درباره نشریه
ISSN:
2251-743X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه سیستان و بلوچستان
مدیر مسئول:
دکتر مهدی مرتضوی
سردبیر:
دکتر مهدی مرتضوی
تلفن:
054-31132649
دورنگار:
054-31132649
سایت اختصاصی:
ijas.usb.ac.ir
صندوق پستی:
655-98135
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/25
مدیر مسئول
دکتر مهدی مرتضوی
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: باستان شناسی
Mehdi Mortazavi
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Archaeology
سردبیر
دکتر مهدی مرتضوی
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: باستان شناسی
Mehdi Mortazavi
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Archaeology
اعضای تحریریه
Richard Gould

Specialist: Theoretical Archaeology
Mark Alan Pollard
Mark Alan Pollard

Specialist: Scientific Methods in Archaeology
Holger Schutkuwsky
Holger Schutkuwsky

Specialist: Scientific Methods in Archaeology
دکتر ابوالقاسم دادور
استاد دانشکده هنر
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: باستان شناسی اسلامی، پژوهش هنر
Abolghasem Dadvar
Professor art University
University of Alzahra
Specialist: Islamic Archaeology
عزت الله قنواتی
دانشیار جغرافیا
دانشگاه خوارزمی
Ezatollah Ghanavati
Associate Professor, Geography
Kharazmi University
دکتر سید رسول موسوی حاجی

Seyed Rasool Mousavi Haji

دکتر محمدرحیم صراف
استاد پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
رشته تخصصی: باستان شناسی تاریخی، باستان شناسی پیش از اسلام
Mohammad Rahim Sarraf
Professor of Archeology Research Institute of Cultural Heritage and Tourism
Specialist: Historical Archaeology, Pre-Islamic archeology
دکتر حسین نگارش
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی و ژئومورفولوژی، روش های علمی در باستان شناسی- ژئومورفولوژی
Hossein Negaresh
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Natural geography and geomorphology, Scientific Methods in Archaeology- Geomorphology
دکتر علیرضا هژبری نوبری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: باستان شناسی تاریخی
Ali Reza Hejebri Nobari
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Historical Archaeology
Ernie Haerinck
Ernie Haerinck

Frank Hole

Specialist: Prehistoric Archaeology of Iran and Levant
دکتر یعقوب محمدی فر
استاد تمام گروه باستان شناسی دانشکده هنر و معماری
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: باستان شناسی، باستان شناسی تاریخی، باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Yaghoob Mohamadifar
Full Professor, Archaeology
Bu-Ali Sina University
Specialist: Archaeology, Historical Archaeology, Archaeological orientation of the historical period
دکتر مهدی مرتضوی
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: باستان شناسی
Mehdi Mortazavi
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Archaeology
دکتر کمال الدین نیکنامی
استاد گروه باستان شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باستان شناسی، باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Kamaledin Niknami
Professor Archaeological Department
University of Tehran
Specialist: Archeology, Archaeological orientation of the historical period
Vasant Shinde
Vasant Shinde

Specialist: Indian archaeology
دکتر علی اکبر میرزایی

دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: شیمی فیزیکی، روش های علمی در باستان شناسی
Ali Akbar Mirzaei

University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Physical Chemistry, Scientific Methods in Archaeology
علیرضا رضوانی
علیرضا رضوانی

دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: روش های علمی در باستان شناسی ، شیمی معدنی
Ali Reza Rezvani

University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Scientific Methods in Archaeology- Inorganic Chemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۷