درباره نشریه
ISSN:
2008-8701
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
مدیر مسئول:
دکتر ابراهیم گلمکانی
سردبیر:
دکتر ابراهیم گلمکانی
مدیر اجرایی:
سیدحمید نبوی
کارشناس:
مریم لنگری زاده
تلفن:
058-32742087
سایت اختصاصی:
journal.nkums.ac.ir
نشانی:
بجنورد، خیابان طالقانی غربی، خیابان شریعتی جنوبی 7، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/27
مدیر مسئول
دکتر ابراهیم گلمکانی
ابراهیم گلمکانی
کارشناس
مریم لنگری زاده
مریم لنگری زاده
سردبیر
دکتر ابراهیم گلمکانی
ابراهیم گلمکانی
هیات تحریریه
مهرداد کریمی
مهرداد کریمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Tehran University of Medical Sciences
سیدرضا مظلوم
مربی گروه پرستاری جراحی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پرستاری جراحی-داخلی
Seyed Reza Mazlom
Instructor, Department of Medical Surgical Nursing, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
جمال کساییان
جمال کساییان
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
North Khorasan University of Medical Sciences
محمدحسین فلاح زاده
استاد مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی یزد
رشته تخصصی: اطفال
Mohammad Hossein Fallahzadeh
Professor, Research Center of Prevention and Epidemiology of Non-Communicable Disease, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric
مهدی فرزاد کیا
مهدی فرزاد کیا
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
فضل الله غفرانی پور
استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Fazlollah Ghofranipour
Professor, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Health education and health promotion, Health Education
سیدمحمد علوی نیا
سیدمحمد علوی نیا
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
North Khorasan University of Medical Sciences
دکتر آرش جوانبخت
آرش جوانبخت
Arash Javanbakht
دکتر زینت السادات بوذری
زینت السادات بوذری
گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی بابل
Zinatossadat Bouzari
Department of Obstetrics & Gynecology, Babol University of Medical Sciences
دکتر ستاره ممیشی خانلق
ستاره ممیشی خانلق
دکتر فرهاد وفایی
فرهاد وفایی
حسین کشاورز
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Keshavarz Hossein
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
محمد اعتضاد رضوی
دانشیار گروه چشم پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Mohammad Etezad Razavi
Associate Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر محمدرضا دارابی
محمدرضا دارابی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر حسن گلمکانی
حسن گلمکانی
دکتر سیدکاوه حجت
سیدکاوه حجت
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
North Khorasan University of Medical Sciences
دکتر علیرضا گلشن
علیرضا گلشن
دکتر وحیده معتمدالصنایع
وحیده معتمدالصنایع
سعید اسلامی حسن آبادی
استادیار
رشته تخصصی: انفورماتیک پزشکی
Saeed Eslami Hasanabadi
Assistant Professor,
Specialist: Medical Informatics
جلیل توکل افشاری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Jalil Tavakkol Afshari
Associate Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر فریمان ابراهیم زاده
فریمان ابراهیم زاده
دکتر رامین رضایی
رامین رضایی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Ramin Rezaee
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر رضا گنجی
رضا گنجی
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
North Khorasan University of Medical Sciences
دکتر بهرام بیباک
بهرام بیباک
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
North Khorasan University of Medical Sciences
دکتر شاهین مافی نژاد
شاهین مافی نژاد
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
North Khorasan University of Medical Sciences
محمدتقی جغتایی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: دکترای تخصصی آناتومی، علوم تشریح
Mohammad Taghi Joghataei
Professor, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Neural Sciences, Anatomical Sciences
محبوبه طباطبایی چهر
محبوبه طباطبایی چهر
دکتر سیدجواد پورنقی
سیدجواد پورنقی
دکتر مجید صنعت خانی
مجید صنعت خانی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mashhad University of Medical Sciences
محسن نعمتی
استاد تغذیه بالینی، گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mohsen Nematy
Professor, Clinical Nutrition, Department of Nutrition, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Nutrition
دکتر مسعود هاشمی
مسعود هاشمی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر مرجان جودی
مرجان جودی
دکتر مینا نوروزی
مینا نوروزی
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
North Khorasan University of Medical Sciences
مریم صالحی
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی عمومی
Maryam Salehi
Associate Professor, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
ویراستارفارسی
سیدعلی احمدی
سیدعلی احمدی
مدیر اجرایی
سیدحمید نبوی
سیدحمید نبوی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۷۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۷۴۱