درباره نشریه
ISSN:
1019-9632
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
وزارت جهاد کشاورزی
مدیر مسئول:
دکتر سعید اسماعیل خانیان
سردبیر:
دکتر محمود وطن خواه
مدیرداخلی:
دکتر محمدرضا رحیم زاده
تلفن:
026-34430010 ، داخلی: 501
دورنگار:
026-34430010 ، داخلی: 501
سایت اختصاصی:
asj.areo.ir
نشانی:
کرج، خیابان شهید بهشتی، روبروی خیابان دهقان ویلای اول، موسسه ی تحقیقات علوم دامی کشور، دفتر نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)
صندوق پستی:
111-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/05

این مجله تا آخر سال 87 با نام پژوهش و سازندگی منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر سعید اسماعیل خانیان
دانشیار ، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Saeed Esmaeilkhanian
Associate Professor, Animal Biotechnology, Animal Sciences Research Institute,
Specialist: Molecular genetics
سردبیر
دکتر محمود وطن خواه
استاد ژنتیک و اصلاح نژاد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
Mahmoud Vatankhah
Specialist: Genetics and livestock breeding
هیات تحریریه
دکتر غلامحسین طهماسبی
استاد موسسه تحقیقات علوم دامی
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Gholam Hossein Tahmasebi
Professor of Animal Science Research Institute,
Specialist: Animal Sciences Research Institute
دکتر اکبر یعقوب فر
استاد تغذیه طیور، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Akbar Yaghoubfar
Specialist: Poultry Nutrition
دکتر یوسف جعفری آهنگری
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: فیزیولژی دام، فیزیولوژی تولیدمثل دام
Yosef Jafari Ahangari
Professor, Gorgan University
Specialist: Livestock physiology, Reproductive Physiology of Livestock
دکتر فریبرز خواجعلی
استاد دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: تغذیه و پرورش طیور، تغذیه طیور
Fariborz Khajali
Professor, Shahrekord University
Specialist: Nutrition and poultry breeding, Poultry Nutrition
دکتر محمدحسن فتحی نسری
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه
رشته تخصصی: تغذیه نشخوارکنندگان
Mohammad Hasan Fathinasari
Professor, School of Agriculture, University Of Torbat Heydarieh
Specialist: Nutrition of Ruminants
دکتر کامران رضایزدی
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تغذیه دام
Kamran Reza Yazdi
Associate Professor, School of Agriculture, University of Tehran
Specialist: Feed livestock
دکتر سعید اسماعیل خانیان
دانشیار ، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Saeed Esmaeilkhanian
Associate Professor, Animal Biotechnology, Animal Sciences Research Institute,
Specialist: Molecular genetics
احمدرضا ریاسی
دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی تغذیه دام
Ahmad Reza Riasi
Associate Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: Animal Nutrition Physiology
محمد رکوعی
دانشیار دانشگاه زابل
رشته تخصصی: اصلاح نژاد دام
Mohammad Rokooee
Associate Professor, University of Zabol
Specialist: animal gene interbreeding
پیروز شاکری
دانشیار تغذیه دام مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
رشته تخصصی: تغذیه دام
Pirooz Shakeri
Specialist: Feed livestock
ویراستارفارسی
محمدرضا قلعه نوعی
محمدرضا قلعه نوعی
فریده نبی زاده
فریده نبی زاده
مدیرداخلی
دکتر محمدرضا رحیم زاده
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
رشته تخصصی: علوم دامی
Mohammad Reza Rahimzadeh
Specialist: Animal Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۶۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۶۴۹