درباره نشریه
ISSN:
1735-9872
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر سید محمدتقی علوی
سردبیر:
دکتر قربانعلی کریم زاده قراملکی
مدیر اجرایی:
محمد طاهری خسروشاهی
صفحه آرا:
صدیقه تلاشی
تلفن:
041-33363808
دورنگار:
041-33355993
نشانی:
تبریز، دانشگاه تبریز، ساختمان کتابخانه مرکزی
صندوق پستی:
314-51665
تاریخ به‌روزآوری: 1399/06/16
مدیر مسئول
دکتر سید محمدتقی علوی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyyed Mohammad Taghi Alavi

University of Tabriz
Specialist: Private law
سردبیر
دکتر قربانعلی کریم زاده قراملکی
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه وکلام
Ghorban Ali Karim Zadeh
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: philosophy and kalam
اعضای تحریریه
دکتر منوچهر صانعی دره بیدی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
Manoochehr Sanei Darrehbidi
Professor
Shahid Beheshti University
دکتر قربانعلی کریم زاده قراملکی
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه وکلام
Ghorban Ali Karim Zadeh
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: philosophy and kalam
دکتر محمود نوالی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Mahmood Navali
Professor
University of Tabriz
Specialist: Philosophy of Existence
دکتر یحیی یثربی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حکمت، فلسفه و حکمت اسلامی
Seyed Yahya Yasrebi
The proffesor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Hekmat, Philosophy and Islamic Wisdom
دکتر منصور ایمان پور
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی
Mansoor Imanpour
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Islamic philosophy
دکتر نصرالله حکمت
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Nasrollah Hekmat
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Philosophy
دکتر مرتضی شجاری
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، عرفان نظری
Morteza Shajari
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Islamic philosophy
حسن فتحی
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه
Hassan Fathi
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Greek philosophy
دکتر یوسف نوظهور
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Yoosef Now Zohoor
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Modern philosophy
عباس عباس زاده
استادیار
دانشگاه تبریز
Abbas Abbaszadeh
Assistant professor
University of Tabriz
دکتر اصغر عین الله زاده
استادیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فلسفه با گرایش اسلامی
Asghar Eynollahzadeh
Assistant Professor
University of Tabriz
Specialist: Philosophy with an Islamic tendency
دکتر محمدحسن قدردان قراملکی
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Mohammad Hasan Ghadrdan Gharamaleki
Associate professor Islamic thought and culture
Specialist: Islamic Theology
ویراستارفارسی
یلدا رنجبر خراسانی
یلدا رنجبر خراسانی

Yalda Ranj Bar Khorasani

ویراستار انگلیسی
احمد ایار افشرد
احمد ایار افشرد

Ahmad Ayar Afshord

صفحه آرا
صدیقه تلاشی
صدیقه تلاشی

مدیر اجرایی
محمد طاهری خسروشاهی
محمد طاهری خسروشاهی

Mohammad Tahri Khosrow Shahi

نامه پژوهشی فقه و حقوق
اعضای تحریریه
دکتر سید محمدتقی علوی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyyed Mohammad Taghi Alavi

University of Tabriz
Specialist: Private law
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۲