درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مدیر مسئول:
دکتر حسین مناجاتی زاده
سردبیر:
دکتر رضا ابراهیمی
مدیرداخلی:
دکتر مسعود کثیری عسگرانی
نشانی:
نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مهندسی مواد، دفتر نشریه علم مواد
تاریخ به‌روزآوری: 1391/06/27
مدیر مسئول
دکتر حسین مناجاتی زاده
استادیار واحد نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Hossein Monajati Zadeh
Assistant Professor Najafabad Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Materials Engineering
سردبیر
دکتر رضا ابراهیمی
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مکانیک
Reza Ebrahimi
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: the mechanic
اعضای تحریریه
دکتر عباس نجفی زاده
استاد دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مواد، خواص مکانیکی، فرایندهای ترمومکانیکی
Abbas Najafizadeh
Professor Faculty of Material Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Materials Engineering, Mechanical Properties, Thermomechanical Processes
دکتر احمد ساعتچی
استاد دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مواد، خوردگی، خواص فیزیکی مواد
Ahmad Saatchi
Professor Faculty of Material Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Materials Engineering, Corrosion, physical properties of materials
دکتر علی سعیدی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مواد، متالورژی استخراج، سنتز مواد
Ali Saidi
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Materials Engineering, Extractive Metallurgy, Materials Synthesis
دکتر علی شفیعی
دانشیار دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مواد، فرایندهای متالورژی
Ali Shafyei
Associate Professor Faculty of Material Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Materials Engineering, Metallurgical processes
دکتر حسین ادریس
استاد دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مواد، مهندسی سطح، آنالیز مواد
Hossein Edris
Professor Faculty of Material Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Materials Engineerin, Level engineering, material analysis
دکتر ابراهیم حشمت دهکردی
دکتر ابراهیم حشمت دهکردی
دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ایران
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Ebrahim Heshmat Deh Kordi
Associate Professor of Iranian Institute of Nuclear Science and Technology
Specialist: Materials Engineering
دکتر رضا ابراهیمی کهریزسنگی
استاد واحد نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: نانومواد و سنتز کامپوزیت نانو، سینتیک
Reza Ebrahimi Kahriz Sangi
Professor Najafabad Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Nanomaterials and Nano composite synthesis, kinetics
دکتر حسین مناجاتی زاده
استادیار واحد نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Hossein Monajati Zadeh
Assistant Professor Najafabad Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Materials Engineering
دکتر رامین ابراهیمی
استاد بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فرایندهای تشکیل فلز، تغییر شکل پلاستیک شدید، پردازش حرارتی، مهندسی مواد
Ramin Ebrahimi
Professor, Department of Materials Science and Engineering, School of Engineering
University of Shirazu
Specialist: Metal Forming Processes, Severe Plastic Deformation, Thermomechanical Processing, Materials Engineering
دکتر نادر ستوده
دانشیار گروه مهندسی مواد - دانشگاه یاسوج
Nader Setoudeh

خسرو فرمنش
خسرو فرمنش

مدیرداخلی
دکتر مسعود کثیری عسگرانی
دانشیار واحد نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Masoud Kasiri Asgarani
Associate Professor Najafabad Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Physical Metallurgy and Heat Hreatment, Welding, Soldering and Brazing
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۲