درباره نشریه
ISSN:
2008-790x
eISSN:
2588-6487
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه یزد
مدیر مسئول:
دکتر فرهاد نژادکورکی
سردبیر:
دکتر محمدرضا اختصاصی
کارشناس:
الهام اردکانی
تلفن:
035-38210698
سایت اختصاصی:
aridbiom.yazd.ac.ir
نشانی:
یزد، پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی، دفتر مجله علمی پژوهشی خشکبوم
صندوق پستی:
741-89195
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/01
مدیر مسئول
فرهاد نژادکورکی
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
Farhad Nejadkoorki
Faculty of Natural Resources and Desertology, University of Yazd
سردبیر
محمدرضا اختصاصی
استاد دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
رشته تخصصی: آبخیزداری
Mohammafd Reza Ekhtesasi
Professor, Faculty of Natural Resources and Desertology, University of Yazd
Specialist: Watershed Management
هیات تحریریه
حسین آذرنیوند
استاد دانشکده منابع طبیعی
رشته تخصصی: مدیریت محدوده، گیاه شناسی و اکولوژی
Hossein Azarnivand
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Range Management, Botany and Ecology
محمدرضا اختصاصی
استاد دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
رشته تخصصی: آبخیزداری
Mohammafd Reza Ekhtesasi
Professor, Faculty of Natural Resources and Desertology, University of Yazd
Specialist: Watershed Management
سادات فیض نیا
استاد دانشکده منابع طبیعی
رشته تخصصی: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
Sadat Feiznia
Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Sedimentology and sedimentary lithology
مجید کریم پورریحان
مرکز تحقیقات بیابان بین المللی
رشته تخصصی: جغرافیای فیزیکی
Majid Karimpourreihan
International Desert Research Center, University of Tehran
Specialist: Physical Geography
ناصر باغستانی میبدی
دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
رشته تخصصی: منابع طبیعی-مرتعداری
Naser Baghestani Meybodi
Associate Professor of Agricultural and Natural Resources Research Center,
Specialist: Natural-rangeland resources
سیدجمال الدین خواجه الدین
استاد
رشته تخصصی: سنجش از دور و اکولوژی
seyed Jamaladin Khajehdin
Professor,
Specialist: Remote Sensing and Ecology
احمد قنبری
استاد دانشکده کشاورزی
رشته تخصصی: اکولوژی کشاورزی
Ahmad Ganbari
Professor, School of Agriculture, University of Zabol
Specialist: Department of Agronomy and Plant Breeding
جهانگرد محمدی
دانشیار
رشته تخصصی: خاک شناسی
Jahangard Mohammadi
Associate Professor, Shahrekord University
Specialist: Soil
محمد گلوی
استاد
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Mohammad Galavi
Professor, University of Zabol
Specialist: Crop Ecology
حسن روحی پور
استاد موسسه تحقیقات جنگلها
رشته تخصصی: فرسایش و حفاظت خاک
Hasan Rouhipour
Professor, Forests Researches Institute,
Specialist: Erosion & Conservation
کارشناس
الهام اردکانی
Elham Ardakani
University of Yazd
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۳