درباره نشریه
ISSN:
1019-9632
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی (منابع طبیعی استان فارس)
مدیر مسئول:
محسن بذرافشان
سردبیر:
دکتر سید آهنگ کوثر
مدیرداخلی:
دکتر سید مسعود سلیمان پور
ویراستار فارسی:
دکتر مهرداد زمان پور
کارشناس:
مریم عنایتی
تلفن:
071-37204959
دورنگار:
071-37206376
سایت اختصاصی:
wmrj.areeo.ac.ir
نشانی:
شیراز، بلوار مدرس، خیابان جانبازان، نبش استاد مردانی غربی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، دفتر نشریه ی پژوهش های آبخیزداری
صندوق پستی:
71555-617
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/26
مدیر مسئول
محسن بذرافشان

سردبیر
دکتر سید آهنگ کوثر
استاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
رشته تخصصی: رابطه آب و خاک و گیاه
Seyed Ahangh Kowsar
Soil Conservation and Watershed Management Research
اعضای تحریریه
دکتر داور خلیلی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آبخیزداری، مهندسی آب
Davar Khalili
Professor College of Agriculture
University of Shirazu
Specialist: Watershed Management, water engineering
محمد زارع
محمد زارع
استاد بخش علوم زمین دانشکده علوم
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی منابع آب
Mohammad Zare
Professor
University of Shirazu
Specialist: Water Res. Eng.
دکتر محمدجواد عابدینی
استاد مهندسی عمران دانشکده مهندسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی منابع آب
Mohammad Javad Abedini
Professor Civil Engineering, School of Engineering
University of Shirazu
Specialist: Water Resources Engineering
دکتر محمدجواد روستا
دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
رشته تخصصی: خاک شناسی
Mohammad Javad Rousta
Associate Professor Soil Conservation and Watershed Management Research
دکتر مجید صوفی
دانشیار رکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
رشته تخصصی: آبخیزداری
Majid Soufi
Associate Professor Soil Conservation and Watershed Management Research
Specialist: Watershed Management
دکتر سید یوسف عرفانی فرد
دانشیار گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سنجش از دور هوابرد
Yousef Erfanifard
Associate Professor, Remote Sensing and GIS
University of Tehran
Specialist: Airborne remote sensing
دکتر مسعود مسعودی
دانشیار منابع طبیعی و محیط زیست دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: لوم محیط زیست- ارزیابی خطرات زیست محیطی و بیابانزایی
Masoud Masoudi
Associate Professor Dept. of Natural Resources and Environment, College of Agriculture
University of Shirazu
ویراستار فارسی
دکتر مهرداد زمان پور
دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: اکولوژی
Mehrdad Zamanpoore
Associate Professor, Hydrobiology
مدیرداخلی
دکتر سید مسعود سلیمان پور
استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
رشته تخصصی: علوم و مهندسی آبخیزداری
Seyed Masoud Soleimanpour
Assistant Professor, Soil Conservation and Watershed Management Research Department
Specialist: watershed management
کارشناس
مریم عنایتی
خش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: خاک شناسی
Maryam Enayati
Soil Conservation and Watershed Management Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO)
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۵۴۷