درباره نشریه
ISSN:
2008-7373
eISSN:
2423-7787
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده جغرافیا)
سردبیر:
دکتر محمدرضا رضوانی
مدیرداخلی:
دکتر محمدامین خراسانی
ویراستار فارسی:
وحیده توحیدلو
ویراستار انگلیسی:
Reseapro
کارشناس:
بهنازسادات بشیری
تلفن:
021-66416173
دورنگار:
021-66416173
سایت اختصاصی:
jrur.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، وصال شیرازی ، نبش کوچه آذین، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، دفتر نشریه پژوهش های روستایی ، کدپستی: 1417853933
تاریخ به‌روزآوری: 1400/02/15
سردبیر
دکتر محمدرضا رضوانی
استاد گروه جغرافیای انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Mohammad Reza Rezvani
Professor, Human Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Tourism Planning
اعضای تحریریه
دکتر کرامت الله زیاری
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Keramatollah zayyari
Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر محمدرضا رضوانی
استاد گروه جغرافیای انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Mohammad Reza Rezvani
Professor, Human Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر مهدی طالب
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی توسعه روستایی
Mehdi Taleb
Professor Faculty of Social Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology of Rural Development
دکتر مجتبی قدیری معصوم
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی
Mojtaba Ghadiri Masoom
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography & Rural Planning
دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا- زندگی روستایی و جوامع ناحیه ای
Seyed Hasan Motiee Langeroodi
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography - Rural Life and Regional Communities
دکتر مسعود مهدوی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Masoud Mahdavi
Professor
University of Tehran
Specialist: جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری
استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Abdolreza Roknodin Eftekari
Professor, Geography and Rural Planning, Faculty of Geography
Tarbiat Modares University
Specialist: Geography and Tourism Planning
محمود جمعه پور

Mahmoud Jomehpour

دکتر فضیله خانی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Fazileh Khani

University of Tehran
Specialist: Geography and Rural Planning
دکتر مصطفی طالشی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی
Mostafa Taleshi
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Geography Rural Planning
دکتر علی عسگری
استاد
رشته تخصصی: مخاطرات محیطی، برنامه‎ریزی شهری و منطقه‎ای، مدل سازی و شبیه سازی فاجعه، تداوم کسب و کار، بازسازی فاجعه بار
Ali Asgary
Professor
Specialist: Environmental hazards, Town and Regional Planning, Catastrophic modeling and simulation, business continuity, catastrophic restructuring
Christopher Bryant
Professor
Specialist: Rural Planning & Development
Doo Chul Kim
Professor Okayama University, Japan.
Specialist: Rural Environmental Design
Ana Firmino
Professor
Specialist: Geography and Regional Planning
Philippe Madeline
Professor University of Caen, Caen, France.
Specialist: Social and Rural Geography
Long Hualou
Professor
Jean Marc Moriceau
Professor University of Caen, Caen, France
Specialist: Historical Geography
ویراستار فارسی
وحیده توحیدلو
وحیده توحیدلو

Vahideh Towhidlou

ویراستار انگلیسی
 Reseapro
Reseapro

مدیرداخلی
دکتر محمدامین خراسانی
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Mohammad Amin Khorasani
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Geography and Rural Planning
کارشناس
بهنازسادات بشیری

دانشگاه تهران
Behnazsadat Bashiri

University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۵۱۴