درباره نشریه
ISSN:
2228-7477
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا مهری دهنوی
سردبیر:
دکتر حسین ربانی
مدیر اجرایی:
صبا عجمی
مدیرداخلی:
دکتر نسیم داداشی سراج
تلفن:
031-37922362
سایت اختصاصی:
www.jmssjournal.net
jmss.mui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، روبروی ساختمان شماره 4، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/15
مدیر مسئول
دکتر علیرضا مهری دهنوی
استاد گروه مهندسی زیست پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی پزشکی
Ali Reza Mehri Dehnavi
Professor Department of Biomedical Engineering
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Biomedical Engineering
سردبیر
دکتر حسین ربانی

Hossein Rabbani

اعضای تحریریه
Vincent Vigneron
Vincent Vigneron
Department of Computer Engineering Universite d'Evry Val d'Essone, Evry, France
Leyuan Fang
Leyuan Fang

دکتر علی معینی
استاد دانشکده علوم مهندسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کامپیوتر- طراحی سیستم
Ali Moeini
Professor Faculty of Engineering Sciences
University of Tehran
Specialist: Computer system design
دکتر علیرضا مهری دهنوی
استاد گروه مهندسی زیست پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی پزشکی
Ali Reza Mehri Dehnavi
Professor Department of Biomedical Engineering
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Biomedical Engineering
Brian J. Lithgow
Brian J. Lithgow

دکتر حمیدرضا سلیقه راد
گروه فیزیک پزشکی و مهندسی زیست پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hamid Reza Salighehrad
Department of Medical Physics and Biomedical Engineering
Tehran University of Medical Sciences
دکتر حسین سعیدی
دانشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Hossein Saeedi
Associate Professor Department of Electrical and Computer Engineering
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر کیوان جباری
دکتر کیوان جباری
دانشیار گروه فیزیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Keyvan Jabbari
Associate Professor Department of Medical Physics
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics
دکتر مجید محمدبیگی
دکتر مجید محمدبیگی
گروه بیوانفورماتیک
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Majid Mohammad Beigi
Department of Bioinformatics
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر مژگان مختاری
گروه آسیب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mojgan Mokhtari
Department of Pathology
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر محمدحسن مرادی
استاد گروه مهندسی بیومدیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: بیوالکتریک
Mohammad Hassan Moradi
Professor Biomedical Engineering Department
Amirkabir University of Technology
Specialist: Bioelectric
دکتر محمود سقائی
استادیار بیهوشی و مراقبت های ویژه، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mahmoud Saghaei
Assistant Professor, Department of Anesthesia and Critical Care
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر رضا نظافت
دکتر رضا نظافت

Reza Nezafat

دکتر سعید صدری
گروه مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Saeed Sadri
Department of Electrical and Computer Engineering
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر زهرا موسوی
استاد
رشته تخصصی: برنامه مهندسی زیست پزشکی
Zahra Moosavi
Professor
Specialist: Biomedical Engineering Program
مدیر اجرایی
صبا عجمی
صبا عجمی
مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Saba Ajami
Medical Image and Signal Processing Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
مدیرداخلی
دکتر نسیم داداشی سراج
مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی پزشکی
Nasim Dadashi Serej
Medical Image and Signal Processing Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۴۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۶