درباره نشریه
ISSN:
2588-2953
eISSN:
2588-2961
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مدیر مسئول:
دکتر حسین حسینی تودشکی
سردبیر:
دکتر محمدباقر منهاج
تلفن:
021-66491123
021-64542656
دورنگار:
021-66491123
021-64542656
سایت اختصاصی:
miscj.aut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، شماره 424، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/24
مدیر مسئول
دکتر حسین حسینی تودشکی
استاد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی هوافضا
Hossein Hosseini Toudeshky
Professor, aerospace engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: aerospace engineering
سردبیر
دکتر محمدباقر منهاج
استاد گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: کنترل، مهندسی برق و کنترل
Mohammad Bagher Menhaj
Professor, Department of Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Control, Electrical engineering and control
هیات تحریریه
دکتر حسین حسینی تودشکی
استاد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی هوافضا
Hossein Hosseini Toudeshky
Professor, aerospace engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: aerospace engineering
دکتر پائیز عزمی
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
Paeiz Azmi
Professor, School of Electrical & Computer Engineering, Tarbiat Modares University
دکتر سیدعلی سیدصالحی
دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Seyyed Ali Seyyed Salehi
Associate Professor, Amirkabir University of Technology
دکتر بهروز کریمی
استاد گروه مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Behrooz Karimi
Professor, Department of Industrial Engineering & Management Systems, Amirkabir University of Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر عباس محمدی
استاد گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی برق - مخابرات
Abbas Mohammadi
Professor, Department of Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Electrical engineering telecommunications
دکتر سیدحسین حسینیان
استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Seyyed Hosein Hoseinian
Professor, Faculty of Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology
دکتر حمیدرضا تقی راد
استاد گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی برق-کنترل
Hamid Reza Taghi Rad
Professor, Department of Electrical Engineering, Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: electrical control engineering
دکتر حمید خالوزاده
استاد گروه سیستم های و مهندسی کنترل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Hamid Khaloo Zadeh
Professor, Department of Systems and Control Engineering, Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر فریبا بهرامی
دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوالکتریک
Fariba Bahrami
Associate Professor, School of Electrical and Computer Engineering, University of Tehran
Specialist: Bioelectric
دکتر مهرزاد شمس
استاد گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Mehr Zad Shams
Professor, Department of Electrical Engineering, Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر بابک نجار اعرابی
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی برق-کنترل، ماشین بینایی
Babak Najjar Arabi
Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tehran
Specialist: electrical control engineering, Vision machine
دکتر حامد شکوری گنجوی
دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه تهران
Hamed Shakouri Ganjavi
Associate Professor, Department of Industrial Engineering, University of Tehran
دکتر محمود امیری
دانشیار دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات زیست شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Mahmoud Amiri
Associate Professor, School of Medicine Medical Biology Research Center, Kermanshah University of Medical Sciences
دکتر علی خاکی صدیق
استاد گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: کنترل، مهندسی برق
Ali Khaki Sedigh
Professor, Department of Electrical Engineering, Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Control, electrical engineering
دکتر سیدکمال الدین نیک روش
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی برق - کنترل
Kamaleddin Nik Ravesh
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: electrical control engineering
دکتر سیدحسین حسینی
دانشیار گروه مدیریت بحران و دفاع غیرنظامی دانشگاه جامع امام حسین
Seyyed Hosein Hoseini
Associate Professor, Department of Crisis Management and Civil Defense, Imam Hossein University
دکتر محمدمهدی همایون پور
استاد گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Mohammad Mahdi Homayoun Pour
Professor, Department of Computer Engineering and Information Technology, Amirkabir University of Technology
دکتر محمدجواد یزدان پناه
استاد روه مهندسی برق و مکانیک دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mohammad Javad Yazdan Panah
Professor, Faculty of Electrical & Mechanical Engineering, University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۹۶