درباره نشریه
ISSN:
1735-9872
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر سید محمدتقی علوی
سردبیر:
دکتر ابراهیم اقبالی
ویراستار فارسی:
محمد طاهری خسروشاهی
ویراستار انگلیسی:
احمد ایار افشرد
صفحه آرا:
صدیقه تلاشی
تلفن:
041-33363808
دورنگار:
041-33355993
نشانی:
تبریز، دانشگاه تبریز، ساختمان کتابخانه مرکزی
صندوق پستی:
314-51665
تاریخ به‌روزآوری: 1400/02/16
مدیر مسئول
دکتر سید محمدتقی علوی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyyed Mohammad Taghi Alavi

University of Tabriz
Specialist: Private law
سردبیر
دکتر ابراهیم اقبالی
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ebrahim Eghbali
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار فارسی
محمد طاهری خسروشاهی
محمد طاهری خسروشاهی

Mohammad Tahri Khosrow Shahi

ویراستار انگلیسی
احمد ایار افشرد
احمد ایار افشرد

Ahmad Ayar Afshord

صفحه آرا
صدیقه تلاشی
صدیقه تلاشی

نامه پژوهشی ادبیات و عرفان
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا عابدی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مشاوره شغلی
Mohammad Reza Abedi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Career advice
دکتر ابراهیم رنجبر
دانش آموخته دکتری فلسفه، گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه
Ebrahim Ranjbar
.Ph.D, Philosophy, Department of Philosophy, Faculty of Literature and Foreign Languages
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
دکتر احمد خاتمی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: عرفان و تصوف در ادبیات، فقه و کلام، نقد اجتماعی، ادبیات تطبیقی
Ahmad Khatami
Associate Professor Department of Persian Language and Literature
Shahid Beheshti University
دکتر امین پاشا اجلالی
دکتر امین پاشا اجلالی

دکتر سکینه رسمی

دکتر ناصر علیزاده
استاد
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Naser Ali ZAdeh
Professor
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمد فاضلی

دکتر رحمان مشتاق مهر
استاد تمام گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Rahman Moshtagh Mehr
Full Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر معصومه معدن کن
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Masumeh Maadan Kan
Professor
University of Tabriz
Specialist: Persian Language and Literature
نامه پژوهشی فلسفه و کلام
اعضای تحریریه
دکتر منوچهر صانعی دره بیدی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
Manoochehr Sanei Darrehbidi
Professor
Shahid Beheshti University
دکتر قربانعلی کریم زاده قراملکی
دانشیار دانشکده الهیات
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه وکلام
Ghorban Ali Karim Zadeh
Associate Professor, department
University of Tabriz
Specialist: philosophy and kalam
دکتر محمود نوالی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Mahmood Navali
Professor
University of Tabriz
Specialist: Philosophy of Existence
دکتر یحیی یثربی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حکمت، فلسفه و حکمت اسلامی
Seyed Yahya Yasrebi
The proffesor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Hekmat, Philosophy and Islamic Wisdom
دکتر منصور ایمان پور
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
Mansoor Imanpour
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Islamic philosophy
دکتر نصرالله حکمت
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Nasrollah Hekmat
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Philosophy
دکتر مرتضی شجاری
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، عرفان نظری
Morteza Shajari
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Islamic philosophy
حسن فتحی
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه
Hassan Fathi
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Greek philosophy
دکتر یوسف نوظهور
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Yoosef Now Zohoor
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Modern philosophy
عباس عباس زاده
استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، اخلاق و فلسفه اخلاق، ادیان و مذاهب، تحکیم بنیان خانواده
Abbas Abbaszadeh
Assistant Professor, Department of Islamic Philosophy and Theology
University of Tabriz
Specialist: Islamic philosophy and theology, Ethics and moral philosophy, Religious
دکتر اصغر عین الله زاده
استادیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه با گرایش اسلامی
Asghar Eynollahzadeh
Assistant Professor
University of Tabriz
Specialist: Philosophy with an Islamic tendency
دکتر محمدحسن قدردان قراملکی
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Mohammad Hasan Ghadrdan Gharamaleki
Associate professor Islamic thought and culture
Specialist: Islamic Theology
نامه پژوهشی فقه و حقوق
اعضای تحریریه
دکتر سید محمدتقی علوی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyyed Mohammad Taghi Alavi

University of Tabriz
Specialist: Private law
دکتر محمد امین فرد
دانشکده الهیات و علوم اسلامی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فقه ومبانی حقوق اسلامی
Mohammad Aminfard
Theology and Islamic Science Faculty
University of Tabriz
دکتر غلامرضا حاجی نوری
استادیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Gholam Reza Hajinoori
Assistant Professor
University of Tabriz
Specialist: Private law
دکتر رضا سکوتی

دکتر حسین گوگانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق
Hossein Gogani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Law and Jurisprudence
دکتر علی مظهر قراملکی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Ali Mazhar Gharamaleki
Professor
University of Tehran
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر محمد ادیبی مهر
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Mohammad Adibi Mehr
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر محمدرضا الهامی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه جامع امام حسین ع
Mohamad Reza Elhami
Associate Professor Department of Mechanical Engineering
Imam Hossein University
دکتر حسن پاشازاده
واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: دادرسی کیفری
Hasan Pashazadeh
science and research Branch
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Criminal proceedings
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۴