درباره نشریه
ISSN:
2008-8647
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شیراز
مدیر مسئول:
دکتر محمدهادی صادقی
سردبیر:
دکتر سعید حسام پور
مدیر اجرایی:
صدیقه محمدی
ویراستار فارسی:
دکتر فرناز ملکی فرد
تلفن:
071-36272292
دورنگار:
071-36272292
سایت اختصاصی:
jcls.shirazu.ac.ir
نشانی:
شیراز، پردیس ارم، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، دفتر مجله ی مطالعات ادبیات کودک،
صندوق پستی:
1848-71345
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/17
مدیر مسئول
دکتر محمدهادی صادقی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرمشناسی
Mohammad Hadi Sadeghi
Associate Professor faculty of law and political science,
University of Shirazu
Specialist: criminal law
سردبیر
دکتر سعید حسام پور
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Saeed Hessampour
Professor
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر جان استیونز

دکتر فریبا خوشبخت
دکتر فریبا خوشبخت

دکتر زهرا ریاحی زمین
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Zahra Riahi Zamin
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر امیرعلی نجومیان
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، نظریه ادبی و فرهنگی
Amir Ali Nojoumian
Associate Professor faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: English Language and Literature, Literary and Cultural Theory
دکتر مهری پریرخ
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Mehri Parirokh
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Information Science and Science
دکتر فریده پورگیو
استاد تمام ادبیات انگلیسی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شیراز
Farideh Pourgiv
Full Professor, English Literature, Faculty of literature and humanities
University of Shirazu
دکتر نجف جوکار
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Najaf Jowkar
Professor
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر کاووس حسن لی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Kavoos Hasanli
Professor
University of Shirazu
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علی عباسی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Ali Abbasi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: French language and literature
دکتر منیژه عبدالهی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی گروه فارسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Manizheh Abdollahi
Associate Professor Persian group
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدحسین کرمی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Hosein Karami
Professor
University of Shirazu
ویراستار فارسی
دکتر فرناز ملکی فرد
استادیار انگل شناسی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: انگل شناسی
Farnaz Malekifard
Assistant Professor, Parasitology, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine
University of Urmia
Specialist: Parasitology
مدیر اجرایی
صدیقه محمدی
کارشناسی ارشد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Sedigheh Mohammadi
Masters
University of Shirazu
Specialist: International rights
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۷