درباره نشریه
ISSN:
2476-7328
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
بهمن 90
صاحب امتیاز:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان
مدیر مسئول:
دکتر همایون امیرزاده
سردبیر:
دکتر اقبال زارعی
مدیر اجرایی:
ماندانا سایه بانی
ویراستار علمی:
بدریه زارعی
ویراستار فنی:
بدریه زارعی
تلفن:
076-33555978
076-33550432-3
دورنگار:
076-33555978
076-33550432-3
سایت اختصاصی:
www.rdch.ir
نشانی:
بندرعباس، بلوار پاسداران، جنب موزه مردم شناسی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان، دبیرخانه شورای پژوهشی، دفتر پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان، ، کدپستی: 7913656839
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/01
مدیر مسئول
دکتر همایون امیرزاده
دکتر همایون امیرزاده
Homayoun Amir Zadeh
سردبیر
دکتر اقبال زارعی
دکتر اقبال زارعی
دانشیار دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: روانشناسی
Eghbal Zarei
Associate Professor, University of Hormozgan
Specialist: Psychology
هیات تحریریه
دکتر عبدالرسول خیراندیش
استاد گروه تاریخ دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ ایران و جهان
Abdurasul Khairandish
Professor, History Group, University of Shirazu
Specialist: History, History of Iran and the world
دکتر اقبال زارعی
دکتر اقبال زارعی
دانشیار دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: روانشناسی
Eghbal Zarei
Associate Professor, University of Hormozgan
Specialist: Psychology
دکتر محمدباقر وثوقی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ
Mohammad Bagher Vosoghi
Professor, University of Tehran
Specialist: history
دکتر احمد نوحه گر
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و اقلیم شناسی، جغرافیای طبیعی
Ahmad Nohegar
Professor, University of Tehran
Specialist: natural geography
دکتر مصطفی ظهیری نیا
دانشیار دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mostafa Zahiri Nia
Associate Professor, University of Hormozgan
Specialist: Sociology
دکتر رضا احمدی کهن علی
دانشیار دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Reza Ahmadi kohan Ali
Associate Professor, University of Hormozgan
Specialist: Industrial Management
دکتر مصطفی صدیقی
دانشیار دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mostafa Sadighi
Associate Professor, University of Hormozgan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر زهرا ریاحی زمین
دانشیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Zahra Riahi Zamin
Associate Professor, University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر فرامرز خجسته
استادیار دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Faramarz Khojasteh
Assistant Professor, University of Hormozgan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر موسی جاودان
استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: روانشناسی
Moosa Javdan
Assistant Professor, Faculty of Humanities, University of Hormozgan
Specialist: Psychology
دکتر هدایت نیکخواه
استادیار دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hedayat Nik Khah
Assistant Professor, University of Hormozgan
Specialist: Sociology
دکتر بهنام قلیچ خوانی
استادیار واحد گرگان دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: معماری
Behnam Ghelich Khani
Assistant Professor, Gorgan unit, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Architecture
ویراستارفارسی
بدریه زارعی
بدریه زارعی
Badrieh Zarei
ویراستار انگلیسی
بهاره سایبانی
بهاره سایبانی
Bahareh Saybani
ویراستار علمی
بدریه زارعی
بدریه زارعی
Badrieh Zarei
ویراستار فنی
بدریه زارعی
بدریه زارعی
Badrieh Zarei
مدیر اجرایی
ماندانا سایه بانی
ماندانا سایه بانی
Mandana Sayeh Bani
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۴