درباره نشریه
ISSN:
2588-5936
eISSN:
2588-5421
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر رضا فرخی نژاد
سردبیر:
دکتر پرویز شیشه بر
مدیرداخلی:
دکتر میلاد آئینی
تلفن:
061-33333785
061-33330011-19 ، داخلی: 3032
دورنگار:
061-33333785
061-33330011-19 ، داخلی: 3032
سایت اختصاصی:
plantprotection.scu.ac.ir
نشانی:
اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله علمی کشاورزی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/03
مدیر مسئول
رضا فرخی نژاد
استاد گروه گیاه پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی- مدیریت بیماری های خاکزاد
Reza Farrokhi Nejad
Professor, Department of Plant Medicine, Shahid Chamram University
Specialist: Plant Pathology - Managing Diseases
سردبیر
پرویز شیشه بر
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Parviz Shisheh Bor
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Agricultural insecticides
هیات تحریریه
مسعود شمس بخش
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیماری های گیاهی-ویروس شناسی، ویروس شناسی گیاه مولکولی
Masoud Shams Bakhsh
Associate Professor, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Plant-virus-virology, Molecular Plant Virology
فرحان کچیلی
دانشیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی- اکولوژی حشرات، آفات انباری
Farhan Kocheili
Associate Professor, Department of Plant Medicine, Shahid Chamram University
Specialist: Agricultural insecticide - Insect ecology, pest damage
جلال جلالی سندی
استاد دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی- فیزیولوژی حشرات
Jalal Jalali Sendi
Professor, University of Guilan
Specialist: Agricultural insecticide-insect physiology
غلام خداکرمیان
استاد گروه گیاه پزشکی دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی- باکتری شناسی
Gholam Khodakaramian
Professor, Department of Plant Medicine, Bu-Ali Sina University
Specialist: Herbal pathology - bacteriology
واهه میناسیان
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی- نماتد شناسی، بیماری های قارچی و غیر مادی
Vahe Minasian
Professor, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Plant pathology - Nematology, Fungal and Nematode Diseases
مهدی مهرابی کوشکی
استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی
Mehdi Mehrabi kooshki
Assistant Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Herbal pathology - mycology
مدیرداخلی
میلاد آئینی
استادیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی- باکتری شناسی
Milad Aeini
Assistant Professor, Department of Plant Medicine, Shahid Chamram University
Specialist: Herbal pathology - bacteriology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۹