درباره نشریه
ISSN:
2008-9287
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
مدیر مسئول:
دکتر کیوان صائب
سردبیر:
دکتر سید محسن حسینی
مدیر اجرایی:
دکتر یزدانی
ویراستار انگلیسی:
مهرابی
تلفن:
011-54272484
دورنگار:
011-54272484
سایت اختصاصی:
www.jbes.ir
نشانی:
تنکابن، دانشکاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، ، کدپستی: 4680416167
تاریخ به‌روزآوری: 1396/11/10
مدیر مسئول
دکتر کیوان صائب

Keivan Saeb

Specialist: Forestry
سردبیر
دکتر سید محسن حسینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم جنگل، اکولوژی
Seyed Mohsen Hosseini
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Forest Sciences, ecology
اعضای تحریریه
دکتر مرمات
دکتر مرمات

دکتر اکبرنیا
دکتر اکبرنیا

دکتر اسماعیل کهرم
دکتر اسماعیل کهرم

دکتر اوزتاک
دکتر اوزتاک

دکتر حسمدی اسماعیل
دکتر حسمدی اسماعیل

دکتر نیکولوسکو
دکتر نیکولوسکو

دکتر اسکات
دکتر اسکات

دکتر کورجاس
دکتر کورجاس

دکتر صفاییان
دکتر صفاییان

دکتر فاضل شکری
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ایمونولوژی پزشکی
Fazel Shokri
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Immunology
دکتر هازندی
دکتر هازندی

دکتر حسن زاده
دکتر حسن زاده

دکتر دستورانی
دکتر دستورانی

دکتر طبری
دکتر طبری

دکتر مطاجی
دکتر مطاجی

دکتر ازلیزم
دکتر ازلیزم

دکتر شعبانیا
دکتر شعبانیا

دکتر منصوری
دکتر منصوری

دکتر فریدون حسنی

Fereydoon Hassani
Department of Mining and Materials Engineering McGill University 3450 University, Adams Building, Room 109 Montreal, QC, Canada
Manohar Mariapan
Manohar Mariapan

Gobinath Ravindran
Gobinath Ravindran

دکتر اخوان
دکتر اخوان

Hany Kamal Abd
Hany Kamal Abd

ویراستار انگلیسی
 مهرابی
مهرابی

مدیر اجرایی
دکتر یزدانی
دکتر یزدانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۳