درباره نشریه
ISSN:
2822-2476
eISSN:
2830-2476
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا پیرخائفی
سردبیر:
دکتر داود معنوی پور
مدیرداخلی:
دکتر اکبر محمدی
تلفن:
023-34208581
023-34205009-12
سایت اختصاصی:
psy.journals.iau-garmsar.ac.ir
نشانی:
گرمسار، میدان دانشگاه، خیابان دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/07
مدیر مسئول
دکتر علیرضا پیرخائفی
دانشیار واحد گرمسار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Ali Reza Pir Khaefi
Associate Professor Garmsar unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Clinical Psychology
سردبیر
دکتر داود معنوی پور
رئیس انستیتو ایرانی دکتر دوانلو واحد گرمسار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی
Davood Manavipour
Head of the Iranian Institute Dr. Davanloo Garmsar unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Psychology
اعضای تحریریه
دکتر فریبرز درتاج
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Fariborz Dortaj
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر علی اکبر سیف
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Ali Akbar Saif
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر حسن پاشاشریفی
استاد واحد رودهن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی عمومی
Hasan Pasha Sharifi
Professor Rudehen Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: General Psychology
دکتر منصور صالحی
دانشیار انستیتو روان پزشکی ایران
رشته تخصصی: روان پزشکی
Mansoor Salehi
Associate Professor of the Iranian Institute of Psychiatry
Specialist: Psychiatry
دکتر حسین زارع

رشته تخصصی: روانشناسی شناختی
Hossin Zare

دکتر مجتبی صداقتی فرد
استادیار واحد گرمسار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mojtaba Sedaghati Fard
Assistant Professor Garmsar unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociologie
دکتر داود معنوی پور
رئیس انستیتو ایرانی دکتر دوانلو واحد گرمسار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی
Davood Manavipour
Head of the Iranian Institute Dr. Davanloo Garmsar unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Psychology
دکتر علیرضا پیرخائفی
دانشیار واحد گرمسار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Ali Reza Pir Khaefi
Associate Professor Garmsar unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر عباس روحانی
دانشیار واحد مبارکه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Abbas Roohani
Assistant Professor Mubarak Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Psychology
ویراستار انگلیسی
ندا اسماعیلی فر
ندا اسماعیلی فر

مدیرداخلی
دکتر اکبر محمدی
استادیار واحد گرمسار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: روان شناسی
Akbar Mohammadi
Assistant Professor Garmsar unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۰