درباره نشریه
ISSN:
6409-2538
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
منیژه ملایی
مدیر مسئول:
منیژه ملایی
سردبیر:
شورای سردبیری
مدیر اجرایی:
مهرداد فتحی
تلفن:
021-33202487
026-34436959
دورنگار:
021-43857124
سایت اختصاصی:
www.asmd.ir
نشانی:
تهران، افسریه، 15 متری اول، کوچه 28، پلاک 293
کرج، بلوار امام خمینی (باغستان)، بین خیابان پنجم و ششم، روبروی مجموعه ورزشی انقلاب، پلاک 735، ساختمان پرند، واحد1
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/12
صاحب امتیاز
منیژه ملایی
منیژه ملایی

Manijeh Mollaee

مدیر مسئول
منیژه ملایی
منیژه ملایی

Manijeh Mollaee

اعضای تحریریه
دکتر مریم اخوان خرازیان
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
Maryam Akhavan Kharazian
Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
دکتر طیبه امیرخانی

Tayebe Amirkhani

دکتر روح الله بیات

دانشگاه بوعلی سینا
Rouhollah Bayat

Bu-Ali Sina University
دکتر محمد تابان
دانشیار مدیریت منابع انسانی ،گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی
دانشگاه ایلام
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Mohammad Taban
Associate Professor, Human Resources Management, Management Department, Faculty of Humanities
University of Ilam
Specialist: Human resources management
دکتر مهدی حیدری
استادیار
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: مدیریت مالی
Mehdi Heydari
Assistant Professor
University of Urmia
Specialist: Financial Management
دکتر هاشم زارع
استادیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: اقتصاد
Hashem Zare
Assistant Professor
University of Shirazu
دکتر سجاد شکوه یار
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات
Sajjad Shokohyar
Assistant Professor Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management and Information Technology
دکتر داوود طالبی
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات
Davood Talebi
Assistant Professor Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management and Information Technology
دکتر زینب طولابی

دانشگاه ایلام
Zeynab Toulabi

University of Ilam
دکتر حسین عظیمی

Hossein Azimi

دکتر عالیه کاظمی
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
Alieh Kazemi
Associate Professor, Industrial Management
University of Tehran
دکتر حسین کاظمی
استادیار حسابداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
رشته تخصصی: حسابداری
Hosein Kazemi
Assistant Professor, Accounting
Ghazvin Branch, Islamic Azad University
نرگس مرادخانی
استادیار اقتصاد
دانشگاه زنجان
Narges Moradkhani
Assistant Professor, Economics
University of Zanjan
دکتر سید رضا میرعسکری
استادیار اقتصاد، دانشگاه گیلان
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Seyed Reza Miraskari
Assistant Professor, Economics
University of Guilan
Specialist: Economics
دکتر عباس نرگسیان
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Abbas Nargesian
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: governmental management
علی یاسینی
دانشیار مدیریت
دانشگاه ایلام
Ali Yasini
Associate Professor, Management
University of Ilam
دکتر محمدمهدی مظفری
دانشیار مدیریت صنعتی دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Mohammad Mehdi Mozaffari
Associate Professor, Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Industrial Management
فرشته امین
استادیار مدیریت منابع انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت منابع انسانی
Fereshteh Amin
Assistant Professor, human resourse management
University of Tehran
Specialist: Human resource management
دکتر حسن فارسیجانی
دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات
Hasan Farsijani
Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management and Information Technology
دکتر میثم شیرخدایی
دانشیار بازاریابی بین الملل، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
رشته تخصصی: مدیریت بازاریابی بین الملل
Meysam Shirkhodaie
Associate Professor, Department of Business Management
دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
Specialist: international marketing Management
دکتر غلامحسین خورشیدی
استاد تمام دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Gholamhossain Khorshidi
Associate Professor Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Business Management
دکتر ملیحه سیاوشی
استادیار مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی و گمرک، دانشکده مدیریت
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: بازاریابی، بازاریابی اسلامی، تبلیغات، رفتار مصرف کننده
Malihe Siyavooshi
Assistant Professor, Business Administration, Business and Customs Administration, Faculty of Management
University of Hormozgan
Specialist: marketing, islamic marketing, adverrtising, consumer bihavior
دکتر حسنعلی آقاجانی
استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
Hasan Ali Aghajani
Professor Faculty of Economics and Administrative Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Industrial management of production and operations trends
دکتر علیرضا مقدسی
استادیار گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت
دانشگاه بین المللی امام رضا
رشته تخصصی: مدیریت- مدیریت سیستم ها
Alireza Moghaddasi
Assistant Professor, Manangement Department, Accounting and Manangement College
Imam Reza International University
Specialist: Management - Systems management
مدیر اجرایی
مهرداد فتحی
مهرداد فتحی

Mehrdad Fathi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۸