درباره نشریه
ISSN:
2228-5229
eISSN:
2476-3845
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا رضایی
سردبیر:
دکتر علی شکور
مدیرداخلی:
دکتر علی شمس الدینی
ویراستار انگلیسی:
لیلا صابری
کارشناس:
معصومه شریف زاده
سایت اختصاصی:
jupm.marvdasht.iau.ir
نشانی:
مرودشت، کیلومتر 3 جاده تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/04
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا رضایی
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohammad Reza Rezaei
Associate Professor, geography and urban planning
University of Yazd
Specialist: Geography and urban Planinng
سردبیر
دکتر علی شکور
استاد واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی
Ali Shakour
Professor Marvdasht Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: human geography
اعضای تحریریه
دکتر کیانوش ذاکرحقیقی
دانشیار شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
رشته تخصصی: شهرسازی
Kianoosh Zakerhaghighi
Associate Professor, Urban Planning and Design Depatment
Hamedan Branch, Islamic Azad University
Specialist: Urban
دکتر علی سلطانی
استاد دانشکده هنر و معماری
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: شهرسازی و طراحی شهری
Ali Soltani
Professor College of Arts and Architecture
University of Shirazu
Specialist: Urban Design and Urban Design
دکتر مجید شمس
استاد واحد ملایر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Majid Shams
Professor Malayer unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geography and urban Planinng
دکتر حمیدرضا فولادمند
دانشیار واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: عمران آب
Hamid Reza Fooladmand
Associate Professor Marvdasht unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Water Civil
دکتر میرنجف موسوی
استاد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری - منطقه ای
Mir Najaf Mousavi
Professor, Geography
University of Urmia
Specialist: Geography and Urban Planning - Regional
دکتر اصغر میرفردی
دانشیار جامعه شناسی، بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم اجتماعی، جامعه شناسی
Asghar Mirfardi
Associate Professor, Sociology and Social Planning
University of Shirazu
Specialist: Social Sciences, Sociology
دکتر محمدرضا رضایی
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohammad Reza Rezaei
Associate Professor, geography and urban planning
University of Yazd
Specialist: Geography and urban Planinng
دکتر محمدرحیم رهنما
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohammad Rahim Rahnama
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر سیروس شفقی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Siroos Shafaghi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر علی شکور
استاد واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی
Ali Shakour
Professor Marvdasht Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: human geography
دکتر حمیدرضا وارثی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Hamidraze Varesi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
ویراستار انگلیسی
لیلا صابری

مدیرداخلی
دکتر علی شمس الدینی
دانشیار گروه جغرافیای انسانی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی- برنامه ریزی منطقه ای
Ali Shamsoddini
Associate Professor, Geography and Urban Planning, Islamic Azad University,marvdasht Branch, marvdasht, Iran
Marvdasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Geography and Rural Planning
کارشناس
معصومه شریف زاده
کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: کامپیوتر
Masoumeh Sharifzade
Masters
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Computer
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۵۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۳۳