درباره نشریه
ISSN:
2251-743X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه سیستان و بلوچستان
مدیر مسئول:
دکتر مهدی مرتضوی
سردبیر:
دکتر مهدی مرتضوی
تلفن:
054-31132649
دورنگار:
054-31132649
سایت اختصاصی:
ijas.usb.ac.ir
صندوق پستی:
655-98135
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/25
مدیر مسئول
دکتر مهدی مرتضوی
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: باستان شناسی
Mehdi Mortazavi
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Archaeology
سردبیر
دکتر مهدی مرتضوی
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: باستان شناسی
Mehdi Mortazavi
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Archaeology
اعضای تحریریه
Richard Gould

Specialist: Theoretical Archaeology
Mark Alan Pollard
Mark Alan Pollard

Specialist: Scientific Methods in Archaeology
Holger Schutkuwsky
Holger Schutkuwsky

Specialist: Scientific Methods in Archaeology
دکتر ابوالقاسم دادور
استاد دانشکده هنر
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: باستان شناسی اسلامی، پژوهش هنر
Abolghasem Dadvar
Professor art University
University of Alzahra
Specialist: Islamic Archaeology
عزت الله قنواتی
دانشیار جغرافیا
دانشگاه خوارزمی
Ezatollah Ghanavati
Associate Professor, Geography
Kharazmi University
دکتر سید رسول موسوی حاجی
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: باستان شناسی اسلامی
Seyed Rasoul Mousavihaji
Professor
University of Mazandaran
Specialist: Islamic Archaeology
دکتر محمدرحیم صراف
استاد پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
رشته تخصصی: باستان شناسی تاریخی، باستان شناسی پیش از اسلام
Mohammad Rahim Sarraf
Professor of Archeology Research Institute of Cultural Heritage and Tourism
Specialist: Historical Archaeology, Pre-Islamic archeology
دکتر حسین نگارش
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی و ژئومورفولوژی، روش های علمی در باستان شناسی- ژئومورفولوژی
Hossein Negaresh
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Natural geography and geomorphology, Scientific Methods in Archaeology- Geomorphology
دکتر علیرضا هژبری نوبری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: باستان شناسی تاریخی
Ali Reza Hejebri Nobari
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Historical Archaeology
Ernie Haerinck
Ernie Haerinck

Frank Hole

Specialist: Prehistoric Archaeology of Iran and Levant
دکتر یعقوب محمدی فر
استاد تمام گروه باستان شناسی دانشکده هنر و معماری
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: باستان شناسی، باستان شناسی تاریخی، باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Yaghoob Mohamadifar
Full Professor, Archaeology
Bu-Ali Sina University
Specialist: Archaeology, Historical Archaeology, Archaeological orientation of the historical period
دکتر مهدی مرتضوی
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: باستان شناسی
Mehdi Mortazavi
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Archaeology
دکتر کمال الدین نیکنامی
استاد گروه باستان شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باستان شناسی، باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Kamaledin Niknami
Professor Archaeological Department
University of Tehran
Specialist: Archeology, Archaeological orientation of the historical period
Vasant Shinde
Vasant Shinde

Specialist: Indian archaeology
دکتر علی اکبر میرزایی

دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: شیمی فیزیکی، روش های علمی در باستان شناسی
Ali Akbar Mirzaei

University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Physical Chemistry, Scientific Methods in Archaeology
علیرضا رضوانی
علیرضا رضوانی

دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: روش های علمی در باستان شناسی ، شیمی معدنی
Ali Reza Rezvani

University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Scientific Methods in Archaeology- Inorganic Chemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۷