درباره نشریه
ISSN:
2251-6484
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
سازمان امور مالیاتی کشور
مدیر مسئول:
دکتر داوود منظور
سردبیر:
دکتر قهرمان عبدلی
مدیر اجرایی:
خدیجه اسلامی
مدیرداخلی:
محمد نظریان
ویراستار فارسی:
محبوبه سبزرو
ویراستار انگلیسی:
محبوبه سبزرو
تلفن:
021-33903933
دورنگار:
021-33903933
سایت اختصاصی:
www.taxjournal.ir
نشانی:
تهران، میدان امام خمینی، خیابان داور، سازمان امور مالیاتی کشور، طبقه سوم، دفتر پژوهش و برنامه ریزی، ، کدپستی: 1114943661
صندوق پستی:
1651-11115
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/25
مدیر مسئول
دکتر داوود منظور
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد اسلامی
Davood Manzoor
Associate Professor
Specialist: Islamic economy
سردبیر
دکتر قهرمان عبدلی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد بین رشته ای، نظریه بازی ها
Gharaman Abdoli
Professor
University of Tehran
Specialist: Economy, Interdisciplinary Economics, Game Theory
اعضای تحریریه
دکتر حسین وظیفه دوست
استاد واحد علوم و تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی
Hosein Vazifehdost
Professor Tehran Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management, Business Management
دکتر ولی رستمی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Vali Rostami
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: public rights, Criminal Law and Criminology
دکتر ساسان مهرانی
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حسابداری
Sasan Mehrani
Associate Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Accounting
دکتر سهیلا پروین
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
Soheila Parvin
Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر تیمور رحمانی
دانشیار
دانشگاه تهران
Teymur Rahmani
Associate Professor
University of Tehran
دکتر عباس شاکری حسین آباد
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد
Abbas Shakeri Hoseinabad
Professor Faculty of Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
دکتر علی اکبر عرب مازار
استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد علم سیستم ها
Ali Akbar Arabئazar
Professor Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Economics of Systems Science
دکتر عباس عرب مازار
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد و علوم سیاسی، اقتصادسنجی و توسعه
Abbas Arabmazar
Associate professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Econometrics
یگانه موسوی جهرمی
استاد اقتصاد
دانشگاه پیام نور
Yeganeh Mousavi Jahromi
Professor, Economics
Payame Noor University
ویراستار فارسی
محبوبه سبزرو
محبوبه سبزرو

Mahboubeh Sabz Rou

ویراستار انگلیسی
محبوبه سبزرو
محبوبه سبزرو

Mahboubeh Sabz Rou

مدیر اجرایی
خدیجه اسلامی
خدیجه اسلامی

Khadijeh Eslami

مدیرداخلی
محمد نظریان
محمد نظریان

Mohammad Nazarian

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۷
تعداد عناوین درج شده:
۹۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۹۱۲