درباره نشریه
ISSN:
2538-5550
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن جراحان قلب ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی یوسف نیا
سردبیر:
دکتر محراب مرزبان (جراحی قلب بزرگسالان)
سردبیر:
دکتر محمدرضا میرزاآقایان (جراحی قلب کودکان)
سردبیر:
دکتر عطا فیروزی (مداخلات بیماری قلبی ساختاری)
سردبیر:
دکتر مهدی شیشه بر (عروقی محیطی و جراحی اندوویروس)
سردبیر:
ابراهیم کساییان (عروق کرونر)
سردبیر:
دکتر احمد امین (نارسایی قلب، قلب و عروق پیشگیرانه و پزشکی احیا کننده)
سردبیر:
دکتر آذین علیزاده اصل (تصویربرداری قلبی و کارتوژنتیک)
سردبیر:
رسول آذرفرین (بیهوشی قلبی)
سردبیر:
دکتر آویسا طبیب (کاردیو کودکان)
سردبیر:
دکتر علیرضا علیزاده قویدل
کارشناس:
مریم عرب
تلفن:
021-26401340
دورنگار:
021-26401340
سایت اختصاصی:
multicardia.com
نشانی:
تهران، بلوار میرداماد، خیابان کازرون، کوچه نیک رای، طبقه 2، پلاک4، ، کدپستی: 1919913534
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/21
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی یوسف نیا
استاد مرکز قلب و عروق رجائی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mohammad Ali Yousefnia
Professor Rajaei Cardiovascular Center
Iran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر علیرضا علیزاده قویدل
استاد Rajaei Cardiovascular Center
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فوق تخصص جراحی قلب
Alireza Alizadeh Ghavidel
Professor Rajaei Cardiovascular Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiac Surgery Specialist
اعضای تحریریه
Ottavio Alfieri
Ottavio Alfieri

دکتر بهادر بهارستانی
دانشیار مرکز قلب و عروق رجائی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فوق تخصص جراحی قلب
Bahador Baharestani
Associate Professor Rajaei Cardiovascular Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiac Surgery Specialist
دکتر علیرضا بخشنده
بیمارستان امام خمینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Reza Bakhshandeh
Imam Khomeini Hospital
Tehran University of Medical Sciences
Martin Czerny
Martin Czerny

Richard C.Daly
Richard C.Daly

Piroze Davierwala
Piroze Davierwala

Deniz Goksedef
Deniz Goksedef

دکتر سعید حسینی
استاد مرکز قلب و عروق رجائی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فوق تخصص جراحی قلب
Saeid Hosseini
Professor Rajaei Cardiovascular Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiac Surgery Specialist
Selim Isbir
Selim Isbir

دکتر سید حسین جوادپور
دکتر سید حسین جوادپور

Seyed Hossein Javad Pour

دکتر علی خوی نژاد
دکتر علی خوی نژاد

Ali Khoy Nezhad

دکتر مژگان لعلی
دکتر مژگان لعلی

Mojgan Laali

دکتر محمدحسین ماندگار
استاد گروه جراحی قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی قلب و عروق
Mohammadhosein Mandegar
Professor Department of Cardiovascular Surgery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular Surgery
Carlos A.Mestres
Carlos A.Mestres

دکتر محسن میرحسینی
بیمارستان مدرس
Mohsen Mir Hsseini
Modarres general Hospital
دکتر محسن میرمحمدصادقی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: جراحی قلب و عروق
Mohsen Mir Mohammad Sadeghi
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular Surgery
دکتر محمد نظافتی
دکتر محمد نظافتی
بیمارستان امام رضا
Mohammad Nezafati
Imam Reza General Hospital
Davide Pacini
Davide Pacini

دکتر رضایت پرویزی
استادیار مرکز قلب مدنی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: جراحی قلب و عروق
Rezayat Parvizi
Assistant Professor Madani Heart Center
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular Surgery
Gosta Pettersson
Gosta Pettersson

Sotirios Prapas
Sotirios Prapas

دکتر احمد رجایی خراسانی
دکتر احمد رجایی خراسانی
بیمارستان رضوی
Ahmad Rajaei Khorasani
Razavi Hospital
دکتر پیمان سرداری نیا
دکتر پیمان سرداری نیا

