درباره نشریه
ISSN:
2008-9996
eISSN:
2423-642X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مدیر مسئول:
دکتر علی آریاپور
سردبیر:
دکتر علی اشرف جعفری
مدیر اجرایی:
الهه کرمی
ویراستار انگلیسی:
سمیرا پارسا
ویراستار انگلیسی:
دکتر احسان زندی اصفهان
ویراستار انگلیسی:
دکتر حسین بدری پور
صفحه آرا:
الهه کرمی
کارشناس:
مریم عسگریان
تلفن:
066-42518038
دورنگار:
066-42518038
نشانی:
بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، ، کدپستی: 6915136111
صندوق پستی:
518
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/rangeland
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/12
مدیر مسئول
دکتر علی آریاپور
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد بروجرد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ali Ariapour
Faculty of Agriculture and Natural Resources of Boroujerd Branch
Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر علی اشرف جعفری
استاد پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Ali Ashraf jafari
Professor of Research, Institute of Forestry and Rangeland Research
Specialist: Plant breeding
اعضای تحریریه
دکتر حسین ارزانی
استاد رشته مرتعداری، گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مرتع
Hossein Arzani
Professor, Range Science, Faculty of Natural Resources, College of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Lauchlan Hugh Fraser
Lauchlan Hugh Fraser
Professor Department of Natural Resource Sciences/Biological Sciences Thompson Rivers University Kamloops, BC, Canada
دکتر منصور مصداقی
استاد دانشکده علوم محیط زیست و منابع طبیعی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: منابع طبیعی
Mansour Mesdaghi
Professor College of Environmental Science & Natural Resources
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Natural Resources
دکتر نصرت الله صفاییان
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: مدیریت مرتع
Nosratollah Safaeian
Professor College of Natural Resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Rangeland Management
Zhanhuan Shang
Zhanhuan Shang
International Centre for Tibetan Plateau Ecosystem Management College of Pastoral Agriculture Science and Technology Lanzhou University, Lanzhou City, Gansu, China
دکتر مریم شکری
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: مهندسی فیتو اکولوژی
Maryam Shokri
Professor College of Natural Resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Phytoecology Engineering
Alaba Olufunmilayo
Alaba Olufunmilayo
Professor Department of Pasture & Range Management Faculty of Natural Resources Abeokuta University Abeokuta, Nigeria
دکتر محسن محسنی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: تکنولوژی رنگ پلیمر
Mohsen Mohseni
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer-Color Technology
دکتر مهدی فرح پور
دانشیار موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
رشته تخصصی: سیستم پشتیبان برای برنامه ریزی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی
Mehdi Farahpour
Associate Professor of Forests and Rangelands Research Institute
Specialist: Planning support system in GIS
فاضل امیری
دانشیار محیط زیست و منابع طبیعی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
رشته تخصصی: Research Fellow of GIS and Geomatics
Fazel Amiri
Associate Professor, Environmental and Natural Resources
Bushehr Branch, Islamic Azad University
Specialist: Research Fellow of GIS and Geomatics
دکتر حمیدرضا محرابی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد بروجرد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مواد پلیمری ، مواد سرامیکی ، مواد پایدار ، ضایعات و بازیافت مواد ، تولید مواد مقاوم در برابر انرژی
Hamid Reza Mehrabi
Faculty of Agriculture and Natural Resources of Boroujerd Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Polymer Materials , Ceramic Materials , Sustainable Materials , Waste and Recycling of Materials , Energy Resilient Manufacturing of Materials
ویراستار انگلیسی
سمیرا پارسا
سمیرا پارسا
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد بروجرد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Samira Parsa
Faculty of Agriculture and Natural Resources of Boroujerd Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر احسان زندی اصفهان
استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
رشته تخصصی: مرتعداری، منابع طبیعی-علوم مرتع
Ehsan Zandi Esfahan
Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands
Specialist: Range Management, Natural Resources-Rangeland Science
دکتر حسین بدری پور
دکتر حسین بدری پور

Hossein Badripour

مدیر اجرایی
الهه کرمی
الهه کرمی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد بروجرد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Elahe Karami
Faculty of Agriculture and Natural Resources of Boroujerd Branch
Central Office, Islamic Azad University
کارشناس
مریم عسگریان
مریم عسگریان
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد بروجرد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Maryam Asgarian
Faculty of Agriculture and Natural Resources of Boroujerd Branch
Central Office, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۰