درباره نشریه
ISSN:
2228-527X
eISSN:
2476-681X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
تا پایان سال 88 با نام «فنی مهندسی مدرس» منتشر شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر علی یزدیان ورجانی
سردبیر:
دکتر وحید احمدی
مدیر اجرایی:
الهام عارفی
مدیرداخلی:
دکتر محسن غفاری میاب
تلفن:
021-82884311
سایت اختصاصی:
mjee.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دفتر مجله مهندسی برق مدرس
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/08
مدیر مسئول
دکتر علی یزدیان ورجانی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برق الکترونیک
Ali Yazdian Varjani
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Power Electronics
سردبیر
دکتر وحید احمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندس برق-الکترونیک
Vahid Ahmadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Electronics
اعضای تحریریه
دکتر حسن آقایی نیا
دکتر حسن آقایی نیا
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Hassan Aghaei Nia
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
دکتر ادموند زاهدی
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: بیومدیکال
Edmond Zahedi
Associate Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Biomedical
دکتر حمیدرضا مومنی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: کنترل
Hamid Reza Momeni
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Control
دکتر بهزاد مشیری
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کنترل | فناوری اطلاعات | هوش ماشین و رباتیک
Behzad Moshiri
Professor School of Electrical and Computer Engineering
University of Tehran
Specialist: Control Information Technology Machine Intelligence and Robotics
دکتر شهرام جدید
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: برق - قدرت
Shahram Jadid
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Electricity - magnitude
دکتر سعید جلیلی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: کامپیوتر
Saeed Jalili
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Computer
دکتر احمد اکبری

Ahmad Akbari

دکتر علی خاکی صدیق
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: کنترل، مهندسی برق
Ali Khaki Sedigh
Professor Department of Electrical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Control, electrical engineering
دکتر مسعود علی اکبرگلکار
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: قدرت
Masoud Ali Akbar Gol Kar
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Power
دکتر مصطفی محمدیان
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: الکترونیک برق
Mostafa Mohamadian
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Power Electronics
دکتر زهرا اطلس باف
دانشیار
رشته تخصصی: ارتباطات مخابراتی
Zahra Atlas Baf
Associate Professor
Specialist: Telecommunications
مدیر اجرایی
الهام عارفی
الهام عارفی

مدیرداخلی
دکتر محسن غفاری میاب

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۵