درباره نشریه
ISSN:
2008-790x
eISSN:
2588-6487
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه یزد
مدیر مسئول:
دکتر فرهاد نژادکورکی
سردبیر:
دکتر محمدرضا اختصاصی
مدیرداخلی:
دکتر محمدامین اسدی
کارشناس:
دکتر علی محمد قائمی نیا
تلفن:
035-38210698
سایت اختصاصی:
aridbiom.yazd.ac.ir
نشانی:
یزد، پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی، دفتر مجله علمی پژوهشی خشکبوم
صندوق پستی:
741-89195
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/08
مدیر مسئول
دکتر فرهاد نژادکورکی
دانشیار محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: آلودگی هوا، مدیریت پسماند، ارزیابی چرخه حیات، آلودگی صنعتی،
Farhad Nejadkoorki
Associate Professor, Department of Environmental Science
University of Yazd
سردبیر
دکتر محمدرضا اختصاصی
استاد دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: آبخیزداری
Mohammafd Reza Ekhtesasi
Professor Faculty of Natural Resources and Desertology
University of Yazd
Specialist: Watershed Management
اعضای تحریریه
دکتر علی طالبی
استاد هیدرولوژی (آبخیزداری)
دانشگاه یزد
Ali Talebi
Professor, Hydrology (watershed management)
University of Yazd
دکتر فرهاد تقی زاده حصاری
دکتر فرهاد تقی زاده حصاری

امیر همایون صفارزاده

دکتر نسرین آقامحمدی

Igor Savin

دکتر حسین آذرنیوند
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت محدوده، گیاه شناسی و اکولوژی
Hossein Azarnivand
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Range Management, Botany and Ecology
دکتر محمدرضا اختصاصی
استاد دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: آبخیزداری
Mohammafd Reza Ekhtesasi
Professor Faculty of Natural Resources and Desertology
University of Yazd
Specialist: Watershed Management
دکتر سادات فیض نیا
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
Sadat Feiznia
Professor Faculty of Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Sedimentology and sedimentary lithology
دکتر مجید کریم پورریحان
مرکز تحقیقات بیابان بین المللی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای فیزیکی
Majid Karimpourreihan
International Desert Research Center
University of Tehran
Specialist: Physical Geography
دکتر محمد زارع
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: بیابان زدایی
Mohammad Zare
Assistant professor
University of Yazd
دکتر سید جمال الدین خواجه الدین
استاد
رشته تخصصی: سنجش از دور و اکولوژی
seyed Jamaladin Khajehdin
Professor
Specialist: Remote Sensing and Ecology
دکتر احمد قنبری
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: اکولوژی کشاورزی
Ahmad Ganbari
Professor School of Agriculture
University of Zabol
Specialist: Department of Agronomy and Plant Breeding
دکتر جهانگرد محمدی
دانشیار
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: خاک شناسی
Jahangard Mohammadi
Associate Professor
Shahrekord University
Specialist: Soil
دکتر محمد گلوی
استاد
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Mohammad Galavi
Professor
University of Zabol
Specialist: Crop Ecology
دکتر حسن روحی پور
استاد موسسه تحقیقات جنگلها
رشته تخصصی: فرسایش و حفاظت خاک
Hasan Rouhipour
Professor Forests Researches Institute
Specialist: Erosion & Conservation
مدیرداخلی
دکتر محمدامین اسدی
دکتر محمدامین اسدی

کارشناس
دکتر علی محمد قائمی نیا
دکتر علی محمد قائمی نیا

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۵