درباره نشریه
ISSN:
2008-8701
eISSN:
2008-8698
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
مدیر مسئول:
دکتر جواد شاهین فر
سردبیر:
دکتر ابراهیم گلمکانی
دستیار سردبیر:
دکتر فاطمه عروجعلیان
مدیر اجرایی:
دکتر مریم رامش راد
ویراستار فارسی:
دکتر مهران وطنچیان
ویراستار انگلیسی:
دکتر امیر امانی
کارشناس:
مریم لنگری زاده
تلفن:
058-31511401
سایت اختصاصی:
journal.nkums.ac.ir
نشانی:
بجنورد، خیابان شهریار، بالاتر از بیمارستان امام علی، معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/01
مدیر مسئول
دکتر جواد شاهین فر
دکتر جواد شاهین فر

Javad Shahinfar

کارشناس
مریم لنگری زاده
مریم لنگری زاده

سردبیر
دکتر ابراهیم گلمکانی

دستیار سردبیر
دکتر فاطمه عروجعلیان
دکتر فاطمه عروجعلیان

اعضای تحریریه
مهرداد کریمی
مهرداد کریمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سید رضا مظلوم
مربی گروه پرستاری جراحی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پرستاری جراحی-داخلی
Seyed Reza Mazlom
Instructor Department of Medical Surgical Nursing
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
جمال کساییان
جمال کساییان

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
دکتر محمدحسین فلاح زاده
استاد مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری غیر واگیر
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Hossein Fallahzadeh
Professor Research Center of Prevention and Epidemiology of Non-Communicable Disease
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric
مهدی فرزاد کیا
مهدی فرزاد کیا

دانشگاه علوم پزشکی ایران
فضل الله غفرانی پور
استاد تمام آموزش بهداشت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، پرستاری بهداشت جامعه
Fazlollah Ghofranipour
Full Professor, Health Education
Tarbiat Modares University
Specialist: Health Education and health promotion, Community health nursing
سید محمد علوی نیا
سید محمد علوی نیا

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
دکتر آرش جوانبخت
دکتر آرش جوانبخت

Arash Javanbakht

دکتر زینت السادات بوذری
گروه زنان و زایمان
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Zinatossadat Bouzari
Department of Obstetrics & Gynecology
Babol University of Medical Sciences
دکتر احمد دلبری
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: سلامت سالمندان، سالمندشناسی
Ahmad Delbari
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Health of the elderly, Elderly Science
دکتر فاطمه عروجعلیان
دکتر فاطمه عروجعلیان

دکتر محمد اعتضاد رضوی
استاد گروه چشم پزشکی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Mohammad Etezad Razavi
Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر محمدرضا دارابی
دکتر محمدرضا دارابی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر حسن گلمکانی
دکتر حسن گلمکانی

دکتر سید کاوه حجت

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
دکتر رامین رضایی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Ramin Rezaee

Mashhad University of Medical Sciences
دکتر رضا گنجی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
دکتر بهرام بیباک
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
رشته تخصصی: فیزیولوژی انسانی
Bahram Bibak
Associate Professor
North Khorasan University of Medical Sciences
Specialist: Human Physiology
دکتر شاهین مافی نژاد

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
دکتر محمدتقی جغتایی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: دکترای تخصصی آناتومی، علوم تشریح
Mohammad Taghi Joghataei
Professor School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Neural Sciences, Anatomical Sciences
دکتر مجید صنعت خانی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر مسعود هاشمی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر مینا نوروزی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
دکتر مریم صالحی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی عمومی
Maryam Salehi
Associate Professor Faculty of Medicine
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
ویراستار فارسی
دکتر مهران وطنچیان
دکتر مهران وطنچیان

ویراستار انگلیسی
دکتر امیر امانی
دکتر امیر امانی

مدیر اجرایی
دکتر مریم رامش راد
دکتر مریم رامش راد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۹۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۹۷۵