درباره نشریه
ISSN:
2008-6571
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
سردبیر:
دکتر محمودرضا گشمردی
مدیر اجرایی:
علی تاجمیر ریاحی
ویراستار علمی:
دکتر محمدحسین اطرشی
کارشناس:
لیلا گرجی
تلفن:
031-37933195
دورنگار:
031-37933195
سایت اختصاصی:
relf.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/25
ویراستار علمی
دکتر محمدحسین اطرشی
استادیار گروه زبان فرانسه
دانشگاه اصفهان
Mohammad Hossein Otroshi
Assistant Professor French language group
University of Isfahan
سردبیر
دکتر محمودرضا گشمردی
دانشیار گروه فرانسه
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش زبان فرانسه
Mahmoud Reza Gashmardi
Associate Professor, French Department
Tarbiat Modares University
Specialist: French Language Education
اعضای تحریریه
دکتر علی عباسی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Ali Abbasi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: French language and literature
دکتر اکبر اصغری تبریزی
دکتر اکبر اصغری تبریزی
استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه اصفهان
Akbar Asghari Tabrizi
Professor French Language and Literature Department
University of Isfahan
دکتر محمدحسین جواری
استاد دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی، زبان و ادبیات فرانسه
Mohammad Hossein Djavari
Professor Faculty of Foreign Languages and Literature
University of Tabriz
Specialist: Comparative Literature, French language and literature
دکتر حسن فروغی
استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Hassan Foroughi
Professor French Language and Literature Department
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: French language and literature
دکتر حمیدرضا شعیری
استاد نشانه-معناشناسی، زبان فرانسه، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه، نشانه- معناشناسی
Hamid Reza Shairi
Professor, French Department
Tarbiat Modares University
Specialist: French language and literature
Christine Raguet
Professor
Specialist: Translation
دکتر حسین بیک باغبان
دکتر حسین بیک باغبان
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hossein Beik Baghban
Professor
Specialist: Persian Language and Literature
مدیر اجرایی
علی تاجمیر ریاحی

دانشگاه اصفهان
Ali Tajmir Riyahi

University of Isfahan
کارشناس
لیلا گرجی
لیلا گرجی

دانشگاه اصفهان
Leyla Gorji

University of Isfahan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۳