Peyman Sar Dari Nia

دکتر ارژنگ روح پرور
دکتر ارژنگ روح پرور

Arjang Ruh Parwar

Frank W.Sellke
Frank W.Sellke

Thoralf M.Sund
Thoralf M.Sund

Hunaid Vohra
Hunaid Vohra

دکتر فریدون سبزی
دکتر فریدون سبزی
مرکز پزشکی و تحقیقاتی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Feridoun Sabzi
Medical and Research Center
Kermanshah University of Medical Sciences
دکتر احمدعلی امیرغفران
گروه جراحی قلب
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Ahmad Ali Amir Ghofran
Department of Cardiac Surgery
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر رامین بقایی تهرانی
دکتر رامین بقایی تهرانی
بیمارستان مدرس
Ramin Baghaei Tehrani
Modarres Hospital
Sertac Cicek
Sertac Cicek

دکتر علیرضا دهستانی
دکتر علیرضا دهستانی

Ali Reza Dehestani

دکتر مازیار غلام پور دهکی
استاد مرکز قلب و عروق رجائی
رشته تخصصی: جراحی قلب
Maziar Gholampour Dehaki
Professor Rajaei Cardiovascular Center
Specialist: heart surgery
دکتر مازیار خرسندی
دکتر مازیار خرسندی

Maziar Khorsandi

دکتر محمدعلی نوابی شیرازی
دکتر محمدعلی نوابی شیرازی
مرکز طبی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Ali Navabi Shirazi
Children medical center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر غلامرضا عمرانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی داخلی، فوق تخصص جراحی قلب
Gholamreza Omrani
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Cardiac Surgery Specialist
دکتر کمال پورمقدم
دکتر کمال پورمقدم

Kamal Pour Moghadam

دکتر حسن رادمهر
دکتر حسن رادمهر
مرکز طبی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hassan Rad Mehr
Children’s medical center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علی صادق پور
دانشیار مرکز قلب و عروق رجائی
رشته تخصصی: فلوشیپ پریفرال اینترونشنال
Ali Sadegh Pour
Associate Professor Rajaei Cardiovascular Center
Specialist: International Peripheral Fellowship
Pascal Vouhe
Pascal Vouhe

دکتر علیرضا یعقوبی
استاد مرکز طبی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: جراحی قلب
Ali Reza Yaghoubi
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: heart surgery
دکتر سیف الله عبدی
استاد مرکز قلب و عروق رجائی
Seyfollah Abdi
Professor Rajaei Cardiovascular Center
دکتر صمد غفاری
استاد مرکز قلب مدنی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: جراحی قلب
Samad Ghaffari
Professor Madani Heart Center
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: cardiacsurgery
دکتر حمیدرضا صنعتی
دانشیار مرکز قلب و عروق رجائی
رشته تخصصی: فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
Hamid Reza Sanati
Associate Professor Rajaei Cardiovascular Center
Specialist: Interventional Cardiology Fellowship
دکتر کیومرث عباسی
دکتر کیومرث عباسی
مرکز قلب تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Kyomars Abbasi
Tehran Heart Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علی عزیززاده
دکتر علی عزیززاده

Ali Aziz Zadeh

دکتر شهرام لطفی
دکتر شهرام لطفی

Shahram Lotfi

دکتر پرهام صادقی پور
استادیار مرکز تحقیقات پزشکی قلب و عروق رجائی
Parham Sadeghi Pour
Assistant Professor Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center
دکتر امید شافع
استادیار مرکز تحقیقات پزشکی قلب و عروق رجائی
رشته تخصصی: فلوشیپ پریفرال اینترونشنال
Omid Shafe
Assistant Professor Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center
Specialist: International Peripheral Fellowship
دکتر محمود شیرزاد
دکتر محمود شیرزاد

Mahmood Shirzad

دکتر رضا کیانی
دانشیار مرکز تحقیقات پزشکی قلب و عروق رجائی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
Reza Kiani
Associate Professor Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Interventional Cardiology Fellowship
دکتر علی زاهدمهر
دانشیار مرکز تحقیقات پزشکی قلب و عروق رجائی
رشته تخصصی: فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
Ali Zahed Mehr
Associate Professor Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center
Specialist: Interventional Cardiology Fellowship
دکتر مرجان حاج احمدی
دکتر مرجان حاج احمدی
بیمارستان عمومی رسول اکرم
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Marjan Haj Ahmadi
Rasoul Akram General Hospital
Iran University of Medical Sciences
دکتر پیمان کیهان ور
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Peyman Keyhanvar
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر نسیم نادری
دکتر نسیم نادری
دانشیار مرکز تحقیقات پزشکی قلب و عروق رجائی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: نارسایی قلب و پیوند
Nasim Naderi
Associate Professor Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
دکتر حسین نوید
دکتر حسین نوید
مرکز قلب تهران
Hossein Navid
Tehran Heart Center
دکتر نضال صراف زادگان
استاد مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Nizal Sarrafzadegan
Professor Isfahan Cardiovascular Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر بابک شریف کاشانی
دکتر بابک شریف کاشانی
مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات
Babak Sharif Kashani
Tobacco Prevention and Control Research Center
دکتر سپیده تقوی
مرکز تحقیقات پزشکی قلب و عروق رجائی
Sepide Taghavi
Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center
دکتر مجید حق جو
استاد مرکز تحقیقات پزشکی قلب و عروق رجائی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی
Majid Hagh Joo
Professor Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Interventional Electrophysiology Fellowship
دکتر ابوالفضل علیزاده
دکتر ابوالفضل علیزاده
مرکز تحقیقات پزشکی قلب و عروق رجائی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Abolfath Ali ZAdeh
Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر آرش آریا
دکتر آرش آریا

