درباره نشریه
ISSN:
2588-5936
eISSN:
2588-5421
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر پرویز شیشه بر
سردبیر:
دکتر آرش راسخ
مدیرداخلی:
دکتر سید علی همتی
تلفن:
061-33333785
دورنگار:
061-33333785
سایت اختصاصی:
plantprotection.scu.ac.ir
نشانی:
اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله علمی کشاورزی
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/25
مدیر مسئول
دکتر پرویز شیشه بر
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Parviz Shisheh Bor
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Agricultural insecticides
سردبیر
دکتر آرش راسخ

Arash Rasekh

اعضای تحریریه
دکتر یعقوب فتحی پور
استاد رشته حشره شناسی کشاورزی، گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی، اکولوژی و مدیریت آفات، تولید انبوه دشمنان طبیعی آفات
Yaghoub Fathipour
Professor, Entomology
Tarbiat Modares University
Specialist: Agricultural Entomology, Ecology and Management of Pests, Mass Production of Natural Enemies of Pests
دکتر رضا مستوفی زاده قلمفرسا

Reza Mostowfizadeh Ghalamfarsa

جعفر عبدالله زاده

دکتر نوری یوکی سوزوکی

جوز ادواردو سرآاو

معمومه ضیایی

رحیم مهرابی

دکتر مسعود شمس بخش
استاد بیماری شناسی گیاهی، کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: Plant Pathology
Masoud Shamsbakhsh
Professor, Plant Pathology Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Molecular Plant Virology
دکتر جلال جلالی سندی
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی- فیزیولوژی حشرات
Jalal Jalali Sendi
Professor
University of Guilan
Specialist: Agricultural insecticide-insect physiology
دکتر غلام خداکرمیان
استاد گروه گیاه پزشکی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی- باکتری شناسی
Gholam Khodakaramian
Professor Department of Plant Medicine
Bu-Ali Sina University
Specialist: Herbal pathology - bacteriology
دکتر واهه میناسیان
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی- نماتد شناسی، بیماری های قارچی و غیر مادی
Vahe Minasian
Professor Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant pathology - Nematology, Fungal and Nematode Diseases
دکتر مهدی مهرابی کوشکی
استادیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی
Mehdi Mehrabi kooshki
Assistant Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Herbal pathology - mycology
مدیرداخلی
دکتر سید علی همتی
استادیار گیاه پزشکی
دانشگاه شهید چمران اهواز
Seyed Ali Hemmati
Assistant Professor, Plant Protection
Shahid Chamram University Of Ahvaz
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۴