درباره نشریه
ISSN:
2645-3711
eISSN:
2645-372X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه یزد
مدیر مسئول:
دکتر کاظم ماندگاری
سردبیر:
دکتر علی غفاری
مدیرداخلی:
دکتر علی شهابی نژاد
کارشناس:
الهام اردکانی
تلفن:
035-36222945
سایت اختصاصی:
smb.yazd.ac.ir
نشانی:
یزد، دانشگاه یزد، دانشکده هنر و معماری، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1401/01/14
مدیر مسئول
دکتر کاظم ماندگاری
استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: معماری
Kazem Mondegari
Assistant Professor, Faculty of art and architecture
University of Yazd
Specialist: Architecture
سردبیر
دکتر علی غفاری
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: طراحی شهری
Ali Ghaffari
Professor School of Architecture and Urban Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban Design
اعضای تحریریه
دکتر رضا ابویی
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه یزد
Reza Abouei
Associate Professor College of Arts and Architecture
University of Yazd
دکتر محمدرضا نقصان محمدی
دانشیار دانشکده هنر و معماری گروه شهرسازی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: معماری طراحی شهری
Mohammadreza Noghsanmohammadi
Associate Professor, urban design
University of Yazd
Specialist: Urban Design Architecture
دکتر سید عباس یزدانفر
دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
Seyed Abbas Yazdanfar
Associate Professor, Department of Architecture
Iran University of Science and Technology
دکتر شاهین حیدری
استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری-انرژی
Shahin Heydari
Professor College of Architecture, College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Architecture-Energy
دکتر پیروز حناچی
استاد دانشکده معماری
دانشگاه تهران
Pirooz Hanachi
Professor School of Architecture
University of Tehran
دکتر فاطمه مهدی زاده سراج
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
Fatemeh Mehdizadeh Saradj
Professor, School of Architecture and Environmental Design
Iran University of Science and Technology
دکتر سید محمدحسین آیت اللهی
استادیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: معماری
Seyed Mohammad Hossein Ayatollahi
Assistant Professor
University of Yazd
Specialist: Architecture
دکتر علی غفاری
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: طراحی شهری
Ali Ghaffari
Professor School of Architecture and Urban Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban Design
دکتر حمید ندیمی
استاد گروه معماری. دانشکدۀ معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Hamid Nadimi
Professor, Architecture
Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
دکتر هادی ندیمی
استاد دانشکده شهرسازی و معماری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Hadi Nadimi
Professor School of Urbanism and Architecture
Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
دکتر محمد حسین سرائی
استاد تمام جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Mohammad Hossein Saraei
Full Professor, Geography & urban planning
University of Yazd
Specialist: Geography & urban planning
مدیرداخلی
دکتر علی شهابی نژاد
استادیار Art and Architecture
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مرمت بناها و بافت های تاریخی، طراحی شهری، معماری
Ali Shahabinejad
Assistant Professor, Architecture
University of Yazd
Specialist: Architecture, Urban design, Restoration
کارشناس
الهام اردکانی

Elham Ardakani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۱