درباره نشریه
ISSN:
2008-126X
eISSN:
2228-7442
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
پائیز 2009
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدتقی جغتایی
سردبیر:
دکتر محمدتقی جغتایی
مدیر اجرایی:
سبحان رضایی
مدیر اجرایی:
دکتر علی شهبازی
ویراستار انگلیسی:
امیرمحمد علیزاده
تلفن:
021-86704576
سایت اختصاصی:
bcn.iums.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید همت، جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران،
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/28
مدیر مسئول
دکتر محمدتقی جغتایی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: دکترای تخصصی آناتومی، علوم تشریح
Mohammad Taghi Joghataei
Professor School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Neural Sciences, Anatomical Sciences
ویراستار انگلیسی
امیرمحمد علیزاده
امیرمحمد علیزاده

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Amir Mohammad Ali ZAdeh

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر محمدتقی جغتایی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: دکترای تخصصی آناتومی، علوم تشریح
Mohammad Taghi Joghataei
Professor School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Neural Sciences, Anatomical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر رضا آرزومندان
استادیار دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: نوروبیولوژی پاداش و اعتیاد
Reza Arezoomandan
Assistant Professor Faculty of Behavioral Sciences and Mental Health
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Neurobiology of rewards and addiction
Richard B Hawkes
Richard B Hawkes

دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor Psychiatric Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر محمدرضا زرین دست
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دارو شناسی
Mohammad Reza Zarrindast
Professor School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر محمدتقی جغتایی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: دکترای تخصصی آناتومی، علوم تشریح
Mohammad Taghi Joghataei
Professor School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Neural Sciences, Anatomical Sciences
دکتر احمد صالحی
دکتر احمد صالحی
استاد
رشته تخصصی: عصب شناسی، روانپزشکی و علوم رفتاری
Ahmad Salehi
Professor
Specialist: Neuroscience, Psychiatry and Behavioral Sciences
دکتر حمید سلطانیان زاده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پردازش تصاویر پزشکی
Hamid Soltanian Zadeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Medical Medical Processing
Sidarta Ribeiro

Specialist: Neuroscience
دکتر علی گرجی
استاد دانشگاه مونستر آلمان
رشته تخصصی: نوروفیزیولوژی
Ali Gorji
Professor
Specialist: Neurophysiology
دکتر ابوالحسن احمدیانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Abolhassan Ahmadiani
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: pharmacology
دکتر فرشته معتمدی
استاد فیزیولوژی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Fereshteh Motamedi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Physiology
دکتر علی رشیدی پور
استاد تمام مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: فیزیولوژی پزشکی
Ali Rashidy Pour
Full Professor, Research Center of Physiology
Semnan University Medical Sciences
Specialist: Medical Physiology
Carlos Alberto Bezerra Tomaz
Carlos Alberto Bezerra Tomaz

دکتر حمیدرضا مصطفوی عبدالمالکی
دکتر حمیدرضا مصطفوی عبدالمالکی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Hamid Mostafavi Abdolmaleki
Assistant Professor
Iran University of Medical Sciences
Klaus Obermayer
Klaus Obermayer

دکتر یاسر رودی
دکتر یاسر رودی

Yasser Roudi

دکتر امیر رضوانی
دکتر امیر رضوانی

Amir Rezvani

دکتر بهراد نوع دوست
دکتر بهراد نوع دوست

Behrad Noudoost

Vincent Torre
Vincent Torre

دکتر مهرداد روغنی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mehrdad Roghani
Professor School of Medicine
Shahed University
Specialist: Physiology
دکتر مسعود شکرابی
دکتر مسعود شکرابی

Masoud Shekarabi

Mark J. West
Mark J. West

دکتر عباس حق پرست

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Abbas Haghparast

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر امیرمسعود سوداگر
دانشیار
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی پزشکی
Amir Masoud Sodagar
Associate Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Biomedical Engineering
Constance Hammond
Constance Hammond

