درباره نشریه
ISSN:
2345-2889
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
این مجله تا سال چهارم با نام دامپزشکی و آزمایشگاه منتشر شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه سمنان
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا سلیمی بجستانی
سردبیر:
دکتر علی اسلامی
مدیرداخلی:
دکتر عماد چنگیزی
کارشناس:
قاسم جعفری ورکی
تلفن:
023-33654215
سایت اختصاصی:
jvlr.journals.semnan.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/20
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا سلیمی بجستانی

سردبیر
دکتر علی اسلامی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پاتولوژی، انگل شناسی
Ali Eslami
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Pathology
اعضای تحریریه
دکتر افشین آخوندزاده بستی
استاد
دانشگاه تهران
Afshin Akhond Zadeh
Professor
University of Tehran
دکتر علی اسلامی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پاتولوژی، انگل شناسی
Ali Eslami
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Pathology
دکتر امین درخشانفر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آسیب شناسی دامپزشکی، آسیب شناسی مقایسه ای
Amin Derakhshanfar
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Veterinary Pathology, Comparative Pathology
دکتر عماد چنگیزی

دکتر محمدتقی زهرایی صالحی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: میکروبیولوژی دامپزشکی
Mohammad Taghi Zahraei Salehei
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Veterinary Microbiology
دکتر فرهنگ ساسانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آسیب شناسی پرستاری
Farhang Sasani
Professor Faculty of Vet Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Vet Pathology
دکتر محمدرضا سلیمی بجستانی

دکتر پرویز شایان
دانشیار دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
Parviz Shayan
Associate Professor
University of Tehran
دکتر محمد نوری
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهید چمران اهواز
Mohammad Nouri
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahid Chamram University Of Ahvaz
دکتر سعید نظیفی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آسیب شناسی بالینی
Saeed Nazifi
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Pathology
دکتر غلامرضا نیکبخت بروجنی

ویراستارفارسی
دکتر محمدحسن یوسفی

Mohammad Hasan Yousefi

مدیرداخلی
دکتر عماد چنگیزی

کارشناس
قاسم جعفری ورکی
قاسم جعفری ورکی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۸۵