درباره نشریه
ISSN:
2588-5952
eISSN:
2588-5960
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1388
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر سعید برومندنسب
سردبیر:
دکتر سید محمود کاشفی پور
مدیرداخلی:
دکتر مهدی دریایی
کارشناس:
ندا یزدانی
کارشناس:
ندا یزدانی
تلفن:
061-33330622
061-33330010-19 ، داخلی: 3254
سایت اختصاصی:
jise.scu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/07
مدیر مسئول
دکتر سعید برومندنسب
استاد دانشکده مهندسی علوم آب
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: آبیاری وزهکشی
Saeid Boroomand Nasab
Professor Faculty of Water Engineering
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Irrigation and Drainage
کارشناس
ندا یزدانی

رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Neda Yazdani

Specialist: social Sciences
سردبیر
دکتر سید محمود کاشفی پور
استاد دانشکده مهندسی علوم آب
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: سازه های آبی، مهندسی آب
Seyed Mahmood Kashefipour
Professor Faculty of Water Engineering
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Marine structures, water engineering
اعضای تحریریه
Stefano Pagliara
Professor Department of Civil Engineering
Specialist: Hydraulic
Lai Sai Hin
Lai Sai Hin
Associate Professor Department Of Civil Engineering, Faculty Of Engineering, University of Malaya, Maliysia
Specialist: Hydraulic
Henk Ritzema
Associate Professor Water Resources Management Group, Environmental Sciences Group, Wageningen University & Research, Netherland Netherland
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر علی محمد آخوندعلی
استاد دانشکده مهندسی علوم آب
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: هیدرولوژی و منابع آب
Ali Mohammad Akhond Ali
Professor Faculty of Water Engineering
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Hydrology and Water Resources
دکتر منوچهر حیدرپور
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: هیدرولیک
Manoochehr Heydarpour
Professor School of Agriculture
Isfahan University of Technology
Specialist: Hydraulic
دکتر شاهرخ زندپارسا
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Shahrokh Zand Parsa
Professor School of Agriculture
University of Shirazu
Specialist: Irrigation and Drainage
مهدی قمشی
استاد سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: سازه های آبی
Mehdi Ghomeshi
Professor, Water structures, Faculty of Water Sceinces Engineering
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Water Structures
دکتر عبدالمجید لیاقت
استاد دانشکده آب و خاک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Abdolmajid Liaghat
Professor School of Water and Soil
University of Tehran
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر محمد محمودیان شوشتری
استاد واحد شوشتر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: عمران آب
Mohammad Mahmodian SHoshtari
Professor Shushtar Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Water development
دکتر عبدعلی ناصری
استاد دانشکده مهندسی علوم آب
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: آبیاری/ زهکشی
Abed Ali Naseri
Professor Faculty of Water Engineering
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Irrigation / Drainage
ویراستارفارسی
محمد بهرامی یاراحمدی
محمد بهرامی یاراحمدی

محمدرضا شریفی

Mohammad Reza Sharifi

پروانه تیشه زن
پروانه تیشه زن

ویراستار انگلیسی
حمیدرضا دناک
حمیدرضا دناک

مدیرداخلی
دکتر مهدی دریایی
استادیار دانشکده مهندسی علوم آب
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: سازه های آبی
Mehdi Daryaee
Assistant Professor Faculty of Water Engineering
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Marine structures
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۸۳