درباره نشریه
ISSN:
2322-1224
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (انجمن علمی تاریخ)
مدیر مسئول:
نگار مروتی
سردبیر:
رضا اردو
ویراستار فارسی:
شهاب الدین سمنان
سایت اختصاصی:
pdtsj.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، انجمن علمی دانشجویان گروه تاریخ، دفتر نشریه پژوهش در تاریخ
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/12
مدیر مسئول
نگار مروتی

سردبیر
رضا اردو
رضا اردو

اعضای تحریریه
حامد سلطان زاده

عبدالرضا کلمرزی

رشته تخصصی: مطالعات خلیج فارس، تاریخ ایران به ویژه قرون نخستین ایران
Abdoreza Kalmorzi

Specialist: Persian Gulf studies, History of Ian
عباس بصیری
دانش آموخته دکتری تاریخ اسلام
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ اسلام
Abbas Basiri
.Ph.D, History of Islam
University of Tehran
Specialist: History of Islam
دکتر محسن پرویش
دکتر محسن پرویش

Mohsen Par Vish

دکتر اسماعیل مطلوب کاری

Esmaeil Matloubkari

اکرم کریم زاده اصفهانی

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی/تاریخ ایران بعد از اسلام
Akram Karimzadehisfahani

کامران محمدحسینی
دانشجوی دکتری تاریخ اسلام، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ اسلام، تاریخ تشیع، تاریخ جزیره العرب
Kamran Mohammadhoseini
Phd Student, History
University of Tehran
یزدان صفایی
یزدان صفایی

مریم صدیقی

رشته تخصصی: تاریخ، اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی
Maryam Sedighi

دکتر گودرز رشتیانی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
علی کالیراد
استادیار تاریخ
دانشگاه تهران
Ali Kalirad
Assistant Professor, History
University of Tehran
یاسر قزوینی حائری

کلثوم غضنفری

Kolsoum Ghazanfari

دکتر آرزو رسولی
استادیار تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ ایران باستان
Arezoo Rasouli
Assistant Professor, History
Shahid Beheshti University
ویراستار فارسی
شهاب الدین سمنان

رشته تخصصی: تاریخ
Shahab Al Din Semnan

Specialist: History
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۳