درباره نشریه
ISSN:
1027-5940
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر غلامحسین لیاقت
سردبیر:
دکتر محمدجواد ناطق
سردبیر:
دکتر مهدی معرفت
دستیار سردبیر:
دکتر محمدرضا کرفی
مدیر اجرایی:
اختر سهرابی
مدیرداخلی:
دکتر هادی پاسدار شهری
تلفن:
021-82883983
دورنگار:
021-82883983
سایت اختصاصی:
mme.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، دفتر مجله مهندسی مکانیک مدرس
صندوق پستی:
143-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/01
مدیر مسئول
دکتر غلامحسین لیاقت
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Gholamhosein Liaghat
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
سردبیر
دکتر محمدجواد ناطق
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohamad Javad Nateq
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
دکتر مهدی معرفت
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mahdi Maerefat
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
دستیار سردبیر
دکتر محمدرضا کرفی
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohammad Reza Karafi
Assistant Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Mechanical Engineering
هیات تحریریه
دکتر ناصر اشگریز
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، علوم کاربردی و مهندسی
Nasser Ashg Riz
Professor,
Specialist: mechanical engineering, Applied Science and Engineering
دکتر کامل هومن
دانشیار دانشگاه کویینزلند، بریزبن، استرالیا
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Kamel Hooman
Associate Professor,
Specialist: mechanical engineering
دکتر امیرحسین بهروش
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی میکانیک
دکتر محمد گلزار
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محسن شاکری
استاد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر مهدی مدبری فر
دانشیار دانشگاه اراک
دکتر سیدمحمدحسین سیدکاشی
دانشیار دانشگاه بیرجند
دکتر محمدحسین صادقی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
مهدی احمدی نجف آبادی
دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Mehdi Ahmadi Najafabadi
Associate Professor, Amirkabir University of Technology
دکتر مهدی ظهور
دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر مهدی معرفت
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mahdi Maerefat
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
دکتر غلامحسین لیاقت
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Gholamhosein Liaghat
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
دکتر محمودمهرداد شکریه
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mahmood Mehrdad Shokrieh
Professor, School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر حسن مسلمی نائینی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Hasan Moslemi Naeini
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
دکتر کیومرث مظاهری
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
kiumars Mazaheri
Professor, Tarbiat Modares University
دکتر سیدعلی اکبر موسویان
استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Seyed Ali Akbar Moosavian
Professor, Department of Mechanical Engineering, K. N. Toosi University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر خسرو نادران طحان
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، تجزیه و تحلیل تنش در مخازن تحت فشار، مکانیک موج، مکانیک شکست، آنالیز حد، خستگی پرتکرا
Khosro Naderan Tahan
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: mechanical engineering, STRESS ANALYSIS IN PRESSURE VESSELS, WAVE MECHANICS, FRACTURE MECHANISM, LIMIT ANALYSIS
دکتر نادر نریمان زاده
دکتر نادر نریمان زاده
استاد دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Nader Nariman-zadeh
Professor, University of Guilan
مدیر اجرایی
اختر سهرابی
اختر سهرابی
دانشگاه تربیت مدرس
Akhtar Sohrabi
Tarbiat Modares University
مدیرداخلی
دکتر هادی پاسدار شهری
دکتر هادی پاسدار شهری
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
Hadi Pasdarshahri
Assistant Professor, Tarbiat Modares University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۸۴