درباره نشریه
ISSN:
2476-7328
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهمن 90
وضعیت انتشار:
تا سال 89 با نام «گلپنگ» منتشر شده است.
صاحب امتیاز:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان
مدیر مسئول:
دکتر همایون امیرزاده
سردبیر:
دکتر اقبال زارعی
مدیر اجرایی:
ماندانا سایه بانی
ویراستار فارسی:
بدریه زارعی
ویراستار انگلیسی:
بهاره سایبانی
ویراستار علمی:
بدریه زارعی
ویراستار فنی:
بدریه زارعی
تلفن:
076-33555978
076-33550432-3
دورنگار:
076-33555978
076-33550432-3
سایت اختصاصی:
www.rdch.ir
نشانی:
بندرعباس، بلوار پاسداران، جنب موزه مردم شناسی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان، دبیرخانه شورای پژوهشی، دفتر پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان، ، کدپستی: 7913656839
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/28
مدیر مسئول
دکتر همایون امیرزاده
دکتر همایون امیرزاده

سردبیر
دکتر اقبال زارعی
دانشیار روانشناسی
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: v، روانشناسی
Eghbal Zarei
Associate Professor, psychology
University of Hormozgan
Specialist: psychology
اعضای تحریریه
دکتر عبدالرسول خیراندیش
استاد گروه تاریخ
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ ایران و جهان
Abdurasul Khairandish
Professor History Group
University of Shirazu
Specialist: History, History of Iran and the world
دکتر اقبال زارعی
دانشیار روانشناسی
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: v، روانشناسی
Eghbal Zarei
Associate Professor, psychology
University of Hormozgan
Specialist: psychology
دکتر محمدباقر وثوقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Bagher Vosoghi
Professor
University of Tehran
Specialist: history
دکتر احمد نوحه گر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و اقلیم شناسی، جغرافیای طبیعی
Ahmad Nohegar
Professor
University of Tehran
Specialist: natural geography
دکتر مصطفی ظهیری نیا
دانشیار جامعه شناسی
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mostafa Zahirinia
Associate Professor, Sociology
University of Hormozgan
Specialist: Sociology
دکتر رضا احمدی کهن علی
دانشیار
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Reza Ahmadi kohan Ali
Associate Professor
University of Hormozgan
Specialist: Industrial Management
دکتر مصطفی صدیقی
دانشیار
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mostafa Sadighi
Associate Professor
University of Hormozgan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر زهرا ریاحی زمین
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Zahra Riahi Zamin
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
فرامرز خجسته
دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، جامعه شناسی ادبیات
Faramarz Khojasteh
Associate Professor, persian language and literature
University of Hormozgan
Specialist: persian language and literature, sociology of literature
دکتر موسی جاودان
دانشیار روانشناسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه هرمزگان
Moosa Javdan
Associate Professor, Psychology Department, Faculty of Humanities
University of Hormozgan
دکتر هدایت نیکخواه
استادیار
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hedayat Nik Khah
Assistant Professor
University of Hormozgan
Specialist: Sociology
دکتر بهنام قلیچ خوانی
استادیار واحد گرگان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: معماری
Behnam Ghelich Khani
Assistant Professor Gorgan unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Architecture
ویراستار فارسی
بدریه زارعی
بدریه زارعی

Badrieh Zarei

ویراستار انگلیسی
بهاره سایبانی
بهاره سایبانی

Bahareh Saybani

ویراستار علمی
بدریه زارعی
بدریه زارعی

Badrieh Zarei

ویراستار فنی
بدریه زارعی
بدریه زارعی

Badrieh Zarei

مدیر اجرایی
ماندانا سایه بانی
ماندانا سایه بانی

Mandana Sayeh Bani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۸