درباره نشریه
ISSN:
2476-4310
eISSN:
2476-4329
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر صفر نصرالله زاده
سردبیر:
دکتر عادل دباغ محمدی نسب
مدیرداخلی:
دکتر علی بنده حق
کارشناس:
رقیه سعادت پور
تلفن:
041-33392037
دورنگار:
041-33392037
سایت اختصاصی:
sustainagriculture.tabrizu.ac.ir
نشانی:
تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله دانش کشاورزی پایدار، ، کدپستی: 5166614766
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/10
مدیر مسئول
دکتر صفر نصرالله زاده
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: کوفیزیولوژی گیاهی
Safar Nasrollahzadeh
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Herbal Cophysiology
سردبیر
دکتر عادل دباغ محمدی نسب
استاد دانشکده کشاورزی گروه اکوفیزیولوژی گیاهی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اکولوژی کشاورزی
Adel Dabbag Mohammadinassab
Department of Plant Ecophysiology
University of Tabriz
Specialist: Agricultural Ecology
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا شکیبا
استاد گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشکده کشاورز
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Mohammad Reza Shakiba
Professor Department of Plant Ecophysiology
University of Tabriz
Specialist: Physiology
دکتر سعید زهتاب سلماسی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زراعت - اکوفیزیولوژی گیاهی
Saeid Zehtab Salmasi
Professor Faculty of Agriculture
University of Tabriz
Specialist: Agriculture - Ecophysiology plant
دکتر عادل دباغ محمدی نسب
استاد دانشکده کشاورزی گروه اکوفیزیولوژی گیاهی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اکولوژی کشاورزی
Adel Dabbag Mohammadinassab
Department of Plant Ecophysiology
University of Tabriz
Specialist: Agricultural Ecology
دکتر سید جلال طباطبایی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Syeid Jalal Tabatabaei
Professor
University of Tabriz
Specialist: Horticultural Science
دکتر صفر نصرالله زاده
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: کوفیزیولوژی گیاهی
Safar Nasrollahzadeh
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Herbal Cophysiology
دکتر یعقوب راعی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهی
Yaegoob Raee
Associate Professor College of Agriculture
University of Tabriz
Specialist: Agriculture - Ecophysiology plant
دکتر بهمن پاسبان اسلام
دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Bahman Paseban Eslam
Associate Professor, East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research Center
Specialist: Physiology
دکتر صاحبعلی بلندنظر
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: باغبانی - سبزیکاری
Saheb Ali Bolandnazar
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: College of Agriculture
دکتر رئوف سیدشریفی
استاد تمام زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی) گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: زراعت فیزیولوژی گیاهان زراعی
Raouf Seyed Sharifi
Full Professor, facultu of agriculture and natural resources, university of mohaghegh ardabili
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Agriculture and Crop Physiology
مدیرداخلی
دکتر علی بنده حق
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Ali Bandehagh
Associate Professor Faculty of Agriculture
University of Tabriz
Specialist: Breeding
کارشناس
رقیه سعادت پور
دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
Roghayeh Saadatpour
Agricultur Faculty
University of Tabriz
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۹۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۹۲۵