Arash Arya

دکتر امیرفرجام فاضلی فر
دانشیار مرکز تحقیقات پزشکی قلب و عروق رجائی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی
Amir Farjam Fazelifar
Associate Professor Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Interventional Electrophysiology Fellowship
دکتر محمدوحید جرات
مرکز تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Vahid Jorat
Cardiovascular Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر شبنم مددی
مرکز تحقیقات پزشکی قلب و عروق رجائی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Shabnam Madadi
Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر فرشید رئیسی
دکتر فرشید رئیسی

Farshad Raissi

Ahmet Celebi
Ahmet Celebi

دکتر حجت مرتضاییان
دکتر حجت مرتضاییان

دکتر محمد مهدوی
استادیار مرکز تحقیقات پزشکی قلب و عروق رجائی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فوق تخصص قلب کودکان
Mohammad Mahdavi
Assistant Professor Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric heart specialist
دکتر علیرضا حقیقی
دکتر علیرضا حقیقی

Ali Reza Haghighi

دکتر فریده روشن علی
دکتر فریده روشن علی
بیمارستان دی
Farideh Roshan Ali
Day general Hospital
دکتر آنیتا صادق پور
دکتر آنیتا صادق پور
مرکز تحقیقات پزشکی قلب و عروق رجائی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Anita Sadegh Pour
Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمد صاحب جم
دکتر محمد صاحب جم
مرکز قلب تهران
Mohammad Saheb Jam
Tehran Heart Center
دکتر احمد صالحی عمران
دکتر احمد صالحی عمران

Ahmad Salehi Omran

دکتر علیرضا ماهوری

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Ali Reza Mahoori

Urmia University of Medical Sciences
دکتر عطا محمدپور
دکتر عطا محمدپور

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Ata Mahmood Poor

Tabriz University of Medical Sciences
Nader D.Nader
Nader D.Nader

دکتر ضیا توتونچی
دکتر ضیا توتونچی
مرکز تحقیقات پزشکی قلب و عروق رجائی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Zia Toton Chi
Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center
Tehran University of Medical Sciences
جراحی قلب بزرگسالان
سردبیر
دکتر محراب مرزبان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی قلب و عروق
Mehrab Marz Ban

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular Surgery
جراحی قلب کودکان
سردبیر
دکتر محمدرضا میرزاآقایان
دکتر محمدرضا میرزاآقایان
مرکز طبی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Reza Mirza Aghayan
Children’s Medical Center
Tehran University of Medical Sciences
مداخلات بیماری قلبی ساختاری
سردبیر
دکتر عطا فیروزی
دانشیار مرکز قلب و عروق رجائی
Ata Firouzi
Associate Professor Rajaei Cardiovascular Center
عروقی محیطی و جراحی اندوویروس
سردبیر
دکتر مهدی شیشه بر
دکتر مهدی شیشه بر

Mehdi Shisheh Bor
Cleveland Clinic , USA
عروق کرونر
سردبیر
ابراهیم کساییان
ابراهیم کساییان

نارسایی قلب، قلب و عروق پیشگیرانه و پزشکی احیا کننده
سردبیر
دکتر احمد امین
دانشیار بخش نارسایی قلب و پیوند
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ نارسایی قلب
Ahmad Amin
Associate Professor Department of Heart Failure and Transplantation
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Failure of heart failure
تصویربرداری قلبی و کارتوژنتیک
سردبیر
دکتر آذین علیزاده اصل

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Azin Alizadehasl

Iran University of Medical Sciences
بیهوشی قلبی
سردبیر
رسول آذرفرین
فلوشیپ بیهوشی قلب، استاد دانشگاه
رشته تخصصی: بیهوشی
Rasoul Azarfarin

Specialist: Anesthesiology
کاردیو کودکان
سردبیر
دکتر آویسا طبیب
مرکز تحقیقات پزشکی قلب و عروق رجائی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Avisa Tabib
Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center
Tehran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۴