درباره نشریه
ISSN:
2228-7930
eISSN:
2228-7949
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر محمد رمضانی
سردبیر:
دکتر محمدحسین بسک آبادی
مدیر اجرایی:
دکتر رضا کاظمی اسکویی
مدیر اجرایی:
زهرا غلام نژاد
تلفن:
051-38002215
دورنگار:
051-38002215
سایت اختصاصی:
ajp.mums.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ، کدپستی: 9177948564
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/22
مدیر مسئول
دکتر محمد رمضانی
استاد گروه بیوتکنولوژی داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی، Pharmacognosy و بیوتکنولوژی
Mohammad Ramezani
Professor Department of Pharmaceutical Biotechnology
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Biotechnology, Pharmacogenosy and Biotechnology
سردبیر
دکتر محمدحسین بسک آبادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی، فیزیولوژی بالینی
Mohammad Hossein Boskabady
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Physiology, Clinical Physiology
اعضای تحریریه
دکتر رضا افشاری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: سم شناسی بالینی، سم شناسی و اپیدمیولوژی
Reza Afshari
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Toxicology, Toxicology and Epidemiology
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor Psychiatric Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر مهدی بلالی مود
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: سم شناسی
Mahdi Balalimood
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: toxicology
دکتر سیده زهرا بطحایی
استاد
رشته تخصصی: بیوشیمی، بیولوژی مولکولی، پروتئومیکس، بیوانفورماتیک
Zahra Bathaie

Specialist: Biochemistry, MOlecular Biology, Proteomics, Bioinformatics
دکتر علیرضا قنادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Ali Reza Ghannadi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacognosy
دکتر مجید غیورمبرهن
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مراقبت تغذیه ای
Majid Ghayour Mobarhan
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Nutrition
دکتر انورالحسن گیلانی
استاد
رشته تخصصی: داروشناسی
Anwarol Hassan Gilani
Professor
Specialist: Pharmacology
دکتر علی گرجی
استاد دانشگاه مونستر آلمان
رشته تخصصی: نوروفیزیولوژی
Ali Gorji
Professor
Specialist: Neurophysiology
دکتر ولی الله حاج هاشمی
استاد دانشکده داروسازی و علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Valiollah Haj Hashemi
Professor School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر سید محمود حسینی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mahmoud Hosseini
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر حسین حسین زاده
دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Hosein Hoseinzadeh
Faculty of Pharmacy, Department of Toxicology Pharmacodynamy
Specialist: Pharmacologist
دکتر مهرداد ایرانشاهی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mehrdad Iran Shahi
Professor School of Pharmacy
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacognosy
دکتر محمد خاکساری حداد

Mohammad Khaksari Haddad

Specialist: Physiology
دکتر رامین میری
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Ramin Miri
Professor Faculty of Pharmacy
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر غلامرضا کریمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی
Gholam Reza Karimi
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology
دکتر حجت الله علایی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Hojjatallah Alaei
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر امیرهوشنگ محمدپور
دانشیار مرکز تحقیقات دارویی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: داروسازی بالینی، شیمی دارویی
Amir Hooshang Mohammadpour
Associate Professor Pharmaceutical Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Pharmacy, Pharmaceutical Chemistry
Badiaa Lyoussi

Specialist: Physiology-Pharmacology
Gordon Ferns
Professor
Specialist: Medical Education and Metabolic Medicine
دکتر فراز مجاب
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم دارویی
Faraz Mojab
Professor School of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Sciences
دکتر محسن میدانی
استاد
رشته تخصصی: آزمایشگاه زیست شناسی عروقی
Mohsen Meydani
Professor
Specialist: Vascular Biology Laboratory
John Speak Man
Professor
Specialist: Biological and Environmental Sciences
Henrik Enghusen Poulsen

Specialist: Clinical Pharmacology
Angelo Azzi
Professor Tufts University | Tufts · Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging
Specialist: Medical Pathology
Erdem Yesilada

Specialist: Pharmacy
دکتر جلیل توکل افشاری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Jalil Tavakkol Afshari
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
Minke Tan

Specialist: Pharmacology
دکتر حمیدرضا سیما
استادیار
رشته تخصصی: گوارش
Hamid Reza Sima
Assistant Professor
Specialist: Gastroenterology
دکتر رامین صادقی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی هسته ای
Ramin Sadeghi
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Nuclear Medicine
دکتر علیرضا سرکاکی
استاد مرکز تحقیقات فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Alireza Sar Kaki
Professor of Physiology Research Center
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
Muhammad Iqbal Choudhary

دکتر محمود محمودی مجدآبادی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی، ایمونولوژی و آلرژی، آمار زیستی
Mahmoud Mahmoudi Majdabadi
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Demographics, Immunology and Allergy, Biostatistics
Fumio Ikegami
Professor
Specialist: Medicinal Plant Chemistry
دکتر یونس پناهی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: فارماکولوژی، داروسازی و سم شناسی
Yoones Panahi
Professor Faculty of Medicine
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacotherapy &toxicology
Arif Ahmet Basaran
Professor
Specialist: Pharmacognosy
Richard Horobin

ویراستار انگلیسی
دکتر رامین رضایی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Ramin Rezaee

Mashhad University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر رضا کاظمی اسکویی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی، علوم و فن آوری های نوین
Reza Kazemi Oskuee
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Biotechnology, Modern Sciences and Technologies
زهرا غلام نژاد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Zahra Gholam Nezhad

Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۸۵