درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه کاشان
مدیر مسئول:
دکتر عباس کتابی
سردبیر:
دکتر محسن محسن نیا
مدیر اجرایی:
مهندس زهره آزادپور
تلفن:
031-55912414
دورنگار:
031-55912414
سایت اختصاصی:
energy.kashanu.ac.ir
نشانی:
کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی،دفتر نشریه مدیریت انرژی، ، کدپستی: 8731751167
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/30
مدیر مسئول
دکتر عباس کتابی
دانشیار
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: مهندسی برق
Abbas Ketabi
Associate Professor
University of Kashan
Specialist: electrical engineering
سردبیر
دکتر محسن محسن نیا
دکتر محسن محسن نیا
استاد
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mohsen Mohsen Nia
Professor
University of Kashan
Specialist: chemical engineering
اعضای تحریریه
دکتر قنبرعلی شیخ زاده
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ghanbar Ali Sheikhzadeh
Associate Professor Faculty of Mechanical Engineering
University of Kashan
Specialist: mechanical engineering
دکتر مهدی احسان
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mehdi Ehsan
Professor Department of Electrical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: electrical engineering
دکتر محمدصادق حاتمی پور
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mohammad Sadegh Hatamipour
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: chemical engineering
دکتر علی حقیقی اصل
استاد دانشکده مهندسی شیمی ونفت و گاز
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ali Haghighiasl
Professor Faculty of Chemical,Petroleum and Gaz Engineering
Semnan University
Specialist: chemical engineering
دکتر سید محمدرضا خلیلی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Seyyed Mohammad Reza Khalili
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر عباس راستگو
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Abbas Rastgoo
Professor
University of Tehran
Specialist: mechanical engineering
دکتر علی محمد رنجبر
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه صنعتی شریف
Ali Mohammad Ranjbar
Professor
Sharif University of Technology
دکتر علی زیلوچیان
استاد
رشته تخصصی: مهندسی برق
Ali Zilouchian
Professor
Specialist: electrical engineering
دکتر علی اکبر عالم رجبی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ali Akbar Alem Rajabi
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر مجید قاسمی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، حرارت و سیالات
Majid Ghassemi
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: mechanical engineering, Heat and Fluids
دکتر گئورگ قره پتیان
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی برق، قدرت
Gevork B Gharehpetian
Professor Electrical Engineering Department
Amirkabir University of Technology
Specialist: electrical engineering, the power
دکتر عباس کتابی
دانشیار
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: مهندسی برق
Abbas Ketabi
Associate Professor
University of Kashan
Specialist: electrical engineering
دکتر مهدی کراری
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mehdi Karrari
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: electrical engineering
دکتر حسین گلستانیان
دانشیار
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Hosein Golestanian
Associate Professor
Shahrekord University
Specialist: mechanical engineering
دکتر محسن محسن نیا
دکتر محسن محسن نیا
استاد
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mohsen Mohsen Nia
Professor
University of Kashan
Specialist: chemical engineering
دکتر غلامعلی منصوری
استاد
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، مهندسی زیست محیطی، مهندسی زیست مهندسی ، مهندسی شیمی و فیزیک
Gholamali Mansoori
Professor University of Illinois at Chicago, USA
Specialist: chemical engineering, Bioengineering, Chemical Engineering and Physics
دکتر مظفرعلی مهرابیان
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mozaf Arali Mehrabian
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: mechanical engineering
دکتر محمد نوع پرست
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی معد، پردازش مواد معدنی
Mohammad Noeparast
Professor
University of Tehran
Specialist: Mining engineering, Mineral Processing
دکتر علی وطنی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ali Vatani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: chemical engineering
ویراستار انگلیسی
دکتر عباس لقمان

مدیر اجرایی
مهندس زهره آزادپور
مهندس زهره آزادپور

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۳