درباره نشریه
ISSN:
2008-8701
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
مدیر مسئول:
دکتر ابراهیم گلمکانی
سردبیر:
دکتر ابراهیم گلمکانی
مدیر اجرایی:
سید حمید نبوی
کارشناس:
مریم لنگری زاده
تلفن:
058-32742087
سایت اختصاصی:
journal.nkums.ac.ir
نشانی:
بجنورد، خیابان طالقانی غربی، خیابان شریعتی جنوبی 7، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/27
مدیر مسئول
دکتر ابراهیم گلمکانی

کارشناس
مریم لنگری زاده
مریم لنگری زاده

سردبیر
دکتر ابراهیم گلمکانی

اعضای تحریریه
مهرداد کریمی
مهرداد کریمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سید رضا مظلوم
مربی گروه پرستاری جراحی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پرستاری جراحی-داخلی
Seyed Reza Mazlom
Instructor Department of Medical Surgical Nursing
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
جمال کساییان
جمال کساییان

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
دکتر محمدحسین فلاح زاده
استاد مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری غیر واگیر
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Hossein Fallahzadeh
Professor Research Center of Prevention and Epidemiology of Non-Communicable Disease
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric
مهدی فرزاد کیا
مهدی فرزاد کیا

دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر فضل الله غفرانی پور
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Fazlollah Ghofranipour
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Health education and health promotion, Health Education
سید محمد علوی نیا
سید محمد علوی نیا

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
دکتر آرش جوانبخت
دکتر آرش جوانبخت

Arash Javanbakht

دکتر زینت السادات بوذری
گروه زنان و زایمان
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Zinatossadat Bouzari
Department of Obstetrics & Gynecology
Babol University of Medical Sciences
دکتر ستاره ممیشی خانلق

دکتر فرهاد وفایی

دکتر حسین کشاورز
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Keshavarz Hossein
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر محمد اعتضادرضوی
دانشیار گروه چشم پزشکی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Mohammad Etezad Razavi
Associate Professor Department of Ophthalmology, School of Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر محمدرضا دارابی
دکتر محمدرضا دارابی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر حسن گلمکانی
دکتر حسن گلمکانی

دکتر سید کاوه حجت

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
دکتر علیرضا گلشن

دکتر وحیده معتمدالصنایع

دکتر سعید اسلامی حسن آبادی
استادیار
رشته تخصصی: انفورماتیک پزشکی
Saeed Eslami Hasanabadi
Assistant Professor
Specialist: Medical Informatics
دکتر جلیل توکل افشاری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Jalil Tavakkol Afshari
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر فریمان ابراهیم زاده

دکتر رامین رضایی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Ramin Rezaee

Mashhad University of Medical Sciences
دکتر رضا گنجی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
دکتر بهرام بیباک
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
رشته تخصصی: فیزیولوژی انسانی
Bahram Bibak
Associate Professor
North Khorasan University of Medical Sciences
Specialist: Human Physiology
دکتر شاهین مافی نژاد

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
دکتر محمدتقی جغتایی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: دکترای تخصصی آناتومی، علوم تشریح
Mohammad Taghi Joghataei
Professor School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Neural Sciences, Anatomical Sciences
محبوبه طباطبایی چهر
محبوبه طباطبایی چهر

دکتر سید جواد پورنقی

دکتر مجید صنعت خانی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر محسن نعمتی
استاد تغذیه بالینی، گروه تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mohsen Nematy
Professor Clinical Nutrition, Department of Nutrition
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Nutrition
دکتر مسعود هاشمی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر مرجان جودی

دکتر مینا نوروزی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
دکتر مریم صالحی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی عمومی
Maryam Salehi
Associate Professor Faculty of Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
ویراستارفارسی
سید علی احمدی
سید علی احمدی

مدیر اجرایی
سید حمید نبوی
سید حمید نبوی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۷۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۷۸۳