درباره نشریه
ISSN:
2588-5952
eISSN:
2588-5960
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1388
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر سعید برومندنسب
سردبیر:
دکتر سیدمحمود کاشفی پور
مدیرداخلی:
دکتر مهدی دریایی
کارشناس:
ندا یزدانی
کارشناس:
ندا یزدانی
تلفن:
061-33330622
061-33330010-19 ، داخلی: 3254
سایت اختصاصی:
jise.scu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/07
مدیر مسئول
دکتر سعید برومندنسب
استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: آبیاری وزهکشی
Saeid Boroomand Nasab
Professor, Faculty of Water Engineering, Shahid Chamram University
Specialist: Irrigation and Drainage
کارشناس
ندا یزدانی
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Neda Yazdani
Specialist: social Sciences
سردبیر
دکتر سیدمحمود کاشفی پور
استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: سازه های آبی، مهندسی آب
Seyed Mahmood Kashefipour
Professor, Faculty of Water Engineering, Shahid Chamram University
Specialist: Marine structures, water engineering
هیات تحریریه
Stefano Pagliara
Professor, Department of Civil Engineering,
Specialist: Hydraulic
دکتر
Lai Sai Hin
Associate Professor, Department Of Civil Engineering, Faculty Of Engineering, University of Malaya, Maliysia,
Specialist: Hydraulic
Henk Ritzema
Associate Professor, Water Resources Management Group, Environmental Sciences Group, Wageningen University & Research, Netherland Netherland,
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر علی محمد آخوندعلی
استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: هیدرولوژی و منابع آب
Ali Mohammad Akhond Ali
Professor, Faculty of Water Engineering, Shahid Chamram University
Specialist: Hydrology and Water Resources
دکتر منوچهر حیدرپور
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: هیدرولیک
Manoochehr Heydarpour
Professor, School of Agriculture, Isfahan University of Technology
Specialist: Hydraulic
دکتر شاهرخ زندپارسا
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Shahrokh Zand Parsa
Professor, School of Agriculture, University of Shirazu
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر مهدی قمشی
استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: سازه های آبی
Mehdi Ghomeshi
Professor, Faculty of Water Engineering, Shahid Chamram University
Specialist: Marine structures
دکتر عبدالمجید لیاقت
استاد دانشکده آب و خاک دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Abdolmajid Liaghat
Professor, School of Water and Soil, University of Tehran
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر محمد محمودیان شوشتری
استاد واحد شوشتر دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: عمران آب
Mohammad Mahmodian SHoshtari
Professor, Shushtar Unit,
Specialist: Water development
دکتر عبدعلی ناصری
استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: آبیاری/ زهکشی
Abed Ali Naseri
Professor, Faculty of Water Engineering, Shahid Chamram University
Specialist: Irrigation / Drainage
ویراستارفارسی
محمد بهرامی یاراحمدی
محمد بهرامی یاراحمدی
دکتر محمدرضا شریفی
استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: هیدرولوژی
پروانه تیشه زن
پروانه تیشه زن
ویراستار انگلیسی
حمیدرضا دناک
حمیدرضا دناک
مدیرداخلی
دکتر مهدی دریایی
استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: سازه های آبی
Mehdi Daryaee
Assistant Professor, Faculty of Water Engineering, Shahid Chamram University
Specialist: Marine structures
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۵۳