درباره نشریه
ISSN:
2588-543X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر نورالله معلمی
سردبیر:
دکتر امیر آینه بند
مدیر اجرایی:
زهره پشم فروش
ویراستار انگلیسی:
عباس امام
صفحه آرا:
دکتر فاطمه بهلول
تلفن:
061-33364052
061-33330010-19 ، داخلی: 3010
دورنگار:
061-33364052
061-33330010-19 ، داخلی: 3010
سایت اختصاصی:
plantproduction.scu.ac.ir
نشانی:
اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله تولیدات گیاهی
تاریخ به‌روزآوری: 1400/09/30
مدیر مسئول
دکتر نورالله معلمی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: میوه کاری، علوم باغبانی
Noorolah Moallemi
Professor School of Agriculture
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Pomology, Horticultural Sciences
سردبیر
دکتر امیر آینه بند
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Amir Ayneh Band
Professor School of Agriculture
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Ecology of crops
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا سیاه پوش
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Mohammad Reza Siahpoosh
Associate Professor School of Agriculture
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Plant Breeding
دکتر محمدرضا مرادی تلاوت
دانشیار اگروتکنولوژی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Mohammad Reza Moradi Telavat
Associate Professor, Plant Production and Breeding
Agricultural sciences and natural resources university of Khuzestan
Specialist: Plant Physiology
موسی مسکرباشی

Moosa Meskarbashee

دکتر یحیی امام
استاد تمام تولید و ژنتیک گیاهی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Yahya Emam
Full Professor, Department of Plant Production and Genetics
University of Shirazu
Specialist: Crop Physiology
دکتر محمد مقدم واحد
استاد اصلاح نباتات، گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اصلاح نباتات ، بیومتری
Mohammad Moghaddam Vahed
Professor, Department of Plant Breeding and Biotechnology
University of Tabriz
Specialist: Plant Breeding, Biometry
حمیدرضا روستا
استاد
رشته تخصصی: علوم باغیانی-تغذیه گیاه
Hamid Reza Roosta
Professor
دکتر مجید عزیزی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت و اقتصاد صنایع چوب و کاغذ
Majid Azizi
Professor Faculty of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Management and economy of wood and paper industries
مهرانگیز چهرازی

اسمعیل خالقی

Antonio Ferrante

Masoud Hashemi

دکتر محمدرضا چایی چی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اکولوژی
Mohammad Reza Chaichi
Professor Faculty of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Ecology
دکتر محمدحسین دانشور
استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
رشته تخصصی: کشت بافت - بیوتکنولوژی
Mohammad Hosain Danesh Var
Professor
Specialist: Tissue culture - Biotechnology
دکتر روح انگیز نادری
استاد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز اصلاح گیاهان زینتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گیاهان زینتی، فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتی
Rooh Angiz Naderi
Professor Department of Engineering of Horticulture and Gardening. Ornamental plants
University of Tehran
Specialist: Ornamental plants, Physiology and Modification of Ornamental Flowers and Plants
دکتر فرزاد شریف زاده
دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم بذر، فیزیولوژی گیاهان زراعی
Farzad Sharifzadeh
Associate Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Seed science, Plant Physiology
ویراستار انگلیسی
عباس امام

صفحه آرا
دکتر فاطمه بهلول
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: محیط زیست
Fatemeh Bohlool
Masters
مدیر اجرایی
زهره پشم فروش
زهره پشم فروش

رشته تخصصی: مشاوره
Zohreh Pashm Foroush

Specialist: مشاوره
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۴۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۱