درباره نشریه
ISSN:
2251-7480
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر ابراهیم پذیرا
سردبیر:
دکتر حسین بابازاده
مدیرداخلی:
دکتر مهدی سرایی تبریزی
تلفن:
021-44867174 ، داخلی: 5413
دورنگار:
021-44867174 ، داخلی: 5413
سایت اختصاصی:
wsrcj.srbiau.ac.ir
نشانی:
تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ساختمان کتابخانه مرکزی، طبقه سوم، دفتر مجلات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، نشریه حفاظت منابع آب و خاک
صندوق پستی:
775-14515
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/18
مدیر مسئول
دکتر ابراهیم پذیرا
استاد واحد علوم تحقیقات،گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اصلاح خاک و زهکشی، مهندسی منابع آب
Ebrahim Pazira
Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Soil modification and drainage, Water Resources Engineering
سردبیر
دکتر حسین بابازاده
دانشیار دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی، مهندسی منابع آب
Hossein Babazadeh
Associate Professor Faculty of Agricultural Sciences and Food Technology
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Water Science & Engineering - Irrigation & Drainage
اعضای تحریریه
دکتر علی رحیمی خوب
استاد پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی آبیاری و زهکشی
Ali Rahimi khoob
Professor Abou Riyadh Campus
University of Tehran
Specialist: Irrigation and Drainage Engineering
دکتر علی محمدی ترکاشوند
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: تغذیه گیاه و حاصلخیزی خاک
Ali Mohammadi Torkash Vand
Associate Professor Department of Horticulture, Agriculture Faculty, Science and Research Branch Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Plant nutrition and soil fertility
ابراهیم امیری
ابراهیم امیری

دکتر ابراهیم پذیرا
استاد واحد علوم تحقیقات،گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اصلاح خاک و زهکشی، مهندسی منابع آب
Ebrahim Pazira
Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Soil modification and drainage, Water Resources Engineering
دکتر حسین بابازاده
دانشیار دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی، مهندسی منابع آب
Hossein Babazadeh
Associate Professor Faculty of Agricultural Sciences and Food Technology
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Water Science & Engineering - Irrigation & Drainage
دکتر مهدی همایی
استاد دانشکده کشاورزی،گروه خاکشناسی،
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: خاکشناسی- فیزیک خاک، خاکشناسی و مدل سازی
Mehdi Homaee
Professor School of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Soil physics. Soil physics, Soil and modeling
دکتر حسن احمدی
استاد دانشکده منابع طبیعی،گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی کویر، علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی
Hasan Ahmadi
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Desert Geomorphology, Water Science & Engineering - Irrigation & Drainage
دکتر حسین صدقی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: هیدرولوژی
Hossein Sedghi
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Hydrology
دکتر جمال محمد ولی سامانی
استاد دانشکده کشاورزی، گروه سازه های آبی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی آبیاری و زهکشی، مهندسی عمران - مهندسی منابع آب
Jalam Mohammad Vali Samani
Professor School of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Irrigation and Drainage Engineering, Civil Engineering - Water Resources Engineering
دکتر سهراب حجام
دانشیار واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه هواشناسی کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: هواشناسی کشاورزی
Sohrab Hajjam
Associate Professor Science and Research Unit of Tehran
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Agricultural Meteorology
دکتر علی سلاجقه
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی رودخانه
Ali Salajegheh
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: River Engineering
مدیرداخلی
دکتر مهدی سرایی تبریزی
استادیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی
Mahdi Sarai Tabrizi
Assistant Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Water Science & Engineering - Irrigation & Drainage
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۴