درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی عرفان اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر فاطمه طباطبایی
سردبیر:
دکتر قاسم کاکایی
مدیر اجرایی:
الهه افشار
مسئول اشتراک:
الهه افشار
تلفن:
021-22799820
دورنگار:
021-22799820
سایت اختصاصی:
www.erfanmag.ir
نشانی:
تهران، اتوبان صدر (غرب به شرق) ، نبش خروجی کاوه شمال، بهار جنوبی، کوچه نیکبخت، شماره 5
اشتراک:
تلفن:
021-22799820
پست الکترونیک:
e.afshaar@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/07/07
مدیر مسئول
دکتر فاطمه طباطبایی
دانشیار
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
رشته تخصصی: عرفان اسلامی
Fatemeh Tabatabai
Associate Professor
Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution
Specialist: Islamic mysticism
سردبیر
دکتر قاسم کاکایی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ghasem Kakaie
professor
University of Shirazu
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
اعضای تحریریه
دکتر محمدعلی آذرشب
استاد زبان و ادبیات عرب
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فرهنگ زبان عربی و علوم قرآنی، ادبیات عرب
Mohamad Ali Azarshab
Professor Arabic Language and Literature
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Arabic culture and Quranic sciences, Arabic literature
دکتر غلامرضا اعوانی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Gholamreza Avani
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: philosophy
آیت الله دکتر احمد بهشتی
استاد فلسفه و کلام
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ahmad Beheshti
Professor Philosophy and theology
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic jurisprudence and jurisprudence
دکتر شهرام پازوکی
دانشیار
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Shahram Pazoki
Associate Professor
Specialist: Philosophy and mysticism
دکتر نجفقلی حبیبی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی
Najaf Gholi Habibi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic Philosophy and Wisdom
دکتر مهدی دهباشی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه غرب
Mehdi Dehbashi
The professor.
University of Isfahan
Specialist: Western philosophy
دکتر فاطمه طباطبایی
دانشیار
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
رشته تخصصی: عرفان اسلامی
Fatemeh Tabatabai
Associate Professor
Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution
Specialist: Islamic mysticism
دکتر احد فرامرزقراملکی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ahad Faramarz Qaramaleki
Professor School of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر قاسم کاکایی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ghasem Kakaie
professor
University of Shirazu
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
دکتر هادی وکیلی
دانشیار دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: عرفان اسلامی، فلسفه اسلامی
Hadi Vakili
Associate Professor Faculty of Humanities
Tarbiat Modares University
Specialist: Islamic Mysticism, Islamic philosophy
ویراستارفارسی
الهه افشار
الهه افشار

Elaheh Afshar

ویراستار انگلیسی
دکتر سید صدرالدین موسوی
دانشیار
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seeyed Sadreddin Moosavi
Associate Professor
Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution
Specialist: Political Science
مدیر اجرایی
الهه افشار
الهه افشار

Elaheh Afshar

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۲