درباره نشریه
ISSN:
6409-2538
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
منیژه ملایی
مدیر مسئول:
منیژه ملایی
سردبیر:
شورای سردبیری
مدیرداخلی:
مهرداد فتحی
تلفن:
021-33202487
026-34436959
دورنگار:
021-43857124
سایت اختصاصی:
www.asmd.ir
نشانی:
تهران، افسریه، 15 متری اول، کوچه 28، پلاک 293
کرج، بلوار امام خمینی (باغستان)، بین خیابان پنجم و ششم، روبروی مجموعه ورزشی انقلاب، پلاک 735، ساختمان پرند، واحد1
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/15
صاحب امتیاز
منیژه ملایی
منیژه ملایی

Manijeh Mollaee

مدیر مسئول
منیژه ملایی
منیژه ملایی

Manijeh Mollaee

اعضای تحریریه
دکتر مریم اخوان خرازیان
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
Maryam Akhavan Kharazian
Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
دکتر طیبه امیرخانی

Tayebe Amirkhani

دکتر روح الله بیات

دانشگاه بوعلی سینا
Rouhollah Bayat

Bu-Ali Sina University
دکتر محمد تابان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Mohammad Taban
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Human resources management
دکتر مهدی حیدری
استادیار
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Mehdi Heydari
Assistant Professor
University of Urmia
Specialist: Financial Management
دکتر هاشم زارع
استادیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد
Hashem Zare
Assistant Professor
University of Shirazu
دکتر سجاد شکوه یار
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات
Sajjad Shokohyar
Assistant Professor Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management and Information Technology
دکتر داوود طالبی
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات
Davoud Talebi
Assistant Professor Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management and Information Technology
دکتر زینب طولابی

دانشگاه ایلام
Zeynab Toulabi

University of Ilam
دکتر حسین عظیمی

دانشگاه زنجان
Hosein Azimi

University of Zanjan
دکتر عالیه کاظمی

دانشگاه تهران
Alieh Kazemi

University of Tehran
دکتر حسین کاظمی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حسابداری
Hosein Kazemi

Central Office, Islamic Azad University
دکتر نرگس مرادخانی

دانشگاه زنجان
Narges Moradkhani

University of Zanjan
دکتر سید رضا میرعسکری

دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Seyyed Reza Miraskari

University of Guilan
دکتر عباس نرگسیان
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Abbas Nargesian
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: governmental management
دکتر علی یاسینی
استادیار دانشکده ادبیات
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Ali Yasini
Assistant Professor Faculty of Literature
University of Ilam
Specialist: Education Management
دکتر محمدمهدی مظفری
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Mohammad Mehdi Mozaffari
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Industrial Management
فرشته امین
مدیر باشگاه دانش اموزی دانشگاه تهران و مدیر ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Fereshteh Amin

Specialist: Human resource management
دکتر حسن فارسیجانی
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات
Hasan Farsijani
Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management and Information Technology
دکتر میثم شیرخدایی
دانشیار
Meysam Shirkhodaie
Associate Professor
دکتر غلامحسین خورشیدی
استاد تمام دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Gholamhossain Khorshidi
Associate Professor Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Business Management
دکتر ملیحه سیاوشی
عضو هیئت علمی
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: بازاریابی، بازاریابی اسلامی، تبلیغات، رفتار مصرف کننده
Malihe Siyavooshi

University of Hormozgan
Specialist: marketing, islamic marketing, adverrtising, consumer bihavior
دکتر حسنعلی آقاجانی
استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
Hasan Ali Aghajani
Professor Faculty of Economics and Administrative Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Industrial management of production and operations trends
مدیرداخلی
مهرداد فتحی
مهرداد فتحی

Mehrdad Fathi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۶