درباره نشریه
ISSN:
2228-5516
eISSN:
2423-7221
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مدیر مسئول:
حسین بقولی
سردبیر:
دکتر امیرهوشنگ مهریار
مدیرداخلی:
مجید برزگر
ویراستار انگلیسی:
دکتر سیامک سامانی
سایت اختصاصی:
jpmm.miau.ac.ir
نشانی:
مرودشت، کیلومتر 3 جاده تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/04
مدیر مسئول
حسین بقولی
استاد یار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
Hossein Baghooli

سردبیر
دکتر امیرهوشنگ مهریار
استاد موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Amir Hooshang Mehryar
Professor of the Institute of Planning and Development
Sharif University of Technology
Specialist: Clinical Psychology
اعضای تحریریه
دکتر حسن احدی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی
Hasan Ahadi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
دکتر محمد خیر
استاد روانشناسی
موسسه آموزش عالی پیشتازان
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Mohammad Khayyer
Professor, Educational Psychology
Pishtazan Institute of Higher Education
Specialist: Educational Psychology
دکتر غلامرضا رجبی
استاد روان شناسی- گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی
Gholam Reza Rajabi
Professor, Counseling
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Psychology
دکتر محمود ساعتچی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی اجتماعی
Mahmood Saatchi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social Psychology
دکتر سیامک سامانی
دانشیار واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Siamak Samani
Associate Professor Marvdasht unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Psychology
دکتر منیژه شهنی ییلاق
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Manijeh Shehni Yaylagh
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Educational Psychology
شهریار شهیدی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناسی
Shahriar Shahidi
professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Clinical and Health Psychology
دکتر باقر غباری بناب

Bagher Ghobari Bonab

دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند
استاد گروه روان شناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand
Professor, Department of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Clinical Psychology
دکتر ابوالقاسم نوری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی اجتماعی
Abolghasem Noori
Professor
University of Isfahan
Specialist: Industrial and Organizational Psychology, social Psychology
دکتر سیمین حسینیان

Simin Hosseinian

ویراستار انگلیسی
دکتر سیامک سامانی
دانشیار واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Siamak Samani
Associate Professor Marvdasht unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Psychology
مدیرداخلی
مجید برزگر
مجید برزگر

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۹