural Planning
فضیله خانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Fazileh Khani
University of Tehran
Specialist: Geography and Rural Planning
مصطفی طالشی
دانشیار دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی
Mostafa Taleshi
Associate Professor, Payame Noor University
Specialist: Geography Rural Planning
علی عسگری
استاد
رشته تخصصی: مخاطرات محیطی، برنامه‎ریزی شهری و منطقه‎ای، مدل سازی و شبیه سازی فاجعه، تداوم کسب و کار، بازسازی فاجعه بار
Ali Asgary
Professor,
Specialist: Environmental hazards, Town and Regional Planning, Catastrophic modeling and simulation, business continuity, catastrophic restructuring
استاد
رشته تخصصی: برنامه ریزی و توسعه روستایی
Christopher Bryant
Professor,
Specialist: Rural Planning & Development
استاد دانشگاه اوکایاما ژاپن
رشته تخصصی: مدیریت محیط زیست روستایی
Doo Chul Kim
Professor, Okayama University, Japan.,
Specialist: Rural Environmental Design
استاد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای
Ana Firmino
Professor,
Specialist: Geography and Regional Planning
استاد دانشگاه کان فرانسه
رشته تخصصی: جغرافیای اجتماعی و روستایی
Philippe Madeline
Professor, University of Caen, Caen, France.,
Specialist: Social and Rural Geography
استاد
Long Hualou
Professor,
استاد دانشگاه کان فرانسه
رشته تخصصی: جغرافیای تاریخی
Jean Marc Moriceau
Professor, University of Caen, Caen, France,
Specialist: Historical Geography
ویراستارفارسی
وحیده توحیدلو
وحیده توحیدلو
Vahideh Towhidlou
ویراستار انگلیسی
 Reseapro
Reseapro
مدیرداخلی
محمدامین خراسانی
استادیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Mohammad Amin Khorasani
Assistant Professor, University of Tehran
Specialist: Geography and Rural Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۷