درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دکتر جمشید پایندانی
مدیر مسئول:
دکتر جمشید پایندانی
سردبیر:
دکتر علیرضا مزین
سردبیر:
دکتر محمد طالقانی
صفحه آرا:
بهنام زمانی
تلفن:
013-32345395
دورنگار:
013-32345395
سایت اختصاصی:
www.andisheh-novin.ir
نشانی:
رشت، خیابان امام خمینی، کوچه حسام، ساختمان فرست کلاس، طبقه 2، واحد4، ، کدپستی: 4136834645
اشتراک:
تلفن:
013-32345395
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/24
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۵۱