درباره نشریه
ISSN:
2008-126X
eISSN:
2228-7442
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
پائیز 2009
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدتقی جغتایی
سردبیر:
دکتر محمدتقی جغتایی
مدیر اجرایی:
سبحان رضایی
مدیر اجرایی:
دکتر علی شهبازی
تلفن:
021-86704576
سایت اختصاصی:
bcn.iums.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید همت، جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران،
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/07
مدیر مسئول
دکتر محمدتقی جغتایی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: دکترای تخصصی آناتومی، علوم تشریح
Mohammad Taghi Joghataei
Professor, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Neural Sciences, Anatomical Sciences
ویراستار انگلیسی
امیرمحمد علیزاده
امیرمحمد علیزاده
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Amir Mohammad Ali ZAdeh
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر محمدتقی جغتایی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: دکترای تخصصی آناتومی، علوم تشریح
Mohammad Taghi Joghataei
Professor, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Neural Sciences, Anatomical Sciences
هیات تحریریه
دکتر رضا آرزومندان
دکتر رضا آرزومندان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Reza Arezoomandan
Iran University of Medical Sciences
Richard B Hawkes
Richard B Hawkes
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor, Psychiatric Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر محمدرضا زرین دست
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دارو شناسی
Mohammad Reza Zarrindast
Professor, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر محمدتقی جغتایی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: دکترای تخصصی آناتومی، علوم تشریح
Mohammad Taghi Joghataei
Professor, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Neural Sciences, Anatomical Sciences
دکتر احمد صالحی
دکتر احمد صالحی
استاد
رشته تخصصی: عصب شناسی، روانپزشکی و علوم رفتاری
Ahmad Salehi
Professor,
Specialist: Neuroscience, Psychiatry and Behavioral Sciences
دکتر حمید سلطانیان زاده
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پردازش تصاویر پزشکی
Hamid Soltanianzadeh
Professor, University of Tehran
Specialist: Medical Medical Processing
Sidarta Ribeiro
Specialist: Neuroscience
دکتر علی گرجی
استاد دانشگاه مونستر آلمان
رشته تخصصی: نوروفیزیولوژی
Ali Gorji
Professor,
Specialist: Neurophysiology
دکتر عبدالحسن احمدیانی
دکتر عبدالحسن احمدیانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Abolhassan Ahmadiani
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
دکتر فرشته معتمدی
استاد فیزیولوژی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Fereshteh Motamedi
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Physiology
دکتر علی رشیدی پور
استاد مرکز تحقیقات و گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Ali Rashidipour
Professor, Research Center and Department of Physiology, Semnan University Medical Sciences
Specialist: Physiology
Carlos Alberto Bezerra Tomaz
Carlos Alberto Bezerra Tomaz
دکتر حمیدرضا مصطفوی عبدالمالکی
دکتر حمیدرضا مصطفوی عبدالمالکی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
Hamid Mostafavi Abdolmaleki
Assistant Professor, Iran University of Medical Sciences
Klaus Obermayer
Klaus Obermayer
دکتر یاسر رودی
دکتر یاسر رودی
Yasser Roudi
دکتر امیر رضوانی
دکتر امیر رضوانی
Amir Rezvani
دکتر بهراد نوع دوست
دکتر بهراد نوع دوست
Behrad Noudoost
Vincent Torre
Vincent Torre
دکتر مهرداد روغنی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mehrdad Roghani
Professor, School of Medicine, Shahed University
Specialist: Physiology
دکتر مسعود شکرابی
دکتر مسعود شکرابی
Masoud Shekarabi
Mark J. West
Mark J. West
دکتر عباس حق پرست
دکتر عباس حق پرست
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Abbas Haghparast
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر امیر سوداگر
دکتر امیر سوداگر
Amir Sodagar
Constance Hammond
Constance Hammond
دکتر شاپور جابرزاده
دکتر شاپور جابرزاده
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Shapour Jaberzadeh
Specialist: Physiotherapy
دکتر محسن دهقانی
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی و سلامت
Mohsen Dehghani
Associate Professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University
Specialist: Pediatric Gastroenterology, Clinical Psychology and Health
دکتر سعید صفری
استادیار مرکز تحقیقات درد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: متخصص بیهوشی، پزشکی اضطراری
Saeid Safari
Assistant Professor, Pain Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiologist, emergency Medicine
دکتر جواد صالحی فدردی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی، روان شناسی بالینی و سلامت
Javad Salehi Fadardi
Professor, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Clinical Psychology, Clinical Psychology and Health
دکتر مجید مهاجرانی
دکتر مجید مهاجرانی
Majid Mohajerani
دکتر محمدرضا دلیری
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: بیوالکتریک
Mohammad Reza Daliri
Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Bioelectric
دکتر مسعود طهماسیان
دکتر مسعود طهماسیان
Masoud Tahmasian
دکتر فرناد ایمانی
استاد مرکز تحقیقات درد دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیهوشی
Farnad Imani
Professor, Pain Research Center, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر حسن عشایری
استاد مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: عصب روانپزشک، روانپزشکی
Hasan Ashayeri
Professor, Neuroscience Research Center, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric nerve, Psychiatry
دکتر مسعود مهرپور
دکتر مسعود مهرپور
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Masoud Mehrpour
Iran University of Medical Sciences
دکتر علیرضا سلطانی
دکتر علیرضا سلطانی
Ali Reza Soltani
دکتر علیرضا خوشنویسان
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Ali Reza Khoshnevisan
Assistant Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر علی خطیبی
دکتر علی خطیبی
استادیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: بیوفیزیک
Ali Khatibi
Assistant Professor, University of Alzahra
Specialist: Biophysics
دکتر علی یونسی
استادیار دانشکده فن آوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص علوم اعصاب
Ali Yoonesi
Assistant Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neuroscience Specialist
دکتر علی شهبازی
دکتر علی شهبازی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Ali Shahbazi
Iran University of Medical Sciences
Fabrício Moreira Sobreira
Fabrício Moreira Sobreira
دکتر مازیار آذر
دکتر مازیار آذر
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mazyar Azar
Iran University of Medical Sciences
دکتر توراندخت بلوچ نژادمجرد
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Touran Dokht Baluchnejad Mojarad
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر سیدحمیدرضا فیض
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
Seyyed Hamid Reza Faiz
Professor, Iran University of Medical Sciences
دکتر غلامرضا حسن زاده
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آناتومی
Gholam Reza Hasanzadeh
Associate Professor, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
دکتر مهدی مهدیزاده
دکتر مهدی مهدیزاده
Mehdi Mehdizadeh
دکتر آرزو نهاوندی
مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران
Arezoo Nahavandi
Neuroscience Research Center, Iran University of Medical Sciences
دکتر اسماعیل شاهسوند آنانلو
دکتر اسماعیل شاهسوند آنانلو
دانشیار گروه روانپزشکی ژنومی و ژنومیک رفتاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Esmaeil Shahsavand Ananloo
Associate Professor, Department of Genomic Psychiatry and Behavioral Genomucs, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر مرتضی پیشنمازی
دکتر مرتضی پیشنمازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Morteza Pishnamazi
Tehran University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
سبحان رضایی
سبحان رضایی
Sobhan Rezaee
دکتر علی شهبازی
دکتر علی شهبازی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Ali Shahbazi
Iran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۳۲