دکتر شاپور جابرزاده
دکتر شاپور جابرزاده

رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Shapour Jaberzadeh

Specialist: Physiotherapy
دکتر محسن دهقانی
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی و سلامت
Mohsen Dehghani
Associate Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Pediatric Gastroenterology, Clinical Psychology and Health
دکتر سعید صفری
دانشیار طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی اضطراری
Saeed Safari
Associate Professor, Emergency Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: emergency Medicin
دکتر جواد صالحی فدردی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی، روان شناسی بالینی و سلامت
Javad Salehi Fadardi
Professor Faculty of Education and Psychology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Clinical Psychology, Clinical Psychology and Health
دکتر مجید مهاجرانی
دکتر مجید مهاجرانی

Majid Mohajerani

دکتر محمدرضا دلیری
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: بیوالکتریک
Mohammad Reza Daliri
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Bioelectric
دکتر مسعود طهماسیان

Masoud Tahmasian

دکتر فرناد ایمانی
استاد مرکز تحقیقات درد، گروه بیهوشی و درد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بیهوشی، درد، اینترونشنال درد
Farnad Imani
Professor, Pain Research Center, Anesthesiology and Pain Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia, Pain Fellowship
دکتر حسن عشایری
استاد مرکز تحقیقات علوم اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: عصب روانپزشک، روانپزشکی
Hasan Ashayeri
Professor Neuroscience Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric nerve, Psychiatry
دکتر مسعود مهرپور
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ نورواینترونشن، بیماریهای عروق مغزی، نوروسونولوژی
Masoud Mehrpour
medical School
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Neuroscience Fellowship, Cerebrovascular diseases, neurosonology
دکتر علیرضا سلطانی
دکتر علیرضا سلطانی

Ali Reza Soltani

دکتر علیرضا خوشنویسان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Ali Reza Khoshnevisan
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر علی خطیبی
استادیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: بیوفیزیک
Ali Khatibi
Assistant Professor
University of Alzahra
Specialist: Biophysics
دکتر علی یونسی
استادیار دانشکده فناوری های نوین پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص علوم اعصاب
Ali Yoonessi
Assistant Professor, Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies in Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neuroscience Specialist
دکتر علی شهبازی
دانشیار دکترای تخصصی علوم اعصاب، گروه علوم اعصاب، دانشکده فناوریهای نوین
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: کارشناسی پرستاری، کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی، دکترای تخصصی علوم اعصاب
Ali Shahbazi
Associate Professor, Department of Neuroscience, Faculty of Advanced Technologies in Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: BA in Nursing, MSc in Medical Physiology, PhD in Neuroscience
Fabrício Moreira Sobreira
Fabrício Moreira Sobreira

دکتر مازیار آذر
دکتر مازیار آذر

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mazyar Azar

Iran University of Medical Sciences
دکتر توراندخت بلوچ نژادمجرد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Touran Dokht Baluchnejad Mojarad
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر سید حمیدرضا فیض
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Seyyed Hamid Reza Faiz
Professor
Iran University of Medical Sciences
دکتر غلامرضا حسن زاده
استاد Medicine
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آناتومی، علوم اعصاب
Gholamreza Hassanzadeh
Professor, Anatomy
Tehran University of Medical Sciences
دکتر مهدی مهدیزاده
استاد دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mehdi Mehdizadeh
Professor Faculty of Paramedical Sciences
Iran University of Medical Sciences
دکتر آرزو نهاوندی
مرکز تحقیقات علوم اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Arezoo Nahavandi
Neuroscience Research Center
Iran University of Medical Sciences
دکتر اسماعیل شاهسوند آنانلو
دانشیار گروه روانپزشکی ژنومی و ژنومیک رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Esmaeil Shahsavand Ananloo
Associate Professor Department of Genomic Psychiatry and Behavioral Genomucs
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر مرتضی پیشنمازی
دکتر مرتضی پیشنمازی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Morteza Pishnamazi

Tehran University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
سبحان رضایی
سبحان رضایی

Sobhan Rezaee

دکتر علی شهبازی
دانشیار دکترای تخصصی علوم اعصاب، گروه علوم اعصاب، دانشکده فناوریهای نوین
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: کارشناسی پرستاری، کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی، دکترای تخصصی علوم اعصاب
Ali Shahbazi
Associate Professor, Department of Neuroscience, Faculty of Advanced Technologies in Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: BA in Nursing, MSc in Medical Physiology, PhD in Neuroscience
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۳
تعداد عناوین درج شده:
۷۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۷۷۹