درباره نشریه
ISSN:
2228-7477
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا مهری دهنوی
سردبیر:
دکتر حسین ربانی
مدیر اجرایی:
صبا عجمی
مدیرداخلی:
دکتر نسیم داداشی سراج
تلفن:
031-37922362
سایت اختصاصی:
jmss.mui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، روبروی ساختمان شماره 4، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/05
مدیر مسئول
دکتر علیرضا مهری دهنوی
استاد گروه مهندسی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی پزشکی
Ali Reza Mehri Dehnavi
Professor, Department of Biomedical Engineering, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Biomedical Engineering
سردبیر
دکتر حسین ربانی
دکتر حسین ربانی
Hossein Rabbani
هیات تحریریه
دکتر
Vincent Vigneron
Department of Computer Engineering Universite d'Evry Val d'Essone, Evry, France,
دکتر
Leyuan Fang
دکتر علی معینی
استاد دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کامپیوتر- طراحی سیستم
Ali Moeini
Professor, Faculty of Engineering Sciences, University of Tehran
Specialist: Computer system design
دکتر علیرضا مهری دهنوی
استاد گروه مهندسی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی پزشکی
Ali Reza Mehri Dehnavi
Professor, Department of Biomedical Engineering, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Biomedical Engineering
دکتر
Brian J. Lithgow
دکتر حمیدرضا سلیقه راد
دکتر حمیدرضا سلیقه راد
گروه فیزیک پزشکی و مهندسی زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hamid Reza Salighehrad
Department of Medical Physics and Biomedical Engineering, Tehran University of Medical Sciences
دکتر حسین سعیدی
دکتر حسین سعیدی
گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Hossein Saeedi
Department of Electrical and Computer Engineering, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر کیوان جباری
دکتر کیوان جباری
گروه فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Keyvan Jabbari
Department of Medical Physics, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر مجید محمدبیگی
دکتر مجید محمدبیگی
گروه بیوانفورماتیک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Majid Mohammad Beigi
Department of Bioinformatics, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر مژگان مختاری
گروه آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mojgan Mokhtari
Department of Pathology, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر محمدحسن مرادی
استاد گروه مهندسی بیومدیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: بیوالکتریک
Mohammad Hassan Moradi
Professor, Biomedical Engineering Department, Amirkabir University of Technology
Specialist: Bioelectric
دکتر محمود سقایی
دکتر محمود سقایی
استاد بخش بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mahmoud Saghaei
Professor, Department of Anesthesia, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر رضا نظافت
دکتر رضا نظافت
Reza Nezafat
دکتر سعید صدری
دکتر سعید صدری
گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Saeed Sadri
Department of Electrical and Computer Engineering, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر زهرا موسوی
استاد
رشته تخصصی: برنامه مهندسی زیست پزشکی
Zahra Moosavi
Professor,
Specialist: Biomedical Engineering Program
مدیر اجرایی
صبا عجمی
صبا عجمی
مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Saba Ajami
Medical Image and Signal Processing Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
مدیرداخلی
دکتر نسیم داداشی سراج
مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی پزشکی
Nasim Dadashi Serej
Medical Image and Signal Processing Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۲