درباره نشریه
ISSN:
2588-5952
eISSN:
2588-5960
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1388
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر سعید برومندنسب
سردبیر:
دکتر سید محمود کاشفی پور
مدیرداخلی:
دکتر مهدی دریایی
ویراستار انگلیسی:
دکتر امیر مشهدی
کارشناس:
ندا یزدانی
تلفن:
061-33330622
061-33330010-19 ، داخلی: 3254
سایت اختصاصی:
jise.scu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/29
مدیر مسئول
دکتر سعید برومندنسب
استاد دانشکده مهندسی علوم آب
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: آبیاری وزهکشی
Saeid Boroomand Nasab
Professor Faculty of Water Engineering
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Irrigation and Drainage
سردبیر
دکتر سید محمود کاشفی پور
استاد دانشکده مهندسی علوم آب
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: سازه های آبی، مهندسی آب
Seyed Mahmood Kashefipour
Professor Faculty of Water Engineering
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Marine structures, water engineering
اعضای تحریریه
دکتر استفانو پالیارا
استاد گروه مهندسی عمران
رشته تخصصی: هیدرولیک
Stefano Pagliara
Professor Department of Civil Engineering
Specialist: Hydraulic
دکتر لای سای هین
دکتر لای سای هین
دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه مالایا،مالزی
رشته تخصصی: هیدرولیک
Lai Sai Hin
Associate Professor Department Of Civil Engineering, Faculty Of Engineering, University of Malaya, Maliysia
Specialist: Hydraulic
دکتر هانک ریتزما
دانشیار گروه مدیریت منابع آب، گروه علوم محیط زیست،دانشگاه واگنینگن و پژوهش، هلند
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Henk Ritzema
Associate Professor Water Resources Management Group, Environmental Sciences Group, Wageningen University & Research, Netherland Netherland
Specialist: Irrigation and Drainage
رضا احمدیان

دکتر علی محمد آخوندعلی
استاد دانشکده مهندسی علوم آب
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: هیدرولوژی و منابع آب
Ali Mohammad Akhond Ali
Professor Faculty of Water Engineering
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Hydrology and Water Resources
دکتر منوچهر حیدرپور
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: هیدرولیک
Manoochehr Heydarpour
Professor School of Agriculture
Isfahan University of Technology
Specialist: Hydraulic
دکتر شاهرخ زندپارسا
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Shahrokh Zand Parsa
Professor School of Agriculture
University of Shirazu
Specialist: Irrigation and Drainage
مهدی قمشی
استاد سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: سازه های آبی
Mehdi Ghomeshi
Professor, Water structures, Faculty of Water Sceinces Engineering
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Water Structures
دکتر عبدالمجید لیاقت
استاد دانشکده آب و خاک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Abdolmajid Liaghat
Professor School of Water and Soil
University of Tehran
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر محمد محمودیان شوشتری
استاد واحد شوشتر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: عمران آب
Mohammad Mahmodian SHoshtari
Professor Shushtar Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Water development
عبدعلی ناصری
استاد آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Abd Ali Naseri
Professor, Irrigation and Drainage Department
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Irrigation and Drainage
ویراستار انگلیسی
دکتر امیر مشهدی
استادیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Amir Mashhadi
Assistant Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Applied Linguistics
مدیرداخلی
دکتر مهدی دریایی
استادیار دانشکده مهندسی علوم آب
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: سازه های آبی
Mehdi Daryaee
Assistant Professor Faculty of Water Engineering
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Marine structures
کارشناس
ندا یزدانی

رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Neda Yazdani

Specialist: social Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۶۲۷