درباره نشریه
ISSN:
2008-9597
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
مدیر مسئول:
دکتر مجید مخدوم فرخنده
سردبیر:
دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
تلفن:
021-66950848
دورنگار:
021-88972473
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، نرسیده به بلوار کشاورز، شماره 37، طبقه 6، واحد جنوبی
صندوق پستی:
397-13145
سایت اختصاصی:
www.iraneiat.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/10
مدیر مسئول
دکتر مجید مخدوم فرخنده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: محیط زیست و آمایش سرزمین
Majid Makhdoum Farkhondeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Environment and land preparation
سردبیر
دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
استاد دانشکده محیط زیست
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: ارزیابی و مدل سازی محیط زیست، آمایش سرزمین، بهینه سازی کاربری ها
Abdolrasool Salmanmahiny
Professor environment College
Gorgan University
Specialist: Environmental assessment and modeling, Land Use Planning and Optimization
اعضای تحریریه
دکتر نصرت الله صفاییان
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: مدیریت مرتع
Nosratollah Safaeian
Professor College of Natural Resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Rangeland Management
دکتر نغمه مبرقعی دینان
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرنامه ریزی محیط زیست
Naghme Mobarghaei Dinan
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Environmental Planning
سیده لیلا حمیدشریفی

Seyedeh Leila Hamid Sharifi

دکتر مجید مخدوم فرخنده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: محیط زیست و آمایش سرزمین
Majid Makhdoum Farkhondeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Environment and land preparation
دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی
استاد دانشکده محیط زیست
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: ارزیابی و مدل سازی محیط زیست، آمایش سرزمین، بهینه سازی کاربری ها
Abdolrasool Salmanmahiny
Professor environment College
Gorgan University
Specialist: Environmental assessment and modeling, Land Use Planning and Optimization
دکتر هومان لیاقتی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Homan Liaghati
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Agricultural Economics
دکتر بهرام حسن زاده کیابی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زیست دریا
Bahram Hasanzadeh Kiabi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Sea life
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۷