درباره نشریه
ISSN:
2008-8868
eISSN:
2228-5059
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
مدیر مسئول:
دکتر بابک صادقی
سردبیر:
دکتر خلیل پورشمسیان
مدیر اجرایی:
دکتر ناصر منتظری
تلفن:
011-54272484
سایت اختصاصی:
ijnd.tonekabon.iau.ir
نشانی:
تنکابن، ولی آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، ، کدپستی: 4680416167
تاریخ به‌روزآوری: 1402/04/20
مدیر مسئول
دکتر بابک صادقی
دانشیار دانشکده علوم واحد تنکابن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Babak Sadeghi
Associate Professor Faculty of Science, Tonekabon Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Inorganic Chemistry
سردبیر
دکتر خلیل پورشمسیان
دانشکده علوم واحد تنکابن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علم شیمی
Khalil Pourshamsian
Faculty of scienceFaculty of Science, Tonekabon Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Chemistry
اعضای تحریریه
دکتر حسین حسینخانی

Hosein Hosseinkhani

Specialist: Advanced Technology, Biomaterials
دکتر غلامعلی منصوری
استاد
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، مهندسی زیست محیطی، مهندسی زیست مهندسی ، مهندسی شیمی و فیزیک
Gholamali Mansoori
Professor University of Illinois at Chicago, USA
Specialist: chemical engineering, Bioengineering, Chemical Engineering and Physics
Yusuf Ziya Menceloğlu

Specialist: Engineering and Natural Sciences
Qin Li

Specialist: Environmental Engineering
دکتر ناصر منتظری
دانشکده علوم واحد تنکابن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Naser Montazeri
Faculty of Science, Tonekabon Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر خلیل پورشمسیان
دانشکده علوم واحد تنکابن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علم شیمی
Khalil Pourshamsian
Faculty of scienceFaculty of Science, Tonekabon Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Chemistry
دکتر مهراد مهکام
استاد دانشکده علوم
رشته تخصصی: علم شیمی
Mehrdad Mahkam
Professor Faculty of Science
Specialist: Chemistry
Eric Siu Wai Kong
Shanghai Jiao Tong University
دکتر بابک صادقی
دانشیار دانشکده علوم واحد تنکابن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Babak Sadeghi
Associate Professor Faculty of Science, Tonekabon Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Inorganic Chemistry
دکتر افشین پوراحمد
دانشیار شیمی- دانشکده علوم پایه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Afshin Pourahmad
Associate Professor, Department of Chemistry, Faculty of Science, Rasht Branch Islamic Azad University
Rasht Branch, Islamic Azad University
دکتر علیرضا محجوب
دانشکده علوم
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علم شیمی
Ali Reza Mahjoub
Faculty of Science
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemistry
دکتر مهدی رشیدزاده
دانشیار بخش تحقیقات کاتالیز و نانوتکنولوژی
دانشگاه تهران
Mehdi Rashidzadeh
Associate Professor بخش تحقيقات کاتاليز و نانوتکنولوژي
University of Tehran
دکتر شبنم سهراب نژاد
دانشکده علوم
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علم شیمی
Shabnam Sohrabnezhad
Faculty of Science
University of Guilan
Specialist: Chemistry
Hak Yong Kim

Specialist: Organic Materials and Fiber
دکتر مسعود صلواتی نیاسری
استاد دانشکده شیمی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم نانو، شیمی معدنی
Masoud Salavati Niasari
Professor chemistry college
University of Kashan
Specialist: Nanoscience, Inorganic Chemistry
دکتر میرعبدالله سیدسجادی
دانشکده علوم واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: شیمی
Mir Abdollah Seyed Sadjadi
Faculty of Science, Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Chemistry
Song Zhitang
professor
دکتر سعید باطبی
دانشیار دانشکده علوم
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیک
Saeid Batebi
Associate Professor Faculty of Science
University of Guilan
Specialist: Physics
Qing Zhang
School of Electrical & Electronic Engineering College of Engineering, Nanyang Technology University, Singapore
مدیر اجرایی
دکتر ناصر منتظری
دانشکده علوم واحد تنکابن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Naser Montazeri
Faculty of Science, Tonekabon Branch
Central Office, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۸۰