درباره نشریه
ISSN:
1027-5940
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر غلامحسین لیاقت
سردبیر:
دکتر محمدجواد ناطق
دستیار سردبیر:
دکتر محمدرضا کرفی
مدیرداخلی:
امیر راستی
تلفن:
021-82883983
دورنگار:
021-82883983
سایت اختصاصی:
mme.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، دفتر مجله مهندسی مکانیک مدرس
صندوق پستی:
143-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1403/01/29
مدیر مسئول
دکتر غلامحسین لیاقت
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Gholamhosein Liaghat
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
سردبیر
دکتر محمدجواد ناطق
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohammad Javad Nategh
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
دستیار سردبیر
دکتر محمدرضا کرفی
استادیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohammad Reza Karafi
Assistant Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Mechanical Engineering
اعضای تحریریه
دکتر ناصر اشگریز
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، علوم کاربردی و مهندسی
Nasser Ashg Riz
Professor
Specialist: mechanical engineering, Applied Science and Engineering
دکتر کامل هومن
دانشیار دانشگاه کویینزلند، بریزبن، استرالیا
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Kamel Hooman
Associate Professor
Specialist: mechanical engineering
دکتر امیرحسین بهروش
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی میکانیک
دکتر محمد گلزار
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محسن شاکری
استاد
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر مهدی مدبری فر
دانشیار
دانشگاه اراک
دکتر سید محمدحسین سیدکاشی
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: شکلدهی فلزات، بهینه سازی
Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi
Professor, Mechanical Engineering
University of Birjand
Specialist: Metal forming, Optimization
دکتر محمدحسین صادقی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مهدی احمدی نجف آبادی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Mehdi Ahmadi Najafabadi
Professor, Mechanical Engineering Department
Amirkabir University of Technology
دکتر مهدی ظهور
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر محمدرضا کرفی
استادیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohammad Reza Karafi
Assistant Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر علیرضا فلاحی آرزودار
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مکانیک
Ali Reza Fallahi Arezoo Dar
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: the mechanic
دکتر حامد صفی خانی

دکتر موسی فرهادی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رشته تخصصی: مکانیک، حرارت و سیالات
Moosa Farhadi
Associate Professor Faculty of Mechanical Engineering
Babol Noshirvani University of Technology
Specialist: mechanic, Heat and Fluids
دکتر مهران محبوب خواه
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mehran Mahboub Khah
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: mechanical engineering
دکتر محمد بخشی جویباری
استاد دانشکده مکانیک
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
Mohammad Bakhshi Jooybari
Professor, Mechanical Engineering
Babol Noshirvani University of Technology
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر محمدجواد ناطق
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohammad Javad Nategh
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
دکتر حسن مسلمی نایینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Hasan Moslemi Naeini
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
دکتر کیومرث مظاهری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
kiumars Mazaheri
Professor
Tarbiat Modares University
مدیرداخلی
امیر راستی

Amir Rasti

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۴۰