درباره نشریه
ISSN:
2588-6436
eISSN:
2588-6428
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی (موسسه تحقیقات علوم دامی کشور)
مدیر مسئول:
دکتر حسن خمیس آبادی
سردبیر:
دکتر محمود وطن خواه
مدیرداخلی:
دکتر محمدرضا رحیم زاده
ویراستار فارسی:
محمدرضا قلعه نوعی
ویراستار فارسی:
فریده نبی زاده
تلفن:
026-34430010 ، داخلی: 501
دورنگار:
026-34430010 ، داخلی: 501
سایت اختصاصی:
asj.areeo.ac.ir
نشانی:
کرج، خیابان شهید بهشتی، روبروی خیابان دهقان ویلای اول، موسسه ی تحقیقات علوم دامی کشور، دفتر نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)
صندوق پستی:
111-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/25
مدیر مسئول
دکتر حسن خمیس آبادی

Hasan Khamisabadi

سردبیر
دکتر محمود وطن خواه
دانش آموخته ارشد هنر اسلامی، دانشکده حفاظت و مرمت
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: خوشنویسی، هنر اسلامی
Mahmood Vatankhah Khaneghah
MSc Graduated, Islamic art, conservation and restoration department
Tehran University of Art
Specialist: Calligraphy, Islamic art
اعضای تحریریه
دکتر امید دیانی
استاد تمام بخش مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: تغذیه رژیم غذایی، تغذیه و مدیریت دام (نشخوارکنندگان)
Omid Dayani
Full Professor, Department of Animal Science
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Ruminant Nutrition, Animal Nutrition and Management (ruminants)
دکتر مهدی دهقان بنادکی
استاد تمام علوم دامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ‎‏تغذیه دام‏
Mehdi Dehghan Banadaky
Full Professor, animal science
University of Tehran
Specialist: Ruminant Nutrition
دکتر امیر نیاسری نسلجی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فناوری های تولید مثل
Amir Niasari Naslaji

University of Tehran
Specialist: Theriogenology
سید داود حسینی

دکتر عباس پاکدل
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: پرورش طیور و ژنتیک
Abbas Pakdel
Professor
University of Isfahan
Specialist: Poultry Breeding and Genetics
دکتر مرضیه ابراهیمی

دکتر غلامحسین طهماسبی
استاد موسسه تحقیقات علوم دامی
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Gholam Hossein Tahmasebi
Professor of Animal Science Research Institute
Specialist: Animal Sciences Research Institute
دکتر اکبر یعقوب فر
استاد استاد پژوهشی، موسسه تحقیقات علوم دامی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Akbar Yaghoubfar
Professor, Professor, Animal Science Research Institute,
Specialist: Poultry Nutrition
دکتر فریبرز خواجعلی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: تغذیه و پرورش طیور، تغذیه طیور
Fariborz Khajali
Professor, Department of Animal Science
Shahrekord University
Specialist: Nutrition and poultry breeding, Poultry Nutrition
دکتر سعید اسماعیل خانیان
دانشیار علوم دامی - ژنتیک و اصلاح نژاد
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد، بیوتکنولوژی
Saeid Esmaeilkhanian
Associate Professor, Biotechnology Department
Specialist: animal genetics
پیروز شاکری
دانشیار تغذیه دام مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
رشته تخصصی: تغذیه دام
Pirooz Shakeri

Specialist: Feed livestock
ویراستار فارسی
محمدرضا قلعه نوعی
محمدرضا قلعه نوعی

فریده نبی زاده
فریده نبی زاده

مدیرداخلی
دکتر محمدرضا رحیم زاده
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
رشته تخصصی: علوم دامی
Mohammad Reza Rahimzadeh

Specialist: Animal Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۸۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۸۶۷