درباره نشریه
ISSN:
2251-9254
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)
مدیر مسئول:
دکتر غلامحسین کریمی دوستان
سردبیر:
دکتر رسول جعفریان
مدیرداخلی:
محرم باستانی
کارشناس:
دکتر کمال سحاب اسدی ضمیر
تلفن:
021-66973280
دورنگار:
021-66973280
سایت اختصاصی:
jhss.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان قدس، کوچه آذین، ساختمان شماره دو2 ادبیات، پلاک10، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/07

فصلنامه پژوهش­های علوم تاریخی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریه‌ای علمی پژوهشی است که در سال، دو شماره منتشر می­شود. این نشریه مقالاتی تالیفی در حوزه­های متعدد تاریخی، چون تاریخ اجتماعی- تاریخ سیاسی- تاریخ اقتصادی- سلسله­ های تاریخی، ایران پیش از اسلام، بعد از اسلام و تاریخ اسلام  و در کلی هر آنچه را در حوزه تاریخ توسط استادان، پژوهشگران، محققان، دانشجویان در قالب ایده­های جدید و بکر و همچنین با محتوی  علمی و پژوهشی و با تاکید بر پژوهش محور بودن منتشر سازد. نشریه پژوهش­های تاریخی تمامی مقالاتی را که به نحوی تاریخ ایران را در تمامی ابعاد  اهتمام قرار می دهد. زبان نوشتاری این مقالات به زبان فارسی و از پذیرش مقالات غیر از این زبان معذور است. از اهداف نشریه حاضر پوشش دادن تاریخ ایران پیش از اسلام- تاریخ ایران اسلامی- تاریخ اسلام- و همچنین در حوزه های سیاسی و اجتماعی، فرهنگی، دینی، نظامی، روش تحقیق...است. 

مدیر مسئول
دکتر غلامحسین کریمی دوستان
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبانشناسی، زبان شناسی همگانی
Gholam Hossein Karimi Doostan
Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
Specialist: Linguistics, Universal linguistics
سردبیر
دکتر رسول جعفریان
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ
Rasul Jafarian
Professor Faculty of Literature
University of Tehran
Specialist: history
اعضای تحریریه
دکتر فرج الله احمدی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ
Farajolah Ahmadi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: history
حسن حضرتی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ عثمانی و خاورمیانه
Hassan Hazrati

University of Tehran
Jose Francisco Cutillas Ferrer
professor University of Alicante
Specialist: Arabic and Islamic Studies
نوبایی کندو
استاد
Nobuaki Kondo
professor University of Tokyo
Specialist: History
Robert Gleave
professor University of Exeter, UK
Specialist: history
Kazuo Morimoto
Division of West Asian Studies, The University of Tokyo
Specialist: history
Edmund Herzig
professor Oxford University, UK
Specialist: history
دکتر احسان اشراقی
استاد گروه تاریخ
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ ایران
Ehsan Eshraghi
Professor History Group
University of Tehran
Specialist: History, History of Iran
دکتر رسول جعفریان
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ
Rasul Jafarian
Professor Faculty of Literature
University of Tehran
Specialist: history
دکتر عبدالرسول خیراندیش
استاد گروه تاریخ
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ ایران و جهان
Abdurasul Khairandish
Professor History Group
University of Shirazu
Specialist: History, History of Iran and the world
دکتر محمدباقر وثوقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Bagher Vosoghi
Professor
University of Tehran
Specialist: history
دکتر سهراب یزدانی مقدم
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ معاصر
Sohrab Yazdani Moghaddam
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: history, contemporary history
مدیرداخلی
محرم باستانی
کارشناس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
Moharram Bastani
Expert Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
کارشناس
دکتر کمال سحاب اسدی ضمیر
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Kamal Sahab Asadi Zamir
Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
Specialist: Persian the literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۳