درباره نشریه
ISSN:
2228-6853
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن مطالعات راهبردی
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا آیت اللهی
سردبیر:
دکتر محمدرضا حمیدی زاده
مدیر اجرایی:
دکتر علی بهره مندپور
کارشناس:
عاطفه شریفی راد
تلفن:
021-29903136
سایت اختصاصی:
www.smsjournal.ir
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، ، کدپستی: 1983963113
دورنگار:
021-22431644
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/08
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا آیت اللهی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت
Mohammad Reza Ayatollahi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Management
سردبیر
دکتر محمدرضا حمیدی زاده
استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Mohammad Reza Hamidizadeh
Professor, Department of Business Management, School of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Business Management
اعضای تحریریه
علی اکبر امین بیدختی
استاد مدیریت آموزشی
دانشگاه سمنان
Aliakbar Aminbeidokhti
Professor, educational administration
Semnan University
دکتر سعید اردکانی
پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: حسابداری
Saeid Saeida Ardekani
College of Humanities and Social Sciences, Faculty of Economics
University of Yazd
Specialist: Accounting
دکتر علی اکبر عرب مازار
استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد علم سیستم ها
Ali Akbar Arabئazar
Professor Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Economics of Systems Science
دکتر محمد مهدی سپهری
رئیس دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی سیستم های سلامت
Mohammad Mehdi Sepehri

Specialist: Healthcare Systems Engineering
دکتر معصومه حسین زاده شهری
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک و بازاریابی
Masoumeh Hoseinzadeh Shahri
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Strategic Management and Marketing
دکتر علیرضا علی احمدی
استاد مهندسی صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت ارزشی و مهندسی ارزش، تصمیم گیری و مدلسازی کمی و کیفی، مدیریت اسلامی و بومی، مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، متدولوژی و روش تحقیق، مدیریت تطبیقی
Alireza Aliahmadi
Professor, Industrial Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Strategic Thinking, Islamic Management, R&D Management, ICT Management, Value Engineering, R&D Methodology
حسن علی آقاجانی کاسگری

دکتر محمدتقی امینی

Mohammad Taghi Amini

دکتر محمدرضا حمیدی زاده
استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Mohammad Reza Hamidizadeh
Professor, Department of Business Management, School of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Business Management
دکتر رضا حسنوی
استاد
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع - سیستم و بهره وری
Reza Hosnavi
Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Industrial Engineering - System and Productivity
دکتر حسنعلی سینایی
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، گروه مدیریت
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حسابداری، مدیریت مالی
Hasan Ali Sinaee
Associate Professor Department of Economics and Social Science
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Accounting, financial Management
دکتر محمد مهرآیین (لگزیان)
استاد تمام سیستم های اطلاعاتی مدیریت، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Mehraeen
Full Professor, Management Department
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر علی نقی مشایخی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت سیستم
Ali Naghi Mashyekhi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: System management
کارشناس
عاطفه شریفی راد

مدیر اجرایی
دکتر علی بهره مندپور

Ali Bahremandpour

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۳