درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن علمی عرفان اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر فاطمه طباطبایی
سردبیر:
دکتر قاسم کاکایی
مدیر اجرایی:
الهه افشار
مسئول اشتراک:
الهه افشار
تلفن:
021-22799820
دورنگار:
021-22799820
سایت اختصاصی:
www.erfanmag.ir
نشانی:
تهران، اتوبان صدر (غرب به شرق) ، نبش خروجی کاوه شمال، بهار جنوبی، کوچه نیکبخت، شماره 5
اشتراک:
تلفن:
021-22799820
پست الکترونیک:
e.afshaar@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1397/08/02
مدیر مسئول
فاطمه طباطبایی
دانشیار پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی
رشته تخصصی: عرفان اسلامی
Fatemeh Tabatabai
Associate Professor of Imam Khomeini Research Institute and Islamic Revolution,
Specialist: Islamic mysticism
سردبیر
قاسم کاکایی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، الهیات
Ghasem Kakaie
Professor, School of Theology and Islamic Studies, University of Shirazu
Specialist: Islamic philosophy and theology, Theology
هیات تحریریه
محمدعلی آذرشب
استاد زبان و ادبیات عرب
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فرهنگ زبان عربی و علوم قرآنی، ادبیات عرب
Mohamad Ali Azarshab
Professor, Arabic Language and Literature, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Arabic culture and Quranic sciences, Arabic literature
غلامرضا اعوانی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
رشته تخصصی: فلسفه
Gholam Reza Avani
Professor, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Beheshti University
Specialist: philosophy
احمد بهشتی
استاد فلسفه و کلام
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ahmad Beheshti
Professor, Philosophy and theology, University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic jurisprudence and jurisprudence
شهرام پازوکی
دانشیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Shahram Pazoki
Associate Professor of the Institute of Philosophy and Philosophy of Iran,
Specialist: Philosophy and mysticism
نجفقلی حبیبی
دانشیار
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی
Najaf Gholi Habibi
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic Philosophy and Wisdom
مهدی دهباشی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه غرب
Mehdi Dehbashi
The professor., University of Isfahan
Specialist: Western philosophy
فاطمه طباطبایی
دانشیار پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی
رشته تخصصی: عرفان اسلامی
Fatemeh Tabatabai
Associate Professor of Imam Khomeini Research Institute and Islamic Revolution,
Specialist: Islamic mysticism
احد فرامرزقراملکی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ahad Faramarz Qaramaleki
Professor, School of Theology and Islamic Studies, University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology
قاسم کاکایی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، الهیات
Ghasem Kakaie
Professor, School of Theology and Islamic Studies, University of Shirazu
Specialist: Islamic philosophy and theology, Theology
هادی وکیلی
دانشیار دانشکده علوم انسانی
رشته تخصصی: عرفان اسلامی، فلسفه اسلامی
Hadi Vakili
Associate Professor, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University
Specialist: Islamic Mysticism, Islamic philosophy
ویراستارفارسی
الهه افشار
الهه افشار
Elaheh Afshar
ویراستار انگلیسی
سیدصدرالدین موسوی
دانشیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seeyed Sadreddin Moosavi
Associate Professor of Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution,
Specialist: Political Science
مدیر اجرایی
الهه افشار
الهه افشار
Elaheh Afshar
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۰