درباره نشریه
ISSN:
2645-3711
eISSN:
2645-372X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه یزد
مدیر مسئول:
دکتر کاظم مندگاری
سردبیر:
دکتر علی غفاری
مدیرداخلی:
دکتر علی شهابی نژاد
کارشناس:
الهام اردکانی
تلفن:
035-36222945
سایت اختصاصی:
smb.yazd.ac.ir
نشانی:
یزد، دانشگاه یزد، دانشکده هنر و معماری، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/08
مدیر مسئول
دکتر کاظم مندگاری
استادیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: معماری
kazem Mondegari
Assistant Professor
University of Yazd
Specialist: Architecture
سردبیر
دکتر علی غفاری
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: طراحی شهری
Ali Ghaffari
Professor School of Architecture and Urban Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban Design
اعضای تحریریه
دکتر رضا ابویی
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه یزد
Reza Abouei
Associate Professor College of Arts and Architecture
University of Yazd
دکتر محمدرضا نقصان محمدی
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: معماری طراحی شهری
Mohammadreza Noghsanmohammadi
Associate Professor College of Arts and Architecture
University of Yazd
Specialist: Urban Design Architecture
دکتر سید عباس یزدانفر
دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
Abbas Yazdanfar
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
دکتر شاهین حیدری
استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری-انرژی
Shahin Heydari
Professor College of Architecture, College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Architecture-Energy
دکتر سید محمدحسین آیت اللهی
استادیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: معماری
Seyed Mohammad Hossein Ayatollahi
Assistant Professor
University of Yazd
Specialist: Architecture
دکتر علی غفاری
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: طراحی شهری
Ali Ghaffari
Professor School of Architecture and Urban Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban Design
دکتر هادی ندیمی
استاد دانشکده شهرسازی و معماری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Hadi Nadimi
Professor School of Urbanism and Architecture
Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
دکتر محمدحسین سرایی
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohamad Hossein Saraei
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Geography and Urban Planning
مدیرداخلی
دکتر علی شهابی نژاد
استادیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مرمت بناها و بافت های تاریخی، طراحی شهری، معماری
Ali Shahabinejad
Assistant Professor
University of Yazd
Specialist: Architecture, Urban design, Restoration
کارشناس
الهام اردکانی

Elham Ardakani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۶۹