درباره نشریه
ISSN:
2228-5458
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
مدیر مسئول:
دکتر سعید ذاکر بستان آباد
سردبیر:
دکتر مهدی شکرابی
مدیرداخلی:
دکتر مهرداد موسی زاده مقدم
تلفن:
021-56733062
دورنگار:
021-56733062
سایت اختصاصی:
www.ncmbjpiau.ir
نشانی:
تهران، آزاد راه تهران ساوه، شهر جدید پرند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، معاونت پژوهشی، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/07
مدیر مسئول
دکتر سعید ذاکر بستان آباد
دانشیار واحد پرند - گروه بیوتکنولوژی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: باکتریولوژیست و مولکولار بیولوژیست
Saeed Zaker Bostanabad
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Clinical Microbiologist - Molecular Geneticist
سردبیر
دکتر مهدی شکرابی
دانشیار گروه ایمونولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ایمونولوژیست
Mehdi Shekarabei
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Immunologist
اعضای تحریریه
دکتر فرزانه تفویضی
دانشیار واحد پرند، گروه بیوتکنولوژی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ژنتیست
Farzaneh Tafvizi
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Geneticst
دکتر سلطان احمد ابراهیمی
دانشیار گروه فارماکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژیست
Soltan Ahmad Ebrahimi
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacologist
دکتر غلامرضا بخشی خانیکی
استاد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زیست شناسی، سیتو ژنیتیک
Gholam Reza Bakhshi Khaniki
Professor Department of Agricultural Biotechnology
Payame Noor University
Specialist: biology, Cytogenetics
Leonid Petrovich Titov
Professor Immunologist- Medical Microbiologist, Belarus-Minsk
دکتر یوسف شفقتی
دانشیار
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: ژنتیست و متخصص اطفال
Yousef Shafeghati
Associate Professor
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Geneticist
دکتر سعید ذاکر بستان آباد
دانشیار واحد پرند - گروه بیوتکنولوژی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: باکتریولوژیست و مولکولار بیولوژیست
Saeed Zaker Bostanabad
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Clinical Microbiologist - Molecular Geneticist
دکتر مهدی شکرابی
دانشیار گروه ایمونولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ایمونولوژیست
Mehdi Shekarabei
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Immunologist
دکتر بهرام کاظمی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژیست، زیست شناسی سلولی و مولکولی
Bahram Kazemi
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Parasitologist, Cellular and Molecular Biology
دکتر رضا میرنژاد
استاد مرکز تحقیقات زیست شناسی مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: باکتریولوژی پزشکی
Reza Mir Nejad
Professor Molecular Biology Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Medical Bacteriology
ویراستارفارسی
دکتر سعید ذاکر بستان آباد
دانشیار واحد پرند - گروه بیوتکنولوژی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: باکتریولوژیست و مولکولار بیولوژیست
Saeed Zaker Bostanabad
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Clinical Microbiologist - Molecular Geneticist
مدیرداخلی
دکتر مهرداد موسی زاده مقدم
مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: مهندسی بافت
Mehrdad Moosa Zadeh Moghaddam
Applied Biotechnology Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Tissue Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۵