درباره نشریه
ISSN:
2228-5229
eISSN:
2476-3845
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا رضایی
سردبیر:
دکتر علی شکور
دبیر تحریریه:
دکتر علیرضا استعلاجی
مدیرداخلی:
دکتر علی شمس الدینی
سایت اختصاصی:
jupm.miau.ac.ir
نشانی:
مرودشت، کیلومتر 3 جاده تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/27
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا رضایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohammad Reza Rezaei

Marvdasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Geography and urban Planinng
سردبیر
دکتر علی شکور
استاد واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی
Ali Shakour
Professor Marvdasht Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: human geography
دبیر تحریریه
دکتر علیرضا استعلاجی
استاد واحد یادگار امام
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ali Reza Estelaji
Professor Imam Khomeini Branch
Central Office, Islamic Azad University
اعضای تحریریه
دکتر عیسی ابراهیم زاده
استاد ممتاز/تمام جغرافیا و برنامه ریزی شهری- منطقه ای و رئیس پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Issa Ebrahimzadeh
Full Professor, Geography and Urban-Regional Planning
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Urban Planning, Geography and Urban Planning
دکتر محمدرضا رضایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohammad Reza Rezaei

Marvdasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Geography and urban Planinng
دکتر علی اصغر رضوانی
دانشیار موسسه آموزش عالی میراث فرهنگی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Ali Asghar Rezvani
Associate Professor of Higher Education Institute of Cultural Heritage
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر محمدرحیم رهنما
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohammad Rahim Rahnama
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر سیروس شفقی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Siroos Shafaghi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر علی شکور
استاد واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی
Ali Shakour
Professor Marvdasht Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: human geography
دکتر اصغر ضرابی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Asghar Zarrabi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر رسول قربانی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Rasoul Ghorbani
Professor
University of Tabriz
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر مهدی قرخلو
دانشیار دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mehdi Gharakh Lou
Associate Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر حمیدرضا وارثی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Hamidraze Varesi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر مسعود تقوایی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، برنامه ریزی شهری
Masoud Taghvaie
Professor
University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
مدیرداخلی
دکتر علی شمس الدینی
استادیار واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Ali Shamsoddini
Assistant Professor Marvdasht Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geography and Rural Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۶