درباره نشریه
ISSN:
2008-8868
eISSN:
2228-5059
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
مدیر مسئول:
دکتر بابک صادقی
سردبیر:
دکتر خلیل پورشمسیان
مدیر اجرایی:
دکتر ناصر منتظری
تلفن:
011-54272484
سایت اختصاصی:
www.ijnd.ir
نشانی:
تنکابن، ولی آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، ، کدپستی: 4680416167
تاریخ به‌روزآوری: 1397/03/06
مدیر مسئول
دکتر بابک صادقی
دانشیار دانشکده علوم واحد تنکابن دانشگاه آزاد اسلامی
Babak Sadeghi
Associate Professor, Faculty of Science, Tonekabon Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Inorganic Chemistry
سردبیر
دکتر خلیل پورشمسیان
دانشکده علوم واحد تنکابن دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علم شیمی
Khalil Pourshamsian
Faculty of scienceFaculty of Science, Tonekabon Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Chemistry
هیات تحریریه
دکتر حسین حسینخانی
Hosein Hosseinkhani
Specialist: Advanced Technology
دکتر غلامعلی منصوری
استاد
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، مهندسی زیست محیطی، مهندسی زیست مهندسی ، مهندسی شیمی و فیزیک
Gholamali Mansoori
Professor,
Specialist: chemical engineering, Bioengineering, Chemical Engineering and Physics
Yusuf Ziya Menceloğlu
Specialist: Engineering and Natural Sciences
Qin Li
Specialist: Environmental Engineering
دکتر ناصر منتظری
دانشکده علوم واحد تنکابن دانشگاه آزاد اسلامی
Naser Montazeri
Faculty of Science, Tonekabon Branch, Branch, Islamic Azad University
دکتر خلیل پورشمسیان
دانشکده علوم واحد تنکابن دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علم شیمی
Khalil Pourshamsian
Faculty of scienceFaculty of Science, Tonekabon Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Chemistry
دکتر مهراد مهکام
استاد دانشکده علوم
رشته تخصصی: علم شیمی
Mehrdad Mahkam
Professor, Faculty of Science,
Specialist: Chemistry
Eric Siu Wai Kong
دکتر بابک صادقی
دانشیار دانشکده علوم واحد تنکابن دانشگاه آزاد اسلامی
Babak Sadeghi
Associate Professor, Faculty of Science, Tonekabon Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Inorganic Chemistry
دکتر افشین پوراحمد
دانشیار دانشکده علوم واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی
Afshin Pourahmad
Associate Professor, Faculty of Science, Rasht Branch, Branch, Islamic Azad University
دکتر علیرضا محجوب
دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علم شیمی
Ali Reza Mahjoub
Faculty of Science, Tarbiat Modares University
Specialist: Chemistry
دکتر مهدی رشیدزاده
دانشیار بخش تحقیقات کاتالیز و نانوتکنولوژی دانشگاه تهران
Mehdi Rashidzadeh
Associate Professor, بخش تحقيقات کاتاليز و نانوتکنولوژي, University of Tehran
دکتر شبنم سهراب نژاد
دانشکده علوم دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علم شیمی
Shabnam Sohrabnezhad
Faculty of Science, University of Guilan
Specialist: Chemistry
Hak Yong Kim
Specialist: Organic Materials and Fiber
دکتر مسعود صلواتی نیاسری
استاد دانشکده شیمی دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم نانو، شیمی معدنی
Masoud Salavati Niasari
Professor, chemistry college, University of Kashan
Specialist: Nanoscience, Inorganic Chemistry
دکتر میرعبدالله سیدسجادی
دانشکده علوم واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: شیمی
Mir Abdollah Seyed Sadjadi
Faculty of Science, Science and Research Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Chemistry
Song Zhitang
دکتر سعید باطبی
دانشیار دانشکده علوم دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیک
Saeid Batebi
Associate Professor, Faculty of Science, University of Guilan
Specialist: Physics
Qing Zhang
مدیر اجرایی
دکتر ناصر منتظری
دانشکده علوم واحد تنکابن دانشگاه آزاد اسلامی
Naser Montazeri
Faculty of Science, Tonekabon Branch, Branch, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۴۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۳۴