درباره نشریه
ISSN:
2228-7485
eISSN:
2476-3357
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
سید اسکندر صیدایی
سردبیر:
یوسف قنبری
دبیر تحریریه:
اصغر نوروزی
کارشناس:
طوبی پناهی
تلفن:
031-37932321
سایت اختصاصی:
sppl.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/31
مدیر مسئول
سید اسکندر صیدایی
دانشیار برنامه ریزی روستایی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: برنامه ریزی
Seyed Eskandar Seydaiy
Associate Professor, departman rural planning
University of Isfahan
Specialist: planning
سردبیر
یوسف قنبری
دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Yousef Ghanbari
Associate Professor, Department of Geography and Rural Planning - Faculty of Science   Geography and Planning - University of Isfahan
University of Isfahan
دبیر تحریریه
اصغر نوروزی
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Asghar Norouzi
Associate Professor, Geography and rural planning
Payame Noor University
اعضای تحریریه
دکتر حمیدرضا وارثی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Hamidraze Varesi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر مسعود تقوایی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، برنامه ریزی شهری
Masoud Taghvaie
Professor
University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر اصغر ضرابی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Asghar Zarrabi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر حجت الله یزدان پناه

Hojat Ollah Yazdan Panah

دکتر علی اکبر عنابستانی
استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و روستایی، آینده پژوهی، برنامه ریزی کالبدی، سامانه اطلاعات جغرافیایی
Aliakbar Anabestani
Professor, Department of Human Geography and Spatial Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban and Rural planning, Future Study, Spatial Planning, RS and GIS
دکتر ابراهیم مقیمی
استاد گروه جغرافیا طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی
Ebrahim Moghimi
Professor Natural Geography Department
University of Tehran
Specialist: Natural geography, geomorphology
دکتر مجتبی قدیری معصوم
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی
Mojtaba Ghadiri Masoom
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography & Rural Planning
دکتر حسین غضنفرپور
دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ،دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان،ایران
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Hosein Ghazanfarpour
Associate Professor, geography and urban planning ,shahid bahonar university of kerman,kerman,iran
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: geography and urban planning, land use, tourism planning
دکتر فرامرز بریمانی
استاد
رشته تخصصی: برنامه ریزی روستایی، اکوتوریسم، مطالعات عشایری
Faramarz Barimani

Specialist: Rural Planning-Eco Tourism- Nomadism Studies
کارشناس
طوبی پناهی
کارشناسی ارشد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Toba Panahi
Masters
Payame Noor University
Specialist: Geography and Urban Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۳