درباره نشریه
ISSN:
2588-543X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر نورالله معلمی
سردبیر:
موسی مسکرباشی
مدیر اجرایی:
زهره پشم فروش
مدیر اجرایی:
زهره پشم فروش
صفحه آرا:
دکتر فاطمه بهلول
تلفن:
061-33364052
061-33330010-19 ، داخلی: 3010
دورنگار:
061-33364052
061-33330010-19 ، داخلی: 3010
سایت اختصاصی:
plantproduction.scu.ac.ir
نشانی:
اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله تولیدات گیاهی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/05
مدیر مسئول
دکتر نورالله معلمی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: میوه کاری، علوم باغبانی
Noorolah Moallemi
Professor School of Agriculture
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Pomology, Horticultural Sciences
مدیر اجرایی
زهره پشم فروش
زهره پشم فروش

رشته تخصصی: مشاوره
Zohreh Pashm Foroush

Specialist: مشاوره
زهره پشم فروش
زهره پشم فروش

رشته تخصصی: مشاوره
Zohreh Pashm Foroush

Specialist: مشاوره
سردبیر
موسی مسکرباشی

Moosa Meskarbashee

اعضای تحریریه
دکتر حبیب الله روشن فکر دزفولی
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
Habibollah Roshan Fekr Dezfooli
Associate Professor School of Agriculture
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Plant Physiology
دکتر محمدرضا سیاه پوش
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Mohammad Reza Siahpoosh
Associate Professor School of Agriculture
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Plant Breeding
دکتر محمد محمودی سورستانی
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: گیاهان دارویی و معطر
Mohammad Mahmoudi Sourestani
Associate Professor School of Agriculture
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Medicinal and aromatic herbs
دکتر محمدرضا مرادی تلاوت
دانشیار اگروتکنولوژی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Mohammad Reza Moradi Telavat
Associate Professor, Plant Production and Breeding
Agricultural sciences and natural resources university of Khuzestan
Specialist: Plant Physiology
دکتر محمدحسین دانشور
استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
رشته تخصصی: کشت بافت - بیوتکنولوژی
Mohammad Hosain Danesh Var
Professor
Specialist: Tissue culture - Biotechnology
دکتر یونس مستوفی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی پس از برداشت
Younes Mostofi
Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Postharvest Physiology
دکتر روح انگیز نادری
استاد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز اصلاح گیاهان زینتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گیاهان زینتی، فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتی
Rooh Angiz Naderi
Professor Department of Engineering of Horticulture and Gardening. Ornamental plants
University of Tehran
Specialist: Ornamental plants, Physiology and Modification of Ornamental Flowers and Plants
دکتر امیر آینه بند
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Amir Ayneh Band
Professor School of Agriculture
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Ecology of crops
دکتر فرزاد شریف زاده
دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم بذر، فیزیولوژی گیاهان زراعی
Farzad Sharifzadeh
Associate Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Seed science, Plant Physiology
دکتر ناصر عالم زاده انصاری
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: سبزی و صیفی
Naser Alemzadeh Ansari
Associate Professor School of Agriculture
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Vegetables and Seafi
دکتر سید محمدحسن مرتضوی
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیولوژی از برداشت، میوه کاری
Seyyed Mohammad Hasan Mortazavi
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Physiology of harvest, fruit
ویراستار انگلیسی
دکتر علیرضا جلیلی فر
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی، زبان انگلیسی، تجزیه و تحلیل کلام و متون آکادمیک
Ali Reza Jalili Far
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Applied Linguistics, English language, Analyzing theology and academic texts
صفحه آرا
دکتر فاطمه بهلول
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: محیط زیست
Fatemeh Bohlool
Masters
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۷