درباره نشریه
ISSN:
2251-7480
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر مهدی سرایی تبریزی
سردبیر:
دکتر حسین بابازاده
مدیرداخلی:
دکتر سید محمد سید علوی
تلفن:
021-44868559
دورنگار:
021-44868559
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/wsrcj
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ساختمان ابن سینا، بلوک c، طبقه سوم غربی، دفتر نشریه حفاظت منابع آب و خاک ، کدپستی: 1477893855
صندوق پستی:
14515-775
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/20
مدیر مسئول
دکتر مهدی سرایی تبریزی
استادیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم و مهندسی آب، آبیاری و زهکشی
Mahdi Sarai Tabrizi
Assistant Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Water Science & Engineering - Irrigation & Drainage
سردبیر
دکتر حسین بابازاده
استاد گروه علوم و مهندسی آب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی، مهندسی منابع آب
Hossein Babazadeh
Professor, Department of Water Science and Engineering
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Water Science & Engineering - Irrigation & Drainage
اعضای تحریریه
دکتر علی رحیمی خوب
استاد پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی آبیاری و زهکشی
Ali Rahimi khoob
Professor Abou Riyadh Campus
University of Tehran
Specialist: Irrigation and Drainage Engineering
دکتر علی محمدی ترکاشوند
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تغذیه گیاه و حاصلخیزی خاک
Ali Mohammadi Torkash Vand
Associate Professor Department of Horticulture, Agriculture Faculty, Science and Research Branch Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Plant nutrition and soil fertility
ابراهیم امیری
ابراهیم امیری

دکتر ابراهیم پذیرا
استاد تمام واحد علوم وتحقیقات .دانشگاه آزاد اسلامی -تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اصلاح خاک و زهکشی، مهندسی منابع آب
Ebrahim Pazira
Full Professor, Soil science
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Soil modification and drainage, Water Resources Engineering
دکتر حسین بابازاده
استاد گروه علوم و مهندسی آب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی، مهندسی منابع آب
Hossein Babazadeh
Professor, Department of Water Science and Engineering
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Water Science & Engineering - Irrigation & Drainage
دکتر مهدی همایی
استاد تمام آبیاری و زهکشی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: خاکشناسی- فیزیک خاک، خاکشناسی و مدل سازی
Mehdi Homaee
Full Professor, Irrigation and Drainage
Tarbiat Modares University
Specialist: Soil physics. Soil physics, Soil and modeling
دکتر حسن احمدی
استاد دانشکده منابع طبیعی،گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی کویر، علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی
Hasan Ahmadi
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Desert Geomorphology, Water Science & Engineering - Irrigation & Drainage
دکتر حسین صدقی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: هیدرولوژی
Hossein Sedghi
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Hydrology
دکتر جمال محمد ولی سامانی
استاد دانشکده کشاورزی، گروه سازه های آبی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی آبیاری و زهکشی، مهندسی عمران - مهندسی منابع آب
Jalam Mohammad Vali Samani
Professor School of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Irrigation and Drainage Engineering, Civil Engineering - Water Resources Engineering
دکتر سهراب حجام
دانشیار واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه هواشناسی کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: هواشناسی کشاورزی
Sohrab Hajjam
Associate Professor Science and Research Unit of Tehran
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Agricultural Meteorology
دکتر علی سلاجقه
استاد تمام مهندسی رودخانه - دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی رودخانه
Ali Salajegheh
Full Professor, River Engineering
University of Tehran
Specialist: River Engineering
مدیرداخلی
دکتر سید محمد سید علوی

رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)، مدیریت آموزش عالی (دکتری)
Seyed Mohammad Seyed Alavi

Specialist: Higher Education Managment
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۵