درباره نشریه
ISSN:
2228-527X
eISSN:
2476-681X
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر علی یزدیان ورجانی
سردبیر:
دکتر وحید احمدی
مدیر اجرایی:
الهام عارفی
مدیرداخلی:
دکتر محسن غفاری میاب
تلفن:
021-82884311
دورنگار:
021-82884311
سایت اختصاصی:
mjee.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دفتر مجله مهندسی برق مدرس
تلفن همراه:
09109465513
صندوق پستی:
349-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/08

این مجله تا پایان سال 88 با عنوان فنی مهندسی مدرس منتشر شده است.

مدیر مسئول
علی یزدیان ورجانی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برق الکترونیک
Ali Yazdian Varjani
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Power Electronics
سردبیر
وحید احمدی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندس برق-الکترونیک
Vahid Ahmadi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Electronics
هیات تحریریه
دکتر حسن آقائی نیا
حسن آقائی نیا
دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Hassan Aghaei Nia
Associate Professor, Amirkabir University of Technology
ادموند زاهدی
دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: بیومدیکال
Edmond Zahedi
Associate Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Biomedical
حمیدرضا مومنی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: کنترل
Hamid Reza Momeni
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Control
دکتر بهزاد مشیری
بهزاد مشیری
استاد
Behzad Moshiri
Professor,
دکتر شهرام جدید
شهرام جدید
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: برق - قدرت
Shahram Jadid
Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Electricity - magnitude
سعید جلیلی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: کامپیوتر
Saeed Jalili
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Computer
دکتر احمد اکبری
احمد اکبری
Ahmad Akbari
علی خاکی صدیق
استاد گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: کنترل، مهندسی برق
Ali Khaki Sedigh
Professor, Department of Electrical Engineering, K. N. Toosi University of Technology
Specialist: Control, electrical engineering
مسعود علی اکبرگلکار
استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: قدرت
Masoud Ali Akbar Gol Kar
Professor, K. N. Toosi University of Technology
Specialist: Power
مصطفی محمدیان
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: الکترونیک برق
Mostafa Mohamadian
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Power Electronics
زهرا اطلس باف
دانشیار
رشته تخصصی: ارتباطات مخابراتی
Zahra Atlas Baf
Associate Professor,
Specialist: Telecommunications
مدیر اجرایی
الهام عارفی
الهام عارفی
مدیرداخلی
دکتر محسن غفاری میاب
محسن غفاری میاب
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۵