درباره نشریه
ISSN:
2538-3108
eISSN:
2538-3116
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهمن 88
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (مرکز مطالعات و تحقیقات زنان)
مدیر مسئول:
دکتر فاطمه یزدیان
سردبیر:
دکتر اعظم راودراد
مدیرداخلی:
دکتر منصوره شهریاری
تلفن:
021-88391980
دورنگار:
021-88974270
سایت اختصاصی:
jwica.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه شاهد، شاختمان شماره 2 ، دانشکده علوم اجتماعی، طبقه چهارم، واحد 7، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، دفتر نشریه زن در فرهنگ و هنر
صندوق پستی:
1444-14395
اشتراک:
تلفن:
021-88391980
دورنگار:
021-88391980
پست الکترونیک:
cws.ca.journal@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/19

فصلنامه زن در فرهنگ و هنر نشریه ای علمی - پژوهشی است که مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران منتشر می کند. این فصلنامه اولین نشریه دانشگاهی درباره مسائل زنان است که به طرح مباحث فرهنگی، هنری، دینی، باستان شناسی و تاریخی مربوط به زنان می پردازد.

مدیر مسئول
دکتر فاطمه یزدیان

Fatemeh Yazdian

سردبیر
دکتر اعظم راودراد
استاد تمام علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، جامعه شناسی هنر
Azam Ravadrad
Full Professor, Social Communication Sciences Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Social Communications , Sociology of art
اعضای تحریریه
دکتر جلال الدین رفیع فر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: انسان شناسی فرهنگی، انسان شناسی باستان شناختی و عشایر
Jaleleddin Rafifar
Professor
University of Tehran
Specialist: Cultural anthropology, archaeological anthropology and tribes
دکتر حمیرا زمردی

دکتر آذین موحد
دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهیا زیبا
دانشگاه تهران
Azin Movahed
Associate Professor School of Performing Arts and Music, Fine Arts Campus
University of Tehran
دکتر شیرین احمدنیا
دانشیار جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبائی
Shirin Ahmadnia
Associate Professor, Faculty of Social Science
Allameh Tabataba'i University
دکتر مسعود حاجی زاده میمندی
دانشیار پردیس علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جامعه شناسی ارتباطات
Masoud Hajiadeh Meymandi
Associate Professor Campus of Humanities and Social Sciences
University of Yazd
Specialist: Sociology of Communication
دکتر سیده راضیه یاسینی
دانشیار
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Razieh Yasini

Specialist: Art research
دکتر سیده فاطمه موسوی
دانشیار گروه روانشناسی، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا(س). تهران، ایران
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: روانشناسی
Seyyedeh Fatemeh Mousavi
Associate Professor, Department of Psychology, Women Research Center, Alzahra University, Tehran,Iran
University of Alzahra
Specialist: psychology
دکتر عبدالله بیچرانلو
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ارتباطات
مهدی سمتی
استاد گروه ارتباطات، دانشگاه ایلینویز، امریکا
رشته تخصصی: ارتباطات
Mehdi Semati
professor Department of Communication, Northern Illinois University, USA
Specialist: Communication
Lisbeth Van Zonen

مدیرداخلی
دکتر منصوره شهریاری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۰