درباره نشریه
ISSN:
2538-192X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه مازندران
مدیر مسئول:
دکتر عابد تقوی
سردبیر:
دکتر حسن هاشمی زرج آباد
مدیر اجرایی:
دکتر محمد قمری فتیده
مدیرداخلی:
سپیده بختیاری
ویراستار فارسی:
محمدامین سعادت مهر
ویراستار انگلیسی:
شروین قیداری
کارشناس:
سحر عبدالهی
سایت اختصاصی:
islamicarc.journals.umz.ac.ir
تلفن همراه:
09354912473
نشانی:
بابلسر، خیابان پاسداران، دانشگاه مازندران
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/26
مدیر مسئول
دکتر عابد تقوی
استادیار باستان شناسی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: باستان شناسی
Abed Taghavi
Assistant Professor, Archeology
University of Mazandaran
Specialist: Archeology
سردبیر
دکتر حسن هاشمی زرج آباد
دانشیار باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: باستان شناسی
Hassan Hashemi Zarjabad
Associate Professor, Archaeology
University of Mazandaran
Specialist: Archeology
اعضای تحریریه
دکتر محمدابراهیم زارعی
استاد گروه باستان شناسی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: باستان شناسی
Mohammad Ebrahim Zarei
Professor Archaeological Department
Bu-Ali Sina University
Specialist: Archaeology
دکتر محمد مرتضایی
دانشیار باستان شناسی گروه اسلامی پژوهشکده باستان شناسی
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
رشته تخصصی: باستان شناسی
Mohammad Mortezaei
Associate Professor, Associate Professor,Department Of Archaeology,Research Institute Of Cultural Heritage and Tourism
Specialist: Archaeological
دکتر حکمت الله ملاصالحی
دانشیار دانشکده باستان شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Hekmatollah Mollasalehi
Associate Professor Faculty of Archeology
University of Tehran
Specialist: Archaeological orientation of the historical period
دکتر سید رسول موسوی حاجی

Seyed Rasool Mousavi Haji

دکتر رضا مهرآفرین
استاد باستان شناسی، گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری
دانشگاه مازندران
Reza Mehrafarin
Professor, Department of Archaeology
University of Mazandaran
دکتر حسن هاشمی زرج آباد
دانشیار باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: باستان شناسی
Hassan Hashemi Zarjabad
Associate Professor, Archaeology
University of Mazandaran
Specialist: Archeology
دکتر شیلا بلر
دکتر شیلا بلر

دکتر دونالد ویتکمپ

دکتر الوئیز براک دلا پرییر
استاد
ویراستار فارسی
محمدامین سعادت مهر
دانشجوی دکتری باستان شناسی، گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: باستان شناسی
Muhammad Amin Saadat Mehr
Phd Student, archaeology, archaeology department, Faculty of Art and Architecture
University of Mazandaran
Specialist: Archaeology
ویراستار انگلیسی
شروین قیداری

مدیر اجرایی
دکتر محمد قمری فتیده
استادیار باستان شناسی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: باستان شناسی
Mohammad Ghamari Fatideh
Assistant Professor, archaeology
University of Mazandaran
Specialist: Archaeology
مدیرداخلی
سپیده بختیاری

کارشناس
سحر عبدالهی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۰