درباره نشریه
ISSN:
2228-5202
eISSN:
2383-2878
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر رضا پیش قدم
سردبیر:
دکتر رضا پیش قدم
مدیر اجرایی:
دکتر شیما ابراهیمی
ویراستار فارسی:
عبدالله نوروزی
ویراستار انگلیسی:
سعید عامری
کارشناس:
مرضیه دهقان
تلفن:
051-38806723
دورنگار:
051-38794144
سایت اختصاصی:
jlts.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، ، کدپستی: 9177948883
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/02
مدیر مسئول
دکتر رضا پیش قدم
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روانشناسی اجتماعی آموزش زبان
Reza Pish Ghadam
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Social Psychology of Language Teaching
سردبیر
دکتر رضا پیش قدم
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روانشناسی اجتماعی آموزش زبان
Reza Pish Ghadam
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Social Psychology of Language Teaching
اعضای تحریریه
دکتر حسین نساجی
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Hossein Nassaji
Professor University of Victoria, Canada
Specialist: Applied Linguistics
Shahrzad Saif

دکتر مسعود خوش سلیقه
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مطالعات ترجمه
Masood Khoshsaligheh
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Translation studies
دکتر محمدرضا فارسیان
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Mohammad Reza Farsian
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: French language and literature
دکتر زهره اسلامی راسخ
استاد
رشته تخصصی: آموزش ESL
Zoherh Eslami-Rasekh
Professor
Specialist: ESL Education, Second Language Acquisition, Instructional and Intercultural Pragmatics
دکتر علیرضا جلیلی فر
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی، زبان انگلیسی، تجزیه و تحلیل کلام و متون آکادمیک
Ali Reza Jalili Far
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Applied Linguistics, English language, Analyzing theology and academic texts
دکتر علیرضا انوشیروانی
استاد تمام ادبیات تطبیقی و بین رشته ای
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: نقد ادبی، ادبیات و سینما، ادبیات تطبیقی، مطالعات بین رشته ای
Alireza Anushiravani
Full Professor, Comparative Literature, College of Literature & Humanities
University of Shirazu
Specialist: Comparative literature, Literary Criticism
سعید کتابی
دانشیار گروه انگلیسی، دانشکده زبان های خارجی
دانشگاه اصفهان
Saeed Ketabi
Associate Professor, Department of English, Faculty of Foreign languages
University of Isfahan
دکتر مونا بیکر
استاد
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی، مطالعات ترجمه و بین فرهنگی، زبان ها و مطالعات بین فرهنگی
Mona Baker
Professor
Specialist: Applied Linguistics , Translation and Intercultural Studies, Languages and Intercultural Studies
Edwin Gentzler
Professor
Specialist: Comparative Literature
دکتر عبدالمهدی ریاضی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Abdol Mehdi Riazi
Professor
University of Shirazu
Specialist: L2 Education, Applied Linguistics, teaching English
ویراستار فارسی
عبدالله نوروزی
عبدالله نوروزی

Abdollah Nowroozi

ویراستار انگلیسی
سعید عامری
سعید عامری

مدیر اجرایی
دکتر شیما ابراهیمی
دانشیار آموزش زبان فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان شناسی همگانی ، آموزش زبان فارسی ، روان شناسی آموزش زبان
Shima Ebrahimi
Associate Professor, Persian Language Eduaction, Department of Persian Language and Literature
Ferdowsi University of Mashhad
کارشناس
مرضیه دهقان
مرضیه دهقان

دانشگاه فردوسی مشهد
Marzieh Dehghan

Ferdowsi University of Mashhad
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۲