درباره نشریه
ISSN:
2008-8701
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
مدیر مسئول:
دکتر سید جواد پورنقی
سردبیر:
دکتر ابراهیم گلمکانی
دستیار سردبیر:
دکتر سید کاوه حجت
مدیر اجرایی:
دکتر مریم رامش راد
ویراستار فارسی:
سید علی احمدی
کارشناس:
مریم لنگری زاده
تلفن:
058-32742087
سایت اختصاصی:
journal.nkums.ac.ir
نشانی:
بجنورد، خیابان طالقانی غربی، خیابان شریعتی جنوبی 7، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/04
مدیر مسئول
دکتر سید جواد پورنقی

کارشناس
مریم لنگری زاده
مریم لنگری زاده

سردبیر
دکتر ابراهیم گلمکانی

دستیار سردبیر
دکتر سید کاوه حجت

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
اعضای تحریریه
مهرداد کریمی
مهرداد کریمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سید رضا مظلوم
مربی گروه پرستاری جراحی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پرستاری جراحی-داخلی
Seyed Reza Mazlom
Instructor Department of Medical Surgical Nursing
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
جمال کساییان
جمال کساییان

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
دکتر محمدحسین فلاح زاده
استاد مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری غیر واگیر
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Hossein Fallahzadeh
Professor Research Center of Prevention and Epidemiology of Non-Communicable Disease
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric
مهدی فرزاد کیا
مهدی فرزاد کیا

دانشگاه علوم پزشکی ایران
فضل الله غفرانی پور
استاد تمام آموزش بهداشت
دانشگاه تربیت مدرس
Fazlollah Ghofranipour
Full Professor, Health Education
Tarbiat Modares University
Specialist: Gynecology
سید محمد علوی نیا
سید محمد علوی نیا

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
دکتر آرش جوانبخت
دکتر آرش جوانبخت

Arash Javanbakht

دکتر زینت السادات بوذری
گروه زنان و زایمان
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Zinatossadat Bouzari
Department of Obstetrics & Gynecology
Babol University of Medical Sciences
دکتر احمد دلبری
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: سلامت سالمندان، سالمندشناسی
Ahmad Delbari
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Health of the elderly, Elderly Science
دکتر محمد اعتضاد رضوی
استاد گروه چشم پزشکی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Mohammad Etezad Razavi
Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر محمدرضا دارابی
دکتر محمدرضا دارابی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر حسن گلمکانی
دکتر حسن گلمکانی

دکتر سید کاوه حجت

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
دکتر رامین رضایی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Ramin Rezaee

Mashhad University of Medical Sciences
دکتر رضا گنجی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
دکتر بهرام بیباک
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
رشته تخصصی: فیزیولوژی انسانی
Bahram Bibak
Associate Professor
North Khorasan University of Medical Sciences
Specialist: Human Physiology
دکتر شاهین مافی نژاد

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
دکتر محمدتقی جغتایی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: دکترای تخصصی آناتومی، علوم تشریح
Mohammad Taghi Joghataei
Professor School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Neural Sciences, Anatomical Sciences
دکتر مجید صنعت خانی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر مسعود هاشمی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر مینا نوروزی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
دکتر مریم صالحی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی عمومی
Maryam Salehi
Associate Professor Faculty of Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
ویراستار فارسی
سید علی احمدی
سید علی احمدی

مدیر اجرایی
دکتر مریم رامش راد
دکتر مریم رامش راد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۸۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۸۹۶