درباره نشریه
ISSN:
2228-6799
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی محمدی
سردبیر:
دکتر معصومه آقامحمدی
مدیر اجرایی:
شیدا فتحی
تلفن:
045-33717137
دورنگار:
045-33717137
سایت اختصاصی:
hcjournal.arums.ac.ir
نشانی:
اردبیل، بزرگراه شهدا، مابین چهار راه حافظ و پل سعدی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ، کدپستی: 5114756157
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/29
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی محمدی
دکتر محمدعلی محمدی
مربی دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
MohammadAli Mohammadi
Faculty of Nursing and Midwifery
Ardabil University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر معصومه آقامحمدی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
Masoumeh Aghamohammadi
Assistant Professor Faculty of Nursing and Midwifery
Ardabil University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
لیلا رییسی
لیلا رییسی
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
Leila Reisy
Assistant Professor faculty of Nursing
Ardabil University of Medical Sciences
دکتر معصومه آقامحمدی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
Masoumeh Aghamohammadi
Assistant Professor Faculty of Nursing and Midwifery
Ardabil University of Medical Sciences
فیروزه اسدزاده منیر
فیروزه اسدزاده منیر
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
F Asadzadeh-Monir
Associate Professor
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Midwifery
محسن ارزنلو
محسن ارزنلو

دکتر اعظم بحیرایی
دانشیار گروه بهداشت باروری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ارتقاء سلامت
Azam Baheiraei
Associate Professor Department of Reproductive Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Promotion
دکتر زهرا بهبودی مقدم
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت باروری
Zahra Behboodi Moghadam

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive health
دکتر فرهاد پورفرضی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Farhad Poorfarzi
Professor medical School
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
اکبر پیرزاده
اکبر پیرزاده
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
Akbar Pirzadeh
Associate Professor
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: ENT
دکتر حمید پیروی
استاد دانشکده پرستاری و ماماییگروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری
Hamid Peyravi
Professor Department of Nursing
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
زهرا تذکری
زهرا تذکری

دکتر هادی حسن خانی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Hadi Hasankhani
Associate Professor Nursing and Midwifery Faculty
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
عدالت حسینیان
عدالت حسینیان

دکتر عباس حیدری
استاد پرستاری، گروه داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Abbas Heydari
Professor, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing, Nursing
معصومه رستم نژاد
معصومه رستم نژاد

دکتر وحید زمان زاده
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: پرستاری و مامایی
Vahid Zamanzadeh
Professor Nursing and Midwifery Faculty
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Nursing and Midwifery
دکتر افشان شرقی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
A Shargi
Associate Professor
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر سعید صادقیه اهری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Saeed Sadeghieh Ahari
Professor
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Social Medicine
نسرین فولادی
نسرین فولادی

دکتر مرجانه معین درباری فولادی

Marjaneh Moein Darbari Fooladi
University of Texas at El Paso, Texas, USA
Specialist: Nursing
دکتر آرام فیضی

Aram Feizi

منصوره کریم اللهی
منصوره کریم اللهی

عفت مظاهری
عفت مظاهری

دکتر لیلا ولی زاده
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: پرستاری کودکان
leila Valizadeh
Professor Nursing and Midwifery Faculty
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nursing
ویراستار انگلیسی
دکتر مجتبی امانی
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
Mojtaba Amani
Faculty of Medicine
Ardabil University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
شیدا فتحی
شیدا فتحی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۸