درباره نشریه
ISSN:
1026-2288
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)
مدیر مسئول:
دکتر عبدالرضا سیف
سردبیر:
دکتر علی افخمی
مدیرداخلی:
محرم باستانی
ویراستار انگلیسی:
دکتر حمیده معرفت
تلفن:
021-66978882 ، داخلی: 3037
سایت اختصاصی:
jolr.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان قدس، کوی آذین، پلاک 10، ساختمان شماره 2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/25
مدیر مسئول
دکتر عبدالرضا سیف
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات
Abdol Reza Seyf
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature
سردبیر
دکتر علی افخمی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبانشناسی
Ali Afkhami
Professor
University of Tehran
Specialist: Linguistics
اعضای تحریریه
دکتر یادگار کریمی
دانشیار
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: زبانشناسی
Yadegar Karimi
Associate Professor
University of Kurdistan
Specialist: Linguistics
دکتر محمد راسخ مهند
استاد زبانشناسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Mohammad Rasekh Mahand
Professor, linguistics
Bu-Ali Sina University
Specialist: General Linguistics
نیکلاس سیمز ویلیامز

سیمین کریمی

دکتر محمد عموزاده
استاد تمام زبانشناسی، دانشکده زبانهای خارجی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبانشناسی (کاربردشناسی زبان، معنی شناسی، تحلیل گفتمان، جامعه شناسی زبان)
Mohammad Amouzadeh
Full Professor, Department of Linguistics, University of Isfahan
University of Isfahan
Specialist: Linguistics (pragmatics, Semantics, Sociolinguistics, Discourse Analysis)
دکتر علی اشرف صادقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی
Ali Ashraf Sadeghi
Professor
University of Tehran
Specialist: General Linguistics
دکتر محمدتقی راشدمحصل
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گروه زبان های باستانی
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
Mohammad Taghi Rashedmohassel
Professor of the Institute of Humanities and Cultural Studies Ancient language group
Specialist: Ancient culture and languages
دکتر محمود بی جن خان
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گروه زبان شناسی
Mahmood M.Bijankhan
Professor
University of Tehran
Specialist: Linguistics
دکتر حسن رضایی باغ بیدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرهنگ و زبانهای باستانی
Hasan Rezaei bagh Bidi
Professor
University of Tehran
Specialist: Culture and ancient languages
دکتر یحیی مدرسی تهرانی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: دکتری تخصصی زبان شناسی، زبانشناسی اجتماعی
Yahya Modarressi Tehrani
Professor of Humanities and Cultural Studies Institute Institute of Humanities and Cultural Studies
Specialist: Social Linguistics
ویراستار انگلیسی
دکتر حمیده معرفت
استاد دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی
دانشگاه تهران
Hamideh Marefat
Professor Faculty of Foreign Languages and Literature
University of Tehran
مدیرداخلی
محرم باستانی
کارشناس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
Moharram Bastani
Expert Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۴