درباره نشریه
ISSN:
1027-5940
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر غلامحسین لیاقت
سردبیر:
دکتر محمدجواد ناطق
دستیار سردبیر:
دکتر محمدرضا کرفی
مدیر اجرایی:
اختر سهرابی
مدیرداخلی:
دکتر هادی پاسدار شهری
تلفن:
021-82883983
دورنگار:
021-82883983
سایت اختصاصی:
mme.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، دفتر مجله مهندسی مکانیک مدرس
صندوق پستی:
143-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/07
مدیر مسئول
دکتر غلامحسین لیاقت
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Gholamhosein Liaghat
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
دستیار سردبیر
دکتر محمدرضا کرفی
استادیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohammad Reza Karafi
Assistant Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Mechanical Engineering
سردبیر
دکتر محمدجواد ناطق
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohammad Javad Nategh
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
اعضای تحریریه
دکتر ناصر اشگریز
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، علوم کاربردی و مهندسی
Nasser Ashg Riz
Professor
Specialist: mechanical engineering, Applied Science and Engineering
دکتر کامل هومن
دانشیار دانشگاه کویینزلند، بریزبن، استرالیا
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Kamel Hooman
Associate Professor
Specialist: mechanical engineering
دکتر امیرحسین بهروش
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی میکانیک
دکتر محمد گلزار
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محسن شاکری
استاد
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر مهدی مدبری فر
دانشیار
دانشگاه اراک
دکتر سید محمدحسین سیدکاشی
دانشیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: شکلدهی فلزات، بهینه سازی
Seyed Mohammad Hossein Seyedkashi
Associate Professor
University of Birjand
Specialist: Metal forming, Optimization
دکتر محمدحسین صادقی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مهدی احمدی نجف آبادی

Mehdi Ahmadi Najafabadi

دکتر مهدی ظهور
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر مهدی معرفت
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mahdi Maerefat
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
دکتر غلامحسین لیاقت
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Gholamhosein Liaghat
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
دکتر محمودمهرداد شکریه
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mahmood Mehrdad Shokrieh
Professor School of Mechanical Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر حسن مسلمی نایینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Hasan Moslemi Naeini
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
دکتر کیومرث مظاهری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
kiumars Mazaheri
Professor
Tarbiat Modares University
دکتر سید علی اکبر موسویان
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Seyed Ali Akbar Moosavian
Professor Department of Mechanical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر خسرو نادران طحان
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، تجزیه و تحلیل تنش در مخازن تحت فشار، مکانیک موج، مکانیک شکست، آنالیز حد، خستگی پرتکرا
Khosro Naderan Tahan
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: mechanical engineering, STRESS ANALYSIS IN PRESSURE VESSELS, WAVE MECHANICS, FRACTURE MECHANISM, LIMIT ANALYSIS
دکتر نادر نریمان زاده
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Nader Nariman-zadeh
Professor
University of Guilan
مدیر اجرایی
اختر سهرابی
اختر سهرابی

دانشگاه تربیت مدرس
Akhtar Sohrabi

Tarbiat Modares University
مدیرداخلی
دکتر هادی پاسدار شهری
استادیار
دانشگاه تربیت مدرس
Hadi Pasdarshahri
Assistant Professor
Tarbiat Modares University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۲۰