درباره نشریه
ISSN:
2382-9710
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
مدیر مسئول:
دکتر ناطق عباسقلی زاده
سردبیر:
دکتر فرهاد پورفرضی
مدیر اجرایی:
دکتر داوود ادهم
ویراستار فارسی:
دکتر ناطق عباسقلی زاده
ویراستار انگلیسی:
دکتر فرهاد پورفرضی
تلفن:
045-33513428
دورنگار:
045-33513428
سایت اختصاصی:
healthjournal.arums.ac.ir
نشانی:
اردبیل، خیابان دانشگاه، بالاتر از دریاچه شورابیل، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دفتر مجله دانشکده بهداشت، ، کدپستی: 5618953141
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/21
مدیر مسئول
دکتر ناطق عباسقلی زاده
دکتر ناطق عباسقلی زاده
استادیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Nategh Abbasgholizadeh
Assistant Professor
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
سردبیر
دکتر فرهاد پورفرضی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Farhad Poorfarzi
Professor medical School
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
اعضای تحریریه
اسلام مرادی اصل
دانشیار گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: Biology and Vector-borne diseases Control
Eslam Moradiasl
Associate Professor, Public Health
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: BIOLOGY AND VECTOR-BORNE CONTROL
مهدی وثوقی نیری
مهدی وثوقی نیری
استادیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: بهداشت محیط
یوسف پورعشق
یوسف پورعشق
استادیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: بهداشت محیط
قدرت اخوان اکبری
دانشیار بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه، فلوشیپ درد
Ghodrat Akhavan Akbari
Associate Professor, Anesthesiology
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: anesthesiology, Pain fellowship
دکتر داوود ادهم
دکتر داوود ادهم
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Davoud Adham
Associate Professor
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Health Services Management
دکتر فیروز امانی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: آمار زیستی
Firouz Amani
Associate Professor
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر محمدحسین باقیانی مقدم
استاد گروه خدمات بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Hossein Baghiani Moghadam
Professor Department of Health Services
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر منوچهر براک
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: بیماری‏های اطفال
Monuchehr Barak
Professor
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر فرهاد پورفرضی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Farhad Poorfarzi
Professor medical School
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر احمد جنیدی جعفری
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Ahmad Jonidi Jafari
Professor Faculty of Medical Sciences
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر صادق حضرتی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دکتر محمدهادی دهقانی تفتی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Hadi Dehghani Tafti
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر افشان شرقی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
A Shargi
Associate Professor
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر شهرام صدقی
دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بازیابی اطلاعات
Shahram Sedghi
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Information Retrieval
دکتر فربد عبادی فردآذر
استاد دانشکده‏ بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت‏ خدمات ‏بهداشتی ‏درمانی
Farbod Ebadifard
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Services Management
دکتر ناطق عباسقلی زاده
دکتر ناطق عباسقلی زاده
استادیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Nategh Abbasgholizadeh
Assistant Professor
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر امیرحسین محوی
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Amir Hossein Mahvi
Professor Department of Environmental Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر سید سعید مظلومی محمودآباد
استاد گروه مبارزه با بیماریها
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Seyyed Saeed Mazloomy Mahmood Abad
Professor Department of Fighting Diseases
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر مهرداد میرزا رحیمی
دکتر مهرداد میرزا رحیمی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: بیماری‏های اطفال
Mehrdad Mirzarahimi
Associate Professor
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
دکتر جبرائیل نسل سراجی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Jebraeel Nasl Seraji
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
ویراستار فارسی
دکتر ناطق عباسقلی زاده
دکتر ناطق عباسقلی زاده
استادیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Nategh Abbasgholizadeh
Assistant Professor
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
ویراستار انگلیسی
دکتر فرهاد پورفرضی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Farhad Poorfarzi
Professor medical School
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
مدیر اجرایی
دکتر داوود ادهم
دکتر داوود ادهم
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Davoud Adham
Associate Professor
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Health Services Management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۵۶۰