درباره نشریه
ISSN:
2423-4966
eISSN:
2676-7155
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
مدیر مسئول:
دکتر سید علی مرتضوی
سردبیر:
دکتر سید علی مرتضوی
مدیرداخلی:
صفورا مشکانی
کارشناس:
صفورا مشکانی
تلفن:
051-44660889
051-41442485
سایت اختصاصی:
jfst.sabzevar.iau.ir
نشانی:
سبزوار، بلوار دکتر سیادتی، مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان اداری دانشگاه آزاد اسلامی، حوزه ی معاونت پژوهش و فناوری، دفتر مجله ی نوآوری در علوم و فناوری غذایی، ، کدپستی: 9618956878
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/20
مدیر مسئول
دکتر سید علی مرتضوی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذای
Seyed Ali Mortazavi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Microbiology and Food Biotechnology
سردبیر
دکتر سید علی مرتضوی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذای
Seyed Ali Mortazavi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Microbiology and Food Biotechnology
اعضای تحریریه
حمید توکلی پور
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
دکتر محمدحسین عزیزی تبریززاد
استاد تمام دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Mohammad Hossein Azizi Tabrizzad
Full Professor, Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Science and food industry
دکتر فریده طباطبایی یزدی
استاد گروه علوم و صنایع غذایی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی مواد غذایی
Farideh Tabatabaei Yazdi
professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Food Microbiology
آرش کوچکی
گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تکنولوژی و بیوفیزیک مواد غذایی
Arash Koocheki
Department of Food Science and Technology,
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Food Technology
دکتر سید علی مرتضوی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی مواد غذای
Seyed Ali Mortazavi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Microbiology and Food Biotechnology
دکتر گیتی کریم
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: صنایع لبنیات، بهداشت و صنایع شیر
Giti Karim
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: dairy industries, Health and milk industries
دکتر هاشم پورآذرنگ

رشته تخصصی: شیمی مواد غذایی
Hashem Pourazerang

Specialist: Food Chemistry
فخری شهیدی

Fakhri Shahidi

دکتر محمدحسین حداد خداپرست
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Mohammad Hosein Hadad Khodaparast
Professor School of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Food Science and Technology
دکتر مهرداد قوامی
استاد واحد علوم و تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Mehrdad Ghavami
Professor Science and Research Unit of Tehran
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Science and food industry
دکتر محمدرضا سعیدی اصل
دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی واحد سبزوار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: بهداشت مواد غذایی
Mohammad Reza Saeediasl
Associate Professor Sabzevar Food Science and Technology Department
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Health Food
دکتر امیرحسین الهامی راد
دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی واحد سبزوار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Amir Hosein Elhamirad
Associate Professor Sabzevar Food Science and Technology Department
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Food Science and Technology
مدیرداخلی
صفورا مشکانی

کارشناس
صفورا مشکانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۷۱۰