درباره نشریه
ISSN:
1735-6725
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
مدیر مسئول:
دکتر ساسان فریدونی
سردبیر:
دکتر ابوالقاسم خالقی زاده
ویراستار انگلیسی:
مایکل بلیر
ویراستار انگلیسی:
درک اسکات
ویراستار انگلیسی:
یان هریسون
سایت اختصاصی:
www.wesca.net
صندوق پستی:
1454-13935
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/19
مدیر مسئول
دکتر ساسان فریدونی
دکتر ساسان فریدونی

Sasan Fereidouni

سردبیر
دکتر ابوالقاسم خالقی زاده
پژوهشگر بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
Abolghasem Khaleghizadeh
Researcher, Agricultural Zoology Research Department
اعضای تحریریه
دکتر منصور علی آبادیان
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بیوسیستماتیک جانوری
Mansoor Aliabadian
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Biosystematic animal
بهروز ی راد
بهروز ی راد

مورات بریسیک
مورات بریسیک

مایکل بلیر
مایکل بلیر

Michael Blair

سرجری بوکریو
سرجری بوکریو

شهریار غریب زاده
شهریار غریب زاده

محمد کابلی
محمد کابلی

رسپ کاراکاس
رسپ کاراکاس

ماکس کاسپارک
ماکس کاسپارک

جمشید منصوری
جمشید منصوری

مایکل مک گری
مایکل مک گری

تیج موندکور
تیج موندکور

ساجد ندیم
ساجد ندیم

بوریس نیکولوف
بوریس نیکولوف

اسد رحمانی
اسد رحمانی

درک اسکات
درک اسکات

Derek Scott

ال چیم سلطانو
ال چیم سلطانو

فرهاد طایفه
فرهاد طایفه

عبدالجمیل یورفی
عبدالجمیل یورفی

ویراستار انگلیسی
مایکل بلیر
مایکل بلیر

Michael Blair

درک اسکات
درک اسکات

Derek Scott

یان هریسون
یان هریسون

Ian Harrison

